English Estonian
Avaldatud: 2021-08-10 07:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2021 II kvartali majandustulemused

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 24 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 11 miljonit eurot (+9%) ja kasumiks kujunes 1,7 mln eurot võrdlusperioodi 0,8 miljoni euro suuruse kahjumi asemel. Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 49 mln eurot (–2%), korrigeeritud EBITDA 24 miljonit eurot (–9%) ja kasum 9 miljonit eurot (–7%).

Kontserni tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. II kvartalis nägime reisijate arvu paranemist, kuid 6 kuu lõikes langus jätkus, kuna eelmise aasta I kvartalis piiranguid veel praktiliselt ei olnud. Liinireisilaevade külastuste arv poolaastate võrdluses mõnevõrra kasvas, kuid kruiisilaevade külastusi ei toimunud ka käesoleva aasta esimesel poolaastal. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu puistlasti ja ro-ro kauba mõjul.

Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. „Jätkasime investeeringutega ja rõõmu teeb ka ro-ro ja puistlasti mahtude kasv rekordilisele tasemele,“ ütles Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  II kv II kv +/– 6 kuud 6 kuud +/–
  2021 2020 % 2021 2020 %
Müügitulu 24,3 22,4 8,3 49,3 50,3 –2,1
Korrigeeritud EBITDA 11,1 10,2 8,9 24,2 26,4 –8,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal 45,9% 45,6% 0,3 49,0% 52,5% –3,5
Ärikasum 5,2 4,6 13,5 12,4 15,1 –17,7
Tulumaks –3,3 –4,9 –33,3 –3,3 –4,9 –33,3
Perioodi kasum/-kahjum 1,7 –0,8 –299,4 8,5 9,2 –7,1
Investeeringud 4,3 8,6 –50,3 7,9 17,4 –54,4


  30.06.2021 31.12.2020 +/–
Varade maht 618,6 628,1 –1,5%
Intressi kandvad võlakohustused 208,2 211,6 –1,6%
Muud kohustused 46,7 41,1 13,6%
Omakapital 363,8 375,4 –3,1%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

  • Ro-ro kaupade ja puistlasti rekordiline maht
  • Nõukogu pikendas ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volitusi
  • Riik otsustas muuta uue reisiparvlaeva ehituse rahastust ning tellib uue laeva läbi Transpordiameti, mitte TS Laevad OÜ kaudu
  • Transpordiamet tellib 2021 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
  • Aktsionäride üldkoosoleku otsuste hääletamine 18.–24.05.2021
  • AS Tallinna Sadam maksis 10.06.2021 aktsionäridele 2020. aasta eest dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku summas 20,251 mln eurot (71% eelmise aasta kasumist).
  • AS Tallinna Sadam pälvis taas ja OÜ TS Laevad esmakordselt vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise
  • AS Tallinna Sadam karmistas keskkonnameetmeid sadamaid külastavatele laevadele
  • Valmis Eesti Kunstiakadeemia koostööprojekti kolmas vahearuanne „Pärand ja kogukond“.

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2021. aasta 6 kuuga 1,0 mln eurot (–2,1%) ja oli 49,2 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid. II kvartalis kasvas müügitulu 1,9 mln eurot (+8,3%). Tululiikidest vähenesid reisijatasude tulu (–53%) ja laevatasude tulu (–2%), tulu teistes tululiikidest aga kasvas, enim elektrienergia müügist (+28%) ja kaubatasust (+7,3%).
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 6 kuuga 1,9 mln eurot (–15%) eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. II kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 1,1 mln eurot (+23%).
Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul 0,6 mln eurot (+3%), enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot (+4%) samal põhjusel.
Reisiparvlaevade segmendi 6 kuu müügitulu kasvas 0,2 mln eurot (+1,6%) nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,4 mln eurot.
Muu segmendi müügitulu vähene langus tulenes peamiselt eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust. II kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.

EBITDA
II kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,9 mln euro võrra (+8,9%), peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (0,6 mln eurot). Poolaasta korrigeeritud EBITDA vähenes 2,2 mln euro võrra (–8,5%). Segmentidest vähenes korrigeeritud EBITDA II kvartalis pisut reisiparvlaevade segmendis ning kasvas kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 52,5%-lt 49,0%-le. II kvartalis marginaal veidi tõusis: 45,6%-lt 45,9%-le.

Kasum
II kvartali kasum 1,7 mln eurot ületas eelmise aasta võrdlusperioodi tulemust (kahjum) 2,5 mln euro võrra, tulumaksueelne kasum oli suurem ligi 0,9 mln eurot. Kasum enne tulumaksu vähenes 6 kuu võrdluses 2,3 mln eurot (–16%), moodustades 11,8 mln eurot.

Investeeringud
II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2020. aasta II kvartalis 8,6 mln eurot). 2021. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 7,9 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (17,4 mln eurot). 2021. aasta 6 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 30.06.2021 31.12.2020
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 20 391 26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 396 10 183
Lepingulised varad 335 0
Varud 327 360
Müügiootel põhivara 98 114
Käibevara kokku 31 547 37 336
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 188 1 147
Muud pikaajalised nõuded 454 0
Materiaalne põhivara 583 205 587 506
Immateriaalne põhivara 2 237 2 104
Põhivara kokku 587 084 590 757
Varad kokku 618 631 628 093
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised 17 266 17 266
Võlakohustised 64 102
Tuletisinstrumendid 585 1 289
Eraldised 1 815 1 919
Sihtfinantseerimine 943 744
Maksuvõlad 8 225 9 116
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 215 33
Lühiajalised kohustised kokku 35 563 30 469
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 190 931 194 314
Sihtfinantseerimine 26 764 26 145
Muud  võlad 748 841
Lepingulised kohustised 870 892
Pikaajalised kohustised kokku 219 313 222 192
Kohustised kokku 254 876 252 661
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 21 271 20 262
Riskimaandamise reserv –29 –102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 26 534 19 276
Perioodi kasum 8 501 28 518
Omakapital kokku 363 755 375 432
Kohustised ja omakapital kokku 618 631 628 093

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

       
tuhandetes eurodes  II kv 2021 II kv 2020 6 kuud 2021 6 kuud 2020
     
Müügitulu 24 260 22 399 49 248 50 289
Muud tulud 335 219 659 1 970
Tegevuskulud –8 070 –7 210 –15 372 –15 537
Tööjõukulud –5 100 –4 807 –9 744 –9 484
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 076 –5 924 –12 098 –11 912
Muud kulud –130 –79 –254 –213
Ärikasum 5 219 4 598 12 439 15 113
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 27 13 37 24
Finantskulud –365 –427 –741 –814
Finantstulud ja -kulud kokku –338 –414 –704 –790
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
52 –102 41 –259
Kasum enne tulumaksustamist 4 933 4 082 11 776 14 064
     
Tulumaks –3 275 –4 913 –3 275 –4 913
Perioodi kasum/-kahjum 1 658 –831 8 501 9 151
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist/-kahjumist
1 658 –831 8 501 9 151
         
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,01 0,00 0,03 0,03
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,01 0,00 0,03 0,03

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes 6 kuud 2021 6 kuud 2020
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 55 753 55 328
Muude tulude eest laekunud raha 34 21
Maksed tarnijatele –19 123 –20 587
Maksed töötajatele ja töötajate eest –9 064 –7 956
Maksed muude kulude eest –271 –196
Äritegevusest laekunud raha 27 329 26 610
   
Materiaalse põhivara soetamine –9 255 –16 162
Immateriaalse põhivara soetamine –426 –272
Materiaalse põhivara müük 263 1 101
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 0 2 061
Saadud intressid 1 15
Investeerimistegevuses kasutatud raha –9 417 –13 257
   
Saadud laenude tagasimaksed –3 383 –3 383
Makstud dividendid –20 082 0
Makstud intressid –734 –816
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –1 –6
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha –24 200 –4 205
   
RAHAVOOG KOKKU –6 288 9 148
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 679 35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus –6 288 9 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 391 44 331

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedTallinna Sadam Q2 2021 EST.pdf
Tallinna Sadam Q2 2021 webinar presentation ENG.pdf