English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-30 16:35:00 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. kovo 30 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas

Pristatytas konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).

  1. Audito įmonės išvados pristatymas

Susipažinta su nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

  1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai

Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

  1. 2021 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas

Patvirtintas 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).

  1. Banko pelno paskirstymas

Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).

Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,034 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Teisių apskaitos data 2022 m. balandžio 13 d.

  1. Banko savų akcijų įsigijimas

Nuspręsta Bankui įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
1) savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Banko akcijų rinkos kainą;
2) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
3) minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
4) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
5) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/20 Banko įstatinio kapitalo;
6) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Banko įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos, nustatant, kad minimali akcijų pardavimo kaina yra jų vidutinė įsigijimo kaina ir pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Banko akcijų;
7) pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga gavus priežiūros institucijos leidimus, priimti sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

  1. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo audito įmonei nustatymas

1. Išrinkti 2022 ir 2023 metų Banko ir Grupės įmonių konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti nepriklausomą audito įmonę UAB „KPMG Baltics“.
2. Nustatyti 2022 ir 2023 metų Grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą  183,0 tūkst. eurų (be PVM) per vienerius metus, tame skaičiuje už Banko ataskaitų auditą 96,5 tūkst. eurų (be PVM), su teise šią kainą didinti iki 10 procentų.

  1. Atlygio politikos tvirtinimas

Patvirtinti Atlygio politiką (pridedama).

  1. Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas

Patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles (pridedama)

  1. Stebėtojų tarybos nario rinkimas

Išrinkti į Banko stebėtojų tarybą nepriklausomu nariu Valdą Vitkauską.
Išrinktas stebėtojų tarybos narys pareigas pradės eiti tik gavus Banko priežiūros institucijos leidimą.
Išrinkto stebėtojų tarybos nario kadencijos pabaiga yra 2024 metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga).

Papildoma informacija:
Pranas Gedgaudas
Projektų vadovas
tel. (8 41) 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt

PriedaiPelno_paskirstymas.pdf
Atlygio politika.pdf
Metines FA_LT_2021_su auditoriaus isvada.pdf
sb-2021-12-31-en.zip
Akciju suteikimo taisykles.pdf