Estonian
Avaldatud: 2022-04-05 07:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Robus Group AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Robus Group AS (registrikood 16461223, Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti, edaspidi Robus või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Robuse poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Robuse kodulehel https://robusathletics.com/investor/

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Robus juhatuse liikme Mikk-Alvar Olle kommentaar:

Robuse eesmärk on võimaldada efektiivseid jõu-, jõuvastupidavus- ja fitnesstreeninguid teha ajast ja kohast sõltumata, saades seejuures jõusaaliga võrreldavaid tulemusi. Pakkudes läbi kompaktse kuid võimeka Robus GymBars treeninginventari ja „tee kaasa“ videotreeningute platvormi koosluse unikaalset alternatiivi traditsioonilisele jõusaalikogemusele algajast väga edasijõudnud harjutajale, lubab Robus integreerida spordi treenija ellu, mitte vastupidi.

Robuse videotreeningute platvormil on lisaks kogenud treenerite poolt juhendatavavatele treeningsessioonidele võimalus liituda ka Robus Journey’ga, kus kliendid saavad osa nädalast nädalasse ja kuust kuusse intensiivsuselt ja mahult progresseeruvast videotreeningute seeriast, mis pakub harjutajale sidusat, järjepidevat ning optimaalset teekonda oma treeningeesmärkide saavutamiseks.

Robus on kiiresti kasvamas ning soovib lähiajal turule tulla Smart Gym Bars’dega, mis võimaldavad treenijal oma sooritust reaalajas mõõta ning andmete põhjal treeningotsuseid langetada. Aktsiate pakkumise ja Nasdaqil kauplemisele võtmisega soovime seda kasvulugu jagada ka kõigi märkijate ja tulevaste investoritega.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 175 000 Robus Group AS lihtaktsiat. Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 225 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 584 500 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 751 500 eurot. Robus kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna laiendamiseks, tootearenduse investeeringuteks ja uute toodetega turule tulemiseks aga ka uutele turgudele sisenemiseks, keskendudes käesoleval aastal oma positsiooni tugevdamisele  Hollandi, Prantsusmaa, UK, Šveitsi ja Rootsi turgudel ning sisenedes 2023/2024 aastal ka USA turule.

Robus on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 5. aprillil 2022 kell 10.00 ning lõppeb 14. aprillil 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 3,34 eurot, millest 0,60 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

5. aprill 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
14. aprill 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
18. aprill 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
20. aprill 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
21. aprill 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: ROBUS GROUP AKTSIA
ISIN-kood: EE3100096140
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 3 eurot ja 34 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Robus otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 18. aprillil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kusjuures Robus jätab endale õiguse eelistada Robus Grupi juhtorganite liikmeid, töötajaid ja/ või olemasolevaid investoreid. Lisaks avalikule pakkumisele on Robusel õigus jaotada Pakkumise Aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks kohalduva regulatsiooni tähenduses.

Enne Robuse aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Mikk-Alvar Olle

Robus juhatuse liige

Tel: +372 529 9018

E-mail: mikk@robusathletics.com

Robus on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on veebipõhise innovaatilise ja interaktiivse treeningplatvormi arendus ja nutika spordiinventari müük ning tootearendus.  

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Robus aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Robus ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Robus aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Robus ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.