Publicerad: 2016-02-17 08:00:00 CET
Doro AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2015

Lund, 2016-02-17 08:00 CET --  

 

Stark försäljning på alla marknader

Oktober – december 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 625,6 Mkr (437,1), en ökning med 43,1 procent.
• Försäljningstillväxten exklusive Caretech var 31,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) var 58,7 Mkr (35,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 procent (8,1).
• Orderingången var 527,5 Mkr (366,9), en ökning på 43,8 procent.
• Orderboken vid periodens slut uppgick till 193,7 Mkr (65,2), en ökning med 197,1 procent.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,4 Mkr (22,4).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,82 SEK (1,06).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 32,1Mkr (-9,8).

VD ord
Det är mycket glädjande att blicka tillbaka på ett starkt 2015. Doros försäljning ökade med över 43 procent under fjärde kvartalet och för helåret, och bruttomarginalen har återhämtat sig gradvis efter den snabba dollaruppgången för ett år sedan. Under fjärde kvartalet ökade EBITDA med 58 procent till 72 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vidare förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten till 32 Mkr under fjärde kvartalet jämfört med ett negativt kassaflöde samma kvartal 2014. Vi går in i 2016 som ett tillväxtbolag med intäkter på närmare 2 Mdkr och nära 300 anställda. 

Lanseringen av vår 4G-smartphone i Europa under fjärde kvartalet var framgångsrik, och vi ser nu fram emot att lansera produkten i USA och Kanada under första kvartalet 2016. Under 2015 sålde vi runt 2,8 miljoner mobiltelefoner (2,5 miljoner 2014). Tillväxten har varit speciellt stark i bl.a. Baltikum, Spanien och Italien. Under 2015 gjorde vi omfattande investeringar i ett förbättrat användargränssnitt för våra smartphones och utvecklade molntjänster för våra användares anhöriga.

Förvärvet av Caretech, som nu benämns Doro Care, har under 2015 gett upphov till synergier inom försäljning, marknad, FoU, HR och ekonomi. Integrationen av verksamheterna har fortlöpt väl och skapat en plattform för vårt serviceerbjudande. Vår ambition är att utveckla B2B-erbjudandet inom mobila trygghetslösningar, öka genomsnittsintäkterna per användare och expandera på nya geografiska marknader genom förvärv. Under 2015 ökade Caretechs försäljning med 38 procent, vi startade upp verksamheten på den norska marknaden och uppnådde god försäljning även till Tyskland, England och Nederländerna. För att ytterligare förstärka vår internationella ställning utvärderar vi löpande ytterligare förvärvsmöjligheter.

I Sverige innebär övergången från analoga till digitala trygghetslarm en klar teknisk marknadsfördel för Doro Care. Vi samarbetar nu med över 65 procent av Sveriges kommuner. Antalet abonnemangskunder har ökat med 26 000 till över 80 000 under 2015 (jämfört med en ökning på 11 000 under 2014), vilka genererar 71 Mkr i återkommande intäkter när vi går in i 2016. För att driva expansionen och kunna erbjuda 100-procentig redundans har vi beslutat att öppna ytterligare en larmcentral i Kalix.

Nästa steg i vår strategi är att utveckla en B2C-plattform genom att kombinera Doro Cares infrastruktur med marknadsföringskanalerna och kompetensen inom våra konsumentprodukter. Som ett resultat av detta kommer vi i februari att presentera vår nya app Doro Connect & Care på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona. Doro Connect & Care är en ny mobiltjänst för sociala kontakter mellan äldre och deras anhöriga.

Orderboken fördubblades nästan till 194 Mkr under fjärde kvartalet 2015, vilket gör att jag känner mig säker på vår förmåga att fortsätta leverera lönsam tillväxt under 2016. Jag är övertygad om att vår strategi för samtliga verksamheter kommer att fortsätta att bära frukt. Vi ser särskilt goda möjligheter inom Doro Care framöver. Den stabila plattform vi skapat under 2015 gör att vi har goda förutsättningar att kunna ta vara på dessa möjligheter under 2016.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0)46 280 50 06

Doros delårsrapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation via http://edge.media-server.com/m/p/fyg74cz6 eller via telefon den 17 februari 2016 kl. 9:00 CET. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och Doros CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Innan presentationen inleds kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt på http://corporate.doro.se/investors/financial-reports/financial-reports. Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand-version av presentationen att göras tillgänglig på http://corporate.doro.se/blog/se-hp-doro-webcast.

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige, +46 (0)8 505 564 74
Frankrike, +33 (0)170 721 541
Storbritannien, +44 (0)203 364 5374
USA, +1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor. www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016,
kl 08:00 CET.

 


Doro_Q4_15_SV_final.pdf