Publicēts: 2021-04-26 21:15:20 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces sasaukšana

CORRECTION: Paziņojums par HansaMatrix kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021.gada 26.maijā

Rīga, 2021-04-26 21:15 CEST -- Ziņā labots ieraksta datums no 2021.gada 17.maija uz 2021.gada 18.maiju.

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2021.gada 26.maijā, plkst.14:00 Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167. Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem sapulcē piedalīties attālināti. Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties sapulcē klātienē, pirms ienākšanas ēkā jāuzrāda negatīvs analīžu rezultāts uz vīrusu Covid-19 ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2021. gada 24. maijs.

Darba kārtība:

1.   Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2020.gada finanšu pārskatu;

2.   2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana;

3.   Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana;

4.   Par dividenžu izmaksu;

5.   Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021. finanšu gadam;

6.   Sabiedrības esošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana;

7.   Padomes atalgojuma apstiprināšana 2021. gadam.

8.   Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta apstiprināšana.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem vai papildus jautājumiem līdz 2021.gada 1.maijam nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167 vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2021.gada 11. maijā. Pēc publicēšanas datuma lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com, bet akcionāru sapulces dienā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 829 381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti astoņdesmit viena).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2021. gada 25.maija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2020.gada 18.maija dienas beigas.

Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:

1)     Akcionāriem līdz 2021. gada 25. maija dienas beigām jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai izmantojot pasta sūtījumu papīra formātā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz adresi Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167.

Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.

2)     Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2021. gada 26. maija plkst. 12:00.

3)     Sapulces dienā no 13:30 līdz 14:00 drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulcei ne vēlāk kā 13:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2021. gada 26. maijā no plkst. 13:30 līdz plkst. 14:00 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem pirms ienākšanas ēkā, ir jāuzrāda negatīvs analīžu rezultāts uz vīrusu Covid-19 ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2021. gada 24. maijs, kā arī reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pievienots paziņojumam un pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com.

Pielikumā šim paziņojumam pievienota pilnvarojuma veidlapa un sapulces pieteikšanās veidlapa attālinātai dalībai. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

AS „HansaMatrix” valde

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


Sapulces pieteiksanas veidlapa_LV.docx
Pilnvarojuma_veidlapa_LV_HMX.docx