Paskelbta: 2021-04-30 13:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKUSĮ AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2021 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

  1. Dėl Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo (alternatyvus):

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka

Eil. Nr. Rodikliai Suma, tūkst. EUR
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 77
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos 33.195
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -
4. Pervedimai iš rezervų -
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) 33.272
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
9. Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti -
10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 25.654
11. Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti 7.538
12. Pelno dalis, paskirta tantjemoms -
13. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12) 77
  1. Dėl pritarimo Bendrovės Atlygio ataskaitai:

„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“

  1. Dėl audito įmonės Bendrovės 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

„1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius) audito įmonę atlikti Bendrovės 2021 ir 2022 metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengti audito ataskaitą.

2.   Nustatyti šias pagrindines atlygio mokėjimo sąlygas už audito paslaugas: atlygis, kuris bus mokamas už audito paslaugas yra 164 000 EUR be PVM (toliau – Atlygis).

Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:

1. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų  auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;

2. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų  auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM;

3. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA  2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 14 000 EUR be PVM;

4. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA  2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 15 000 EUR be PVM;

5. Už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM;

6. Už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM.

Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594