Avaldatud: 2020-02-28 17:31:37 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2019 IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2019. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 3,23 miljonit eurot, mis on 14% tõusu 2018. aasta sama perioodiga võrreldes (2019. aasta 4. kvartalis 2,83 miljonit eurot). Puitkiudplaadi müügitulu oli 2,78 miljonit eurot, mis oli 16% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügikasv tulenes uute klientide lisandumisest märkmetahvlite ja uksesisude segmentides. Mööbli jaemüügi müügitulu vähenes seoses salongide sulgemisega Tartus (novembris 2019), Vilniuses ja Riias. Allesjäänud kauplused Tallinas ja Pärnus suleti 31.01.2020.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2019. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 141 tuhat eurot (2018. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 190 tuhat eurot). 2019. aasta 4. kvartali EBITDA tulemus sisaldab ühekordset tulu 324 tuhat eurot kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest Pärnu Riverside Development OÜ-s.

Kiudplaadi tootmise ja müügi EBITDA 2019. aasta 4. kvartalis oli negatiivne 119 tuhat eurot (2018. aasta neljandas kvartalis negatiivne 69 tuhat eurot). Kiudplaadi kasumlikkust mõjutasid negatiivselt ühe kuivati lekked, mis põhjustas neljandas kvartalis oluliselt suuremat energiakulu. Kuivati remonditööd toimuvad 2020. aasta esimeses kvartalis ning peale seda peaks energiatarbimine normaliseeruma. Mööbli hulgimüügi 2019. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 66 tuhat eurot (2019 4. kvartalis  negatiivne 24 tuhat eurot). Kahjumi suurenemise põhjuseks oli müügi vähenemine ning vähenenud müügimarginaal, mis tulenes kaupluste sulgemisega seotud allahindluskampaaniatest Pärnu ja Tallinna salongides. Pärnu Riverside Development OÜ 2019. aasta 4. kvartali EBITDA oli 322 tuhat eurot, mis sisaldas ühekordset tulu kinniavarainvesteeringu ümberhindusest.

Nordic Fibreboard AS 2019. aasta 4. kvartali konsolideeritud kahjum jätkuvatelt tegevustelt oli 75 tuhat eurot (2018. aasta 4. kvartalis kasum 11 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2019. aastal kokku 13,33 miljonit eurot, mis on 6% tõusu 2018. aasta sama perioodiga võrreldes (2018: 12,53 miljonit eurot). Puitkiudplaadi müügitulu 2019 aastal oli 11,75 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 7% ning mis tulenes uute klientide lisandumisest märkmetahvlite ning uksesisude segmendis. Mööbli jaemüügi müügitulu 2019. aastal oli 1,52 miljonit eurot, mis oli 1% suurem kui eelmisel aastal. Kinnisvara haldusest saadud müügitulu oli 111 tuhat eurot, kinnisvarahaldusega tegelev ettevõtte loodi 2019 aastal, seoses sellega 2018. aasta kohta võrdlusandmed puuduvad.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud kahjum jätkuvatelt tegevustelt 2019. aastal oli 1,13 miljonit eurot (2018. aastal jätkuvatelt tegevustelt 360 tuhat eurot), suurimaks kahjumi põhjuseks on Skano Furniture Factory OÜ müügist tulenevalt tehtud mahakandmised 540 tuhat eurot.

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  IV kv 2019 IV kv 2018 12k 2019 12k 2018
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 775 2 404 11 745 11 007
Mööbli jaemüük 390 441 1 515 1 536
Kinnisvara haldamine 63 0 111 0
Elimineerimine (1) (10) (38) (15)
Kokku 3 226 2 835 13 333 12 528
     
Lõpetatud tegevus 0 594 1 215 2 270
     
KOKKU 3 226 3 429 14 548 14 797

 

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR IV kv 2019 IV kv 2018 12k 2019 12k 2018
Jätkuvad tegevused        
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük (119) (69) 51 280
Mööbli jaemüük (66) (24) (200) (104)
Kinnisvara haldamine 322 0 352 0
Elimineerimine 5 283 104 253
KOKKU EBITDA 141 190 308 428
Põhivara kulum ja amortisatsioon 177 135 652 558
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM (35) 55 (344) (130)
Neto finantskulud 39 42 783 228
Tulumaksukulu 0 2 0 2
PUHASKASUM/-KAHJUM (75) 11 (1 127) (360)
     
Lõpetatud tegevus 0 (397) (271) (532)
     
KOKKU (75) (386) (1 398) (891)

* Lõpetatud tegevus, tütarettevõte müüdi  05.09.2019
** Neto finatskulud sisaldavad erakorralist kulu, kahjum Skano Furniture Factory OÜ müügist 540 tuhat eurot


NORDIC FIBREBOARD LTD

Puitkiudplaadi müügitulu tõusis 2019. aasta 4. kvartalis 16% võrreldes 2018. aasta sama perioodiga, (2019. aasta 4. kvartal 2,78 miljonit eurot versus 2018. aasta 4. kvartal 2,40 miljonit eurot). Müügitulu kasv tulenes oluliselt Aasia ja Aafrika arenevatelt turgudelt ning Euroopa Liidu klientidelt seoses uue toote turuosa kindlustamisega. Meie suurima turu, Soome, müük oli jätkuvalt langustrendis, hoolimata sellest, et Nordic Fibreboard hoiab oma turuosa pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, mis näitab, et ehitussektoris kasutatavate alternatiivsete materjalide  kasutus, peamiselt kortermajade uusehitistes, on kasvanud. Puitkiudplaadi EBITDA 2019. aasta 4. kvartalis oli negatiivne 119 tuhat eurot (2018. aasta 4. kvartal: negatiivne 69 tuhat eurot), mille üheks suuremaks põhjuseks oli ühe tehase kuivati lekkest tingitud tavapärasest oluliselt suurem energiakulu.

Puitkiudplaadi müügitulu 2019. aastal kokku oli 11,75 miljonit eurot, mis oli 7% tõusu võrreldes eelmise aastaga (2018. aastal 11,01 miljonit eurot). See on tingitud peamiselt uute klientide lisandumises Euroopa Liidu piirkonnas märkmetahvlite ja uksetööstuse täitematerjalide segmentides. Venemaa turuosas oli 2019. aasta jooksul märgata tagasihoidlikku tõusu, mis peegeldab ettevõtjate usalduse ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu turul. Lähis-Ida turgudel valitseb endiselt nõrk majanduskeskkond, kuid Aasia turul oleme leidnud uusi kliente ning Aafrika turu tõus toimus suurelt osalt sealse konkurendi turult kadumisest. Puitkiudplaadi EBITDA oli 2019. aastal 51 tuhat eurot (2018. aastal 280 tuhat eurot), kasumlikkuse vähenemine 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga tulenes ühelt osalt uutele klientidele uute toodete väljaarendamise tegevustest uksetööstuse täitematerjalide ja märkmetahvlite segmendis ning teiselt osalt ühe tehase kuivati rikkest põhjustatud oluliselt suuremast energiatarbimisest.

SKANO FURNITURE FACTORY : MÖÖBLI HULGIMÜÜK

2019.aasta 4. kvartalis mööbli hulgimüüki ei olnud, sest mööbli hulgimüügiga tegelenud tütarettevõte müüdi 05.09.2019 kontsernist välja.

SKANO FURNITURE : MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2018. aasta 4. kvartalis 309 tuhat eurot, mis on 13% madalam võrreldes sama perioodiga aastal 2018 (2018. aasta 4. kvartalis 441 tuhat eurot). Peamiselt tulenes müügitulu langus Riia, Vilniuse ja Tartu salongide sulgemistest. Kaks viimast allesjäänud mööblisalongi suleti 31.01.2020. Nende kaupluste sulgemine tähendab kontserni väljumist mööbli jaemüügisektorist.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: KINNISVARAHALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud müügitulu oli 2019. aasta 4. kvartalis 62 tuhat eurot, 2019. terve aasta müügitulu oli 111 tuhat eurot. Neljanda kvartali EBITDA oli 322 tuhat eurot, mis sisaldas kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest saadud ühekordset tulu 324 tuhat eurot. 2019. aasta terve aasta EBITDA oli 352 tuhat eurot.

BILANSS JA RAHAVOOG

Seisuga 31.12.2019 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,1 miljonit eurot (31.12.2018: 10,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2019 7,5 miljonit eurot (31.12.2018: 7,4 miljonit eurot), milledest kontsernil oli laenukohustisi 4,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 4,8 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2019 0,9 miljonit eurot (31.12.2018 2,3 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 31.12.2019 6,6 miljonit eurot (6,8 miljonit seisuga of 31.12.2018). Bilansimahu muutus 2019. aastal tulenes ühe tütarettevõtte müügist kontsernist välja.

Alates 1. jaanuar 2019 jõustunud uue arvestuspõhimõtte standardi IFRS 16 mõju tõttu suurenesid kontserni varad ja kohustised 31.12.2019 seisuga 180 tuhat eurot. Samuti suurenes kasumiaruandes uue arvestuspõhimõtte mõjul amortisatsioonikulu 77 tuhat eurot ja intressikulu 4,5 tuhat eurot rendilepingutelt.

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2019. aasta jooksul oli raha sissevool 443 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt (2018. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt 507 tuhat eurot). Investeerimistegevustelt tulenevalt toimus 2019. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool summas 173 tuhat eurot võrdluseks 2018. aasta jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 275 tuhat eurot. Finantseerimisetegevustelt oli raha väljavool jätkuvatelt tegevustelt 2019. aastal 316 tuhat eurot ( 2018. aastal jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 252 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks jätkuvatelt tegevustelt oli 2019. aastal  raha väljavool summas 47 - tuhat  eurot (2018. aastal jätkuvatelt tegevustelt samuti raha väljavool 20 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Puitkiudplaadi müügist planeerime müügi kasvu märkmetahvlite ja uksetööstuse täitematerjalide segmentides uute klientide ja turgude arvelt. Jätkatakse oma toodete uute kasutuselevõtu võimaluste otsimisega rõhudes meie toodete keskkonnasõbralikkusele. Hiljutine lahkumine mööblitegevusest annab juhtkonnale rohkem aega keskenduda puitkiudplaadi segmedi kasumlikkuse suurendamisele.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

TÖÖTAJAD

Seisuga 31.12.2019 töötas Kontsernis 126 inimest (võrreldes 216 inimesega seisuga 31.12.2018). Töötajate keskmine arv oli 2019 4. kvartalis 125 (4. kvartalis 2018: 212).

2019. aasta kaheteistkümne kuu jooksul moodustasid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 2,5 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt (kaksteist kuud 2018 2,3 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 173 tuhat eurot 2019 aasta kaheteist kümne kuu jooksul ning 187 tuhat eurot kaheteistkümne kuu jooksul 2018 aastal.


FINANTSSUHTARVUD

 

tuh EUR     
Kasumiaruanne IV kv 2019 IV kv 2018 12k 2019 12k 2018
Müügitulu 3 226 2 835 13 333 12 528
EBITDA 141 190 308 428
EBITDA rentaablus 4% 7% 2% 3%
Ärikasum/-kahjum (35) 47 (344) (130)
Ärirentaablus (1%) 2% (3%) (1%)
Puhaskasum/-kahjum (75) 11 (1 127) (360)
Puhasrentaablus (2%) 0% (8%) (3%)
     
Lõpetatud tegevus 0 (397) (271) (532)
     
KASUM/KAHJUM KOKKU (75) (386) (1 398) (891)
     
     
Bilanss 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Koguvarad 9 045 10 307 9 045 10 307
Koguvarade puhasrentaablus (1%) 0% (12%) (3%)
Omakapital 1 542 2 901 1 542 2 901
Omakapitali puhasrentaablus (5%) 0% (73%) (12%)
Võlakordaja 83% 72% 83% 72%
     
Aktsia 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,41 0,36 0,41 0,36
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,02) (0,09) (0,31) (0,20)
Hind-tulu (PE) suhtarv (24,74) (4,18) (1,32) (1,81)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,34 0,64 0,34 0,64
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,20 0,56 1,20 0,56
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 845 1 611 1 845 1 611
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 7 54 74
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 394 1 142 1 214
Varud (Lisa 4) 894 2 255 2 336
Kokku käibevarad 2 296 3 452 3 624
       
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 121 175 170
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8) 397 422 182
Muud aktsiad ja osad 0 0 6
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 5 212 6 223 6 908
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 19 34 47
Kokku põhivarad 6 749 6 855 7 313
       
Kokku varad 9 045 10 307 10 937
       
Võlakohustised (Lisas 9) 4 547 652 593
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 2 665 2 418 1 956
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 20 15 13
Kokku lühiajalised kohustised 7 232 3 085 2 562
       
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 92 4 112 4 422
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 179 210 200
Kokku pikaajalised kohustised 271 4 321 4 622
Kokku kohustised 7 503 7 406 7 184
       
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 84 45 8
Realiseerimata kursivahed 0 0 0
Jaotamata kasum (kahjum) (1 894) (496) 393
Kokku omakapital 1 542 2 901 3 753
       
Kokku kohustised ja omakapital 9 045 10 307 10 937

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 16 kuni 32.


KONSOLIDEERITUD KASUMI-JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR IV kv 2019 IV kv 2018 12k 2019 12k 2018
         
Müügitulu (Lisa 14) 3 226 2 835 13 333 12 528
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 2 928 2 452 11 538 10 480
Brutokasum 298 383 1 795 2 047
         
Turustuskulud (Lisa 16) 381 479 1 698 1 898
Üldhalduskulud (Lisa 17) 248 150 658 498
Muud äritulud (Lisa 19) 327 1 351 14
Muud ärikulud (Lisa 19) 31 (292) 133 (205)
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11) (35) 47 (344) (130)
         
Finantstulud (Lisa 20) 19 22 19 14
Finantskulud (Lisa 20) 59 56 803 243
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (75) 13 (1 127) (358)
Ettevõtte tulumaks 0 2 0 2
         
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM/KAHJUM (75) 11 (1 127) (360)
         
ARUANDEPERIOODI KASUM/KAHJUM LÕPETATUD TEGEVUSTELT 0 (397) (271) (532)
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM/KAHJUM KOKKU (75) (386) (1 398) (891)
         
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0,02) (0,09) (0,31) (0,20)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) (0,02) (0,09) (0,31) (0,20)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 16 kuni 32.



TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

 

 

Manus


Nordic Fibreboard vahearuanne 2019 Q4 _EST.pdf