English Estonian
Avaldatud: 2022-08-05 08:30:00 CEST
Silvano Fashion Group
Poolaastaaruanne

Silvano Fashion Group 2022.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2022. aasta 6 kuu (võrrelduna 2021. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Muutus
Müügitulu 26 370 23 225 13,5%
Brutokasum 12 885 13 661                        -5,7%
Ärikasum 5 685 7 941 -28,4%
EBITDA 7 355 9 533 -22,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 9 827 6 696 46,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 346 6 031 55,0%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,26 0,17 52,9%
Äritegevuse rahavoog perioodil 5 070                   8 055 -37,1%


tuhandetes eurodes 30.06.2022 31.12.2021 Muutus
Varad kokku 63 778 53 753 18,7%
Käibevarad kokku 48 491 40 331 20,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 42 604 34 148 24,8%
Raha ja raha ekvivalendid 20 491 17 098 19,8%


Rentaablusanalüüs, % 6 kuud 2022 6 kuud 2021 Muutus
Brutokasum 48,9 58,8 -16,8%
Ärikasum 21,6 34,2 -36,8%
EBITDA 27,9 41,0 -32,0%
Puhaskasum (-kahjum) 37,3 28,8 29,5%
Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa 35,4 26,0 36,2%


Finantssuhtarvud, % 30.06.2022 31.12.2021 Muutus
ROA 22,4 17,9 25,1%
ROE 34,4 28,7 19,9%
Hinna/ kasumi suhe 2,6 7,8 -66,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,7 4,3 32,6%
Likviidsuskordaja 2,8 2,1 33,3%

Majandustulemused

Kontserni 2022. aasta 6 kuu käive moodustas 26 370 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  13,5% võrra. Jaemüügi käive suurenes 21,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2022. aasta 6 kuu brutokasum oli 12 885 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 5,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 6 kuu jooksul 58,8%-lt 48,9%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 41,0% võrra.

2022. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,4% ja ulatus 5 685 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 941 tuhat eurot. 2022. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,6% võrreldes 34,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 22,9% ja moodustas 2022. aasta 6 kuuga 7 355 tuhat eurot, mis tähendab 27,9% rentaablust (9 533 tuhat eurot ja 41,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga 9 346 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 031 tuhat eurot 2021. aasta 6 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga 35,4% võrreldes puhaskasumiga 26,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 63 778 tuhande euroni, suurenedes 18,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.

Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 897 tuhande euro võrra ja moodustasid  2022. aasta 30. juuni seisuga 3 222  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 861 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 30. juuni seisuga moodustas 24 767 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 456 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 30. juuni seisuga 42 604 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta 6 kuuga 839 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2022. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 100 tuhat eurot, 120 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2022. aasta 31.juuni seisuga oli kontsernil 1 607 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2022. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 641 tuhat eurot (4 745 tuhat eurot 2021.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 319 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2022 31.12.2021
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 20 491 17 098
Väljaantud laenud   11 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3                 3 222                 2 325
Varud 4 24 767 20 906
Käibevara kokku   48 491 40 331
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   410 262
Investeeringud sidusettevõtetesse   101 80
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   283 262
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 616 1 226
Immateriaalne põhivara   599 535
Kinnisvarainvesteeringud   1 158 1 086
Materiaalne põhivara 5 11 120 9 971
Põhivara kokku   15 287 13 422
VARAD KOKKU   63 778 53 753
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised rendikohustused   1 701 2 193
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 4 795 6 504
Maksukohustised   2 033 671
Lühiajalised kohustused kokku   8 529 9 368
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   2 152 1 746
Pikaajalised rendikohustused   6 073 4 727
Pikaajalised eraldised   55 51
Pikaajalised kohustused kokku   8 280 6 524
Kohustused kokku   16 809 15 892
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -19 141 -18 251
Jaotamata kasum   51 872 42 526
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   42 604 34 148
Vähemusosalus   4 365 3 713
Omakapital kokku   46 969 37 861
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   63 778 53 753

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal           2022 II kvartal 2021 6 kuud 2022 6 kuud
2021
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 15 334 12 960 26 370 23 225
Müüdud toodangu kulu   -8 967 -5 541 -13 485 -9 564
Brutokasum   6 367 7 419 12 885 13 661
          
Turustuskulud   -2 776 -2 094 -5 027 -4 204
Üldhalduskulud   -1 090 -903 -2 042 -1 788
Muud äritulud   129 385 219 566
Muud ärikulud   -166 -151 -350 -294
Ärikasum   2 464 4 656 5 685 7 941
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   8 455 605 5 985 1 060
Muud finantstu/(kulu)   -126 -106 -230 -216
Finantstulud /(-kulud) kokku   8 329 499 5 755 844
         
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   2
5

-11

-1
Kasum (kahjum) enne tulumaksu 10 795 5 160 11 429 8 784
Tulumaksukulu   -775
-1 028

-1 602

-2 088
           
Aruandeperioodi kasum (kahjum)   10 020 4 132 9 827 6 696
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   9 612 3 770 9 346 6 031
   Vähemusosaluse osa   408 362 481 665
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,27


0,100,260,17
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad II kvartal  2022 II kvartal 2021 6 kuud 2022 6 kuud
2021
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
         
Aruandeperioodi kasum   10 020 4 132 9 827 6 696
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   576
40
-719
269
Aruandeperioodi muu koondkasum (kahjum) 576
40
-719
269
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   10 596
4 172
9 108
6 965
Sealhulgas:         
   Emaettevõtte omanike osa   10 294 3 829 8 456 5 993
   Vähemusosaluse osa   302 343 652 972

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 6 kuud
 2022
6 kuud
2021
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest     
Perioodi kasum   9 827 6 696
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   1 670 1 592
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud    investeeringutest   11 1
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist   1 0
  Finantstulud ja -kulud kokku   - 2 000 -596
  Varude eraldis   3 4
  Laekumised sihtfinantseerimisest   0 450
  Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus   0 -394
  Tulumaksukulu   1 602 2 088
Varude muutus   -3 861 -1 469
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes   -897 -289
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -347 639
Tasutud intressid   0 -2
Makstud tulumaks   -939 -665
Rahavood äritegevusest kokku   5 070 8 055
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   12 9
Saadud dividendid   3 0
Materiaalse põhivara müük   8 18
Väljaantud laenud   -9 0
Materiaalse põhivara soetamine   -100 -120
Immateriaalse põhivara soetamine   -42 -82
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -128 -175
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Saadud laenude tagasimaksed   0 -800
Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 137 -1 135
Rendikohustistelt tasutud intress   -246 -224
Makstud dividendid   0 -717
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -1 383 -2 876
      
Raha ja rahalähendite muutus   3 559 5 004
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   17 098 8 980
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   -166  38
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   20 491 14 022

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2022.a. II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf