English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-30 08:15:00 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, 2024-04-30 08:15 CEST -- 2024 metų Balandžio 30 dieną įvykusiame AB East West Agro eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

 

Sprendimas  (1):
Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).
Sprendimas  (2):
Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).
Sprendimas  (3):
Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:
(i)          Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 4 225 750 EUR;
(ii)         Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 595 027 EUR;
(iii)        Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
(iv)       Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
(v)        Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
(vi)       Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 5 820 777 EUR;
(vii)       Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;
(viii)      Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;
(ix)       Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;
(x)        Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
(xi)       Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 800 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po 0,8 EUR už vieną akciją;
(xii)       Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;
(xiii)      Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 5 020 777 EUR.
Sprendimas  (4):
(1)           Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.
(2)           Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

 

         Generalinis direktorius
         Gediminas Kvietkauskas
         gediminas@ewa.lt