Published: 2020-04-30 16:48:14 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Baltika esitab võlausaldajatele kinnitamiseks saneerimiskava

27. märtsil 2020 teavitas Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) avalikkust, et esitas Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks ning 26 märtsi 2020. a määrusega otsustas kohus saneerimismenetluse ka algatada.

Eelnevaga seoses annab Baltika teada, et saneerimisnõustaja on koostöös Baltika juhtkonnaga koostanud saneerimiskava, mille eesmärgiks on ületada ajutised makseraskused ja likviidsusprobleemid, mille on tinginud ülemaailmne koroonakriis ning suutmatus täita tootmistegevuse lõpetamisega kaasnevaid lepingulisi kohustusi.

Saneerimiskava kohaselt on peamisteks saneerimismeetmeteks juba edukalt alustatud ettevõtte restruktureerimiskava elluviimine, eesmärgiga vähendada oluliselt ettevõtte püsikulusid, koroonakriisist tingitud riiklike abimeetmete taotlemine ja rakendamine ettevõttele kohalduvas ulatuses ning täiendavate finantseeringute kaasamine ja võlausaldajate nõuete ümberkujundamine. Baltika planeerib saneerimiskava täita 3 aasta jooksul alates saneerimiskava kinnitamisest.

Saneerimiskavas rakendatud abinõud on kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga. Abinõud on realistlikud ja mõistlikud ning koormavad Baltika võlausaldajaid üksnes põhjendatud ulatuses, mis on vajalik Baltika saneerimise õnnestumiseks. Saneerimine on alternatiiviks pankrotimenetlusele ning Baltika edukas saneerimine võimaldab jätkata nii Baltika enda ettevõtte kui ka grupiettevõtete majandustegevust ning säilitada arvukad töökohad nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Saneerimiskava kinnitamine tagab Baltika võlausaldajate nõuete rahuldamise parimal võimalikul viisil, mistõttu paluvad saneerimisnõustaja ja Baltika juhtkond saneerimiskava vastu võtta ja kinnitada. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

Börsiteate lisas on lühikokkuvõtte saneerimiskavast.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

Manus


Luhikokkuvote aktsiaselts Baltika saneerimiskavast.pdf