Paskelbta: 2009-12-09 13:15:18 CET
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį
AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas
2009-12-09

AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektas

N u t a r t a :

1. Nerinkti  naujų  bendrovės stebėtojų 
tarybos narių  paliekant  senuosius  
stebėtojų tarybos narius; 
2. Sudaryti
bendrovėje audito komitetą iš trijų narių. Patvirtinti audito
komiteto veiklos
nuostatus. 
3. Nepriklausomu audito komiteto nariu išrinkti Sigitą Ertmaną bei
audito
komiteto nariais Viktoriją Kungytę, Astą Šliogerienę. 
4.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl LR Akcinių bendrovių įstatyme
numatyto
reglamentavimo yra pagrįstos abejonės dėl neeilinio akcininkų
susirinkimo
kompetencijos spręsti savų akcijų supirkimo ir kitus su tuo
susijusius
klausimus, šiuos klausimus nuspręsta perkelti į sekančio eilinio
visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkę. 
5.  Steigti  uždarąją  akcinę
bendrovę.

Teisininkas 
G. Keliauskas
8 444 22208