Avaldatud: 2021-05-31 09:55:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Correction: AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. juunil 2021.a algusega kell 10:00, mis toimub hotellis Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskus“Victoria/Meloodia”, aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 17. mai 2021.a. otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine.

II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 347 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 15. juuni 2021.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 17, Tallinn, tööpäeviti kella 10.00-st kuni 15.00-ni (Eesti aja järgi).
Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja.
Äriseadustiku § 294ˡ kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.  
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:-  füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri; – juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.
Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 15.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).
Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 6845 000).

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com