Publicēts: 2021-05-31 16:08:25 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Likvidējamās AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem.

Likvidējamās AS ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem.

Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novads,LV3456, 2021-05-31 16:08 CEST -- Likvidējamās AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2021.gada 1.ceturksnī ir  329 128 EUR, kas  ir  par  6.1 %  vairāk  kā 2020.gada 1.ceturksnī. 2021.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 132 091 EUR apmērā.

 

    31.03.2021   31.03.2020
    EUR   EUR
Neto apgrozījums   329128   310291
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas   (445934)   (376928)
Bruto zaudējumi vai peļņa   (116806)   (66637)
Pārdošanas izmaksas   (10264)   (12458)
Administrācijas izmaksas   (13440)   (22829)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   25692   7964
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (14323)   (5185)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   (2950)   (210)
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   (132091)   (99355)
Ienākuma nodoklis   0   (35)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   (132091)   (99390)

 

Zaudējumi uz akciju   (0.14)   (0.11)
Pielikumā:
Finanšu informācija par periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.
 
       

Pēteris Frīdenbergs

Likvidējamā AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’

likvidators

e-mail:peteris@ka1.lv

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075


KA1_ Finansu parskats _31.03.2021.pdf