Paskelbta: 2016-03-30 16:54:23 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2016-03-30 16:54 CEST --  

2016 m. kovo 30 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

 1. Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.

Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).

 1. Dėl audito įmonės išvadų.

Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).

 1. Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

 1. Dėl 2015 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.

Patvirtintas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

 1. Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas(pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,002 euro (0,69%) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.

 1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.

Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 18.245.276,34 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 62.914.746 paprastąsias vardines 0,29euro nominalios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigojejų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 %).

 1. Dėl įstatų pakeitimų.

Nuspręsta:

 1. Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 109.471.658,33 (šimtas devyni milijonai keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni ir trisdešimt trys šimtosios) euro. Jis padalintas į 377.488.477 (tris šimtus septyniasdešimt septynis milijonus keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“

 1. Pakeisti banko įstatų 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.1. Banko Stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Tarybą, sudaromą iš 7 (septynių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.Taryba renkama 4 metams.“

 1. Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, skyrimo komitetą, rizikos komitetą ir rizikų valdymo komitetą. Komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato teisės aktai, šie įstatai, komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai. Vadovaujantis įstatymais bei priežiūros institucijos teisės aktais vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, rizikos komitetą ir skyrimo komitetą sudaro, jų kompetencijas ir veiklos tvarką nustato bei tvirtina jų nuostatus Taryba.“

 1. Papildyti banko įstatus naujais 11.6 ir 11.7 punktais, juos išdėstant taip:

„11.6. Skyrimo komitetas siūlo kandidatus į laisvas Banko organų narių vietas ir rekomenduoja Banko organams arba Susirinkimui juos svarstyti, įvertina Banko organų narių įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą Banko organe, teikia su tuo susijusius pasiūlymus ir išvadas, vertina Banko organų struktūrą, dydį, sudėtį, veiklos rezultatus bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.

11.7. Rizikos komitetas pataria Banko organams dėl bendros esamos ir būsimos Bankui  priimtinos rizikos bei strategijos ir padeda prižiūrėti, kaip strategija įgyvendinama Banke,  tikrina, ar siūlant Banko klientams įsipareigojimų ir turto kainas visiškai atsižvelgta į Banko verslo modelį ir rizikos valdymo strategiją, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“

 1. Įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.
 1. Dėl audito įmonės rinkimo.

Nuspręsta:

 1. Išrinkti 2016 ir 2017 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB  „PricewaterhouseCoopers“.
 2. Nustatyti 2016 ir 2017 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 81 tūkstančioeurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko - 38 tūkstančių eurų (be PVM).
 1. Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Į stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Gintaras Kateiva, Ramunė Vilija Zabulienė, Darius Šulnis, Martynas Česnavičius, Peter Reiniger ir Valdas Vitkauskas.

Nustatyta, kad:

 1. naujai išrinktos stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga yra 2020 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena;
 2. pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Teisių apskaitos diena – 2016 m. balandžio 13 d.

 Administracijos vadovas    Vytautas Sinius

         Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653


Pelno_paskirstymas.pdf
2015_Metine_informacija.pdf