English Latvian
Publicēts: 2024-05-17 16:05:00 CEST
VIRŠI-A
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2024. gada 17. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1.Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.

2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:

a) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” atsevišķo 2023. gada pārskatu;

b) Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;

2.Peļņas izlietošana.

1) Izmaksāt no Sabiedrības 2023. gada peļņas dividendēs EUR 1’019’760.80, kas atbilst EUR 815’808.64 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.0539219 par vienu akciju;

2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2024. gada 3. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2024. gada 4. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2024. gada 12. jūniju;

3) 2023. gada peļņas daļu EUR  4’441’664.65 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.

3.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt "KPMG Baltics SIA" (komercsabiedrības licences Nr.55).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 75’000.00 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” 2024. gada pārskata revīziju.

4. Statūtu grozījumi.

 Izteikt Sabiedrības statūtu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: “3.4. Visas akcijas ir dematerializētas.”

 

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valde

 

AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market. AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. AS VIRŠI-A ir strauji augošs vietējais energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls ar 29 gadu pieredzi. Šobrīd AS VIRŠI-A tīklā ir 77 tirdzniecības vietas, no tām 74 degvielas uzpildes stacijas, un tīklā strādā vairāk nekā 800 darbinieki visos Latvijas reģionos. Kopš 2021. gada 11. novembra AS VIRŠI-A akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržas alternatīvajā tirgū First North.

         Kontaktinformācija:
         AS VIRŠI-A
         Undīne Priekule
         E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
         Telefons: +371 26141219
         
         Sertificētais konsultants:
         ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
         Justīne Ignatavičute
         E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
         Tālrunis: +371 28665066