Avaldatud: 2021-05-24 15:41:51 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku otsused

07.05.2021 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi „Tingimused“) alusel, koosoleku (edaspidi „Koosolek“).

Koosolek toimus 24.05.2021 ning Koosolekul osales kokku 6 Võlakirjaomanikku, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 5 505 300 eurot, ehk ligikaudu 55% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu otsuse loobuda PRFoods poolt Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest PRFoods 2020/2021 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2020 – 30.06.2021) ning otsustasid, et mistahes Tingimuste punktides 5.2 sätestatud finantskinnituse mittetäitmine PRFoods 2020/2021 majandusaastal ei too kaasa PRFoods poolset Tingimuste rikkumist ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (nagu on defineeritud Tingimustes) toimumist. Lisaks nõustusid Võlakirjaomanikud PRFoods poolt plaanitava allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni, Võlakirjade lisaemissiooni ning 2021. aastal PRFoods poolt aktsionärilt Amber Trust II S.C.A võetud sildfinantseeringu mõjuga Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnitustele. Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 5 505 300 eurot, ehk 100% kõigist Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuulunuvate Võlakirjade nimiväärtusest.

Vastavalt Tingimuste punktile 5.5 on ülalnimetatud otsused siduvad kõigile Võlakirjaomanikele.


Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee