English Lithuanian
Paskelbta: 2018-09-04 15:05:00 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“, AB, arba Bendrovė), kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571. 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 m. rugsėjo 4 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,82 proc. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, prašant sušaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, paraišką, 2018 m. rugsėjo 4 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val., „Lietuvos energijos gamyba“, AB, registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnuose.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. rugsėjo 20 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.


2018 m. rugsėjo 4 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto 

[pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].  

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (pridedama).“.

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., patvirtinimo. 

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (pridedama).“. 

4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams po 0,023 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2018 m. spalio 11 d. pabaigoje bus „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkai.

Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 26 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu info@le.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@le.lt arba pristatomi Bendrovei, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt ir Bendrovės patalpose, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.


Aušra Mačerauskė, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus organizacijos vystymo koordinatorė, tel. 8 655 70309, el. paštas ausra.macerauske@le.lt  

 

Priedas


2018 6 men tarpines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf