Paskelbta: 2021-07-20 15:57:37 CEST
Terseta
Tarpinė informacija

Terseta 2021 H1 NEAUDITUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

Vilnius, Lietuva, 2021-07-20 15:57 CEST -- 2021 H1 Bendrovė gavo (įskaitant pajamas iš baudų) 67,935 EUR pajamų. UAB "Newsec valuations" atliko bendrovės valdomo turto - Centrinio Vilniaus Pašto pastato, vertinimą: vertinimo 2021 balandžio 30 dienai metu nustatyta turto vertė buvo lygi 11,330,000 EUR (vertė padidėjo 110,000 EUR). Bendrovės nuostoliai prieš apmokestinimą buvo lygūs (407,658) EUR, bendrovės grynieji nuostoliai buvo lygūs (344,314) EUR.

2021 06 30 Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai buvo didesni už Bendrovės trumpalaikį turtą 7,898,099 EUR. Pagrindinę trumpalaikių įsipareigojimų dalį sudarė rinkoje išplatintų obligacijų emisija (obligacijų išpirkimo terminas - 2022 birželio 10 diena). Bendrovės likvidumas bus užtikrinamas vienintelio Bendrovės akcininko piniginiais įnašais.

Bendrovės akcininkų struktūra 2021 metų H1 nesikeitė, 2021 metų birželio 30 dieną Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 1,002,500 EUR, akcijų skaičius sudarė 1,002,500 vnt. Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 06 30 sudarė 514,225 EUR.

Bendrovės finansiniai įsipareigojimai investuotojams, įskaitant sukauptas palūkanas, sudarė 8,030,667 EUR, skolos santykis su turto verte (LTV) buvo lygus 70,88%, 2021 06 30 Bendrovė vykdė visus įsipareigojimus investuotojams pagal EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 (ISIN kodas: LT0000404832) emisijos sąlygas.

Neaudituotos Bendrovės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 birželio 30 dieną yra pridedamos šio pranešimo priede.

  

 

         Rytis Zaloga
         Direktorius
         
         Telefonas: +370 650 32044
         El.paštas: rytis.zaloga@lordslb.lt


BFIV_Terseta_2021.06.30_EN.pdf