Paskelbta: 2021-08-02 15:05:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Europos Centrinis Bankas išdavė leidimą Algimantui Gauliai tapti Šiaulių banko valdybos nariu

Europos Centrinis Bankas 2021 m. liepos 30 d. informavo AB Šiaulių banką (toliau - Bankas), kad išdavė leidimą Algimantui Gauliai eiti Banko valdybos nario pareigas.

Algimantą Gaulią Banko Stebėtojų taryba išrinko į Banko valdybą 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu, ir sprendime buvo paminėta, kad jis valdybos nario pareigas pradės eiti tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

Algimantas Gaulia laikomas einančiu Banko valdybos nario pareigas nuo 2021 m. liepos 30 d.

Papildoma informacija:
Jurgita Simanavičiūtė
Personalo departamento direktorė
jurgita.simanaviciute@sb.lt, +370 5 203 2263