Estonian
Avaldatud: 2023-03-29 07:36:22 CEST
Saunum Group
Börsiteade

2022. majandusaasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Ettevõttest

Saunum Group AS (edaspidi Saunum) on Eesti ettevõte, mis arendab maailmas ainulaadseid patenteeritud tehnoloogiaga sauna sisekliimaseadmeid, keriseid ning erinevaid sauna juhtimiseks tarvilikke  elektroonika- ja automaatikalahendusi. Saunumiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100% osalusega tütarettevõte Saunum Saunas OÜ, mille põhitegevusalaks on Saunumi kaubamärgi keriste, sisekliimaseadmete ning automaatika tootmine ja turustamine, Saunum Saunas OÜ poolt 2021.aastal asutatud Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse Saunumi tooteid eksportiv 100% osalusega tütarettevõte Saunum Saunas North America OÜ ning 2021.aastal ostetud saunade projekteerimise ja ehitamisega tegelev Saunum Sauna Team OÜ.

 

Tegevuskeskkond

2022.aastal oli saunaäris globaalselt seisaku või isegi regressiooni aasta. Paljud suured saunaettevõtted kaotasid nii tooteühikute müügis kui käibes. Samuti kaotasid käivet nii kohalikud kui rahvusvahelised saunamajade tootjad. Hinnanguliselt toodeti keriseid 2022.aastal 450 000 – 500 000 ühikut ning peale aastast paigalseisu on taas oodata 3-5% suurust kasvu selles segmendis. Saunumi müügimahuks võib 2022.aastal  arvestada kuni 0,4% globaalsest keriseturu kogumahust (2020.aastal  oli see hinnanguliselt 0,1%, 2021.aastal hinnanguliselt 0,4%). Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul ning peamistel eksportturgudel (Soome, Saksamaa, Šveits jt) väga hästi vastu võetud, mistõttu peab ettevõte jätkuvat turuosa kasvatamist realistlikuks. Neljanda tegevusaasta lõpuks soovib ettevõte kasvatada uute keriste müügis globaalse turuosa 1% juurde.

   

2022

24.veebruaril 2022.aastal alanud Venemaa sissetung Ukrainasse mõjutas Saunumi tegevust olulisel määral. Kui esimeses kvartalis tootmismahud kasvasid ning valmistusime mitmekordseks käibe kasvuks Euroopa turgudel, siis tegelikkuses esimese kvartali lõpus ja terves teises kvartalis oli Euroopa tarbija kindlustunne sedavõrd madal, et erinevatel turgudel kukkus saunaäri ligi poole võrra (Saksa turul kuupõhistes võrdlustes isegi kuni -75%). Tarbimise vähenemise, teise kvartali kõrgete materjali sisendhindade ja energiakriisi tingimustes vähenes Saunumi seadmete müük, aga ka seadmete brutomarginaal. Saunum oli sunnitud kolmandas kvartalis tootmistellimused peatama ning kulude kokkuhoiu eesmärgil aasta teises pooles vähendama konsolideerimisgrupi personali mahtu 15 % võrra.  Vaatamata kõrgele inflatsioonile 2022.aasta teises pooles, ent osaliselt tänu energiahindadele kontrollmehhanismide loomisele, oli näha, et kliendid julgevad taas oma kodusse investeerida, mille tõestuseks novembris ja detsembris tegi ettevõte mitmel kuul järjest käiberekordid. Saunum Saunas OÜ (kerised, automaatika) eksport toimus 2022. aastal sisuliselt eranditult Euroopasse, mis oli sõjast ning energiakriisist enim mõjutatud. See oli põhjus, miks keriste ja automaatikamüügis Saunum käivet kasvatada ei suutnud. Saunaehituses kasvas ettevõte aasta varasemaga võrreldes ligi kolm korda. Seda põhjusel, et aasta teises pooles alustasime valmissaunade eksportimisega lisaks Šveitsile ka Ameerika Ühendriikidesse. 

2022.aasta Saunumi majandustulemused on juhtkonna ja nõukogu hinnangul aasta alguse lennukaid plaane arvesse võttes pettumust valmistavad. Jaanuari kuus plaane tehes, ei osanud Saunum arvestada sõjaga meie regioonis ega selle mõjuga ettevõtlussektorile, milles Saunum aktiivne on. Aasta keskel oli ettevõttel valikuvõimalus oluliselt kurssi muuta ning palju radikaalsemalt kulusid kärpida, ent juhtkonna ja nõukogu ühisotsusena jätkati investeeringuid sertifitseerimisprotsessidesse ning tootearendusse (ettevõte ei koondanud arendusmeeskonnast mitte kedagi, pigem palgati juurde). Investeerimisega jätkamise otsuse üheks oluliseks põhjuseks oli muuhalgas EASi ja KredExi ühendasutusega ette võetud ligi 1 miljoni euro suurune uue generatsiooni kerise arendusprojekt. Samuti otsustati mitte katkestada re-brandingu projekti, mis lõplikult valmib 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Positiivse pealt saab ära märkida, et aasta teises pooles turuolukord normaliseerus, planeerimiskindlus taastus ning 2023. aastasse läheb ettevõte märksa targema ja kogenenumana. Oluline on, et 2023.aastal toob ettevõte turule palju uusi tooteid ning 2023.aasta septembrist on Saunumil terviklikult ka uus ja värske nägu. 

2022.aasta Saunumi konsolideeritud käive oli 2 223 tuh eur (2021: 1 904 tuh eur). Käibekasvu mõjutas eranditult saunaehituse valdkonna kasv. Keriste ja automaatika müügikäive püsis sarnasel tasemel. 2022.aasta lõppes konsolideeritud puhaskahjumiga 1 625 tuh eur (2021: 460 tuh eur). 

Seisuga 31.12.2022 oli konsolideerimisgrupis 34 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv 2022.aastal oli 27 töötajat (2021: 14). Saunum tööjõukulu oli 1 632 tuh eur, sh optsioonikulu 82 tuh eur (2021: 726 tuh, sh 129 tuh eur optsioonikulu,)

Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandlusperioodil 80 tuh eur materiaalsesse põhivõrasse ja 676 tuh eur immateriaalsesse põhivarasse. Materiaalse põhivõra peamised investeeringud olid töövahendite, tööriistade ja laosisustuse soetamiseks. Immateriaalse põhivara investeeringud olid toodete arenduskulud, kulud sertifikaatidele ja patentidele. Põhivara soetuse toetamiseks saadi toetust Ettevõtluse ja Innovatsiooni SAlt summas 130,9 tuh (2021:0) eur.

 

Tunnustused

Saunumi Base seadmele (Põhja-Ameerikas Saunum AirSolo) omistati UL sertifikaat, mida võib pidada kõrgeimaks elektriseadmete ohutusstandardiks maailmas.

Saunum Primary seade koos Saunum Leil automaatikaga sai oktoober 2022.a parima saunainnovatsioonitoote tunnustuse maailma ühel suuremal ning olulisemal sauna- ja spatoodete messil Interbad 2022 (Stuttgartis).

Saunum Saunas valiti osalema EASi ja KredExi ühendasutuse Tippinnovaatorite programmis. 

   

2023

2023.aastal plaanib Saunum Group AS läbi tütarettevõtete jätkata arendus- ning turustustegevusi, mis loovad ettevõttele eelduse oluliseks käibekasvuks võrreldes 2022.aastaga. 2023.aastal jõuavad lõpule mitmete seadmete sertifitseerimisprotsessid ning algab aktiivne müük Põhja-Ameerika turgudele. Lisaks on ettevõttel tänu lisanduvatele toodetele plaanis oluliselt kasvada senistel peamistel turgudel (Eesti, Soome, Saksamaa, Šveits jne). 2023.aasta kolmandas kvartalis tuleb turule Saunumi uue generatsiooni keris, Autoleil automaatne leiliviskamise süsteem ning oluliste uuendustega automaatikalahendused. Saunumi 2022 ja 2023.aasta arendusprojektid, mille eesmärk on olnud luua parim saunakliima nii era- kui avalikes saunades, jõuavad lõpule. Kindlasti registreerib Saunum 2023.aastal järjekorras neljanda ja viienda patendi ning alustab uue generatsiooni automaatika ning seitsmenda ja kaheksanda kerisemudeli arendamisega. Saunaehituses plaanitakse ekspordiks müüa minimaalselt 100 välisauna ning turule tuua uus preemiumseeria saun, kus saunakülastaja saab täielikult saunakliimat ise kontrollida (niiskus, ventilatsioon, õhukvaliteet jms). Saunum konsolideerimisgrupi eesmärgiks on muuhulgas parandada seademete brutomarginaali ning  2023.aasta majandustulemustega jõuda kasumisse. 

 

Finantssuhtarvud

Suhtarv Valem 2022 2021
Ärikasumi marginaal Ärikasum / müügitulu x 100 -72,61 % -23,66 %
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja Käibevara / lühiajalised kohustused 2,23 2,89
Müügitulu kasv (müügitulu 2022 – müügitulu 2021 ) müügitulu 2021 * 100
 
16,75 % 584,98 %

 

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

  31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021
Varad        
Käibevarad        
Raha 137 266    1 169 420    99 382        1 233 190
Nõuded ja ettemaksed 747 120 660 043 712 061  322 564
Varud 844 959 740 011 596 965 261 795
Kokku käibevarad 1 729 345 2 569 474 1 408 408 1 817 549
Põhivarad        
Nõuded ja ettemaksed 26 022 31 422 7 108 5 400
Materiaalsed põhivarad 249 991 260 155 221 303 47 138
Immateriaalsed põhivarad 1 167 175 914 736 545 398 282 830
Kokku põhivarad 1 443 188 1 206 313 773 809 335 368
Kokku varad 3 172 533 3 775 787 2 182 217 2 152 917
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Laenukohustised 29 179 28 464 45 467 18 779
Võlad ja ettemaksed 702 015 485 406 442 027 274 079
Eraldised 44 052 0 0 0
Kokku lühiajalised kohustised 775 246 513 870 487 494 292 858
Pikaajalised kohustised        
Laenukohustised 296 934 311 701 326 113 288 707
Võlad ja ettemaksed 21 532 0 0 0
Eraldised 13 747 0 0 0
Kokku pikaajalised kohustised 332 213 311 701 326 113 288 707
Kokku kohustised 1 107 459 825 571 813 607 581 565
Omakapital        
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses 122 500 122 500 108 500 108 500
Ülekurss 4 091 340 4 091 340 1 865 340 1 865 340
Muud reservid 359 048 309 242 277 325 196 329
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -882 555 -882 555 -421 952 -421 952
Aruandeaasta kasum (kahjum) -1 625 259 -690 311 -460 603 -176 865
Kokku emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital 2 065 074 2 950 216 1 368 610 1 571 352
Kokku omakapital 2 065 074 2 950 216 1 368 610 1 571 352
Kokku kohustised ja omakapital 3 172 533 3 775 787 2 182 217 2 152 917

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

  2022 2022
II poolaasta
2021 2021 
II poolaasta
Müügitulu 2 223 486 1 187 166 1 904 444 1 177 813
Muud äritulud 19 599 1 393 41 945 41 878
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -806 3055  5 527 5 527
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 752 551 428 535 293 200 206 145
Kaubad, toore, materjal ja teenused -1 536 191 -782 433 -1 337 181 -844 596
Mitmesugused tegevuskulud -1 324 410 -726 425 -583 555 -366 564
Tööjõukulud -1 632 406 -971 002 -725 823 -465 905
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -105 598 -65 194 -38 584 -25 185
Muud ärikulud -10 772 -5 148 -10 643 -7 775
Ärikasum (kahjum) -1 614 547 -930 053 -450 670 -278 662
Intressikulud -10 591 -4 882 -9 897 -5 030
Muud finantstulud ja -kulud -121 -14 -36 -46
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -1 625 259 -934 949 -460 603 -283 738
Aruandeaasta kasum (kahjum) -1 625 259 -934 949 -460 603 -283 738
Emaettevõtja aktsionäri osa kasumist (kahjumist) -1 625 259 -934 949 -460 603 -283 738

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

  2022 202II poolaasta 2021 2021 II poolaasta
Rahavood äritegevusest        
Ärikasum (kahjum) -1 614 547 -930 053 -450 670 -278 662
Korrigeerimised        
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 105 598 65 194 38 584 25 185
Muud korrigeerimised 145 826 131 605 128 833 80 902
Kokku korrigeerimised 251 424 196 799 167 417 106 087
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -77 973 -105 677 -646 130 -356 271
Varude muutus -247 994 -104 948 -498 600 -429 898
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 274 775 231 396 334 710 235 186
Kokku rahavood äritegevusest -1 414 315 -712 483 -1 093 273 -723 558
Rahavood investeerimistegevusest        
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -756 063 -307 469 -467 393 -358 132
Tasutud tütarettevõtete soetamisel 0 0 -34 400 -34 400
Laekunud intressid 56 31 58 48
Kokku rahavood investeerimistegevusest -756 007 -307 438 -501 735 -392 484
Rahavood finantseerimistegevusest        
Saadud laenud 184 900 0 0 0
Saadud laenude tagasimaksed -212 672 -14 052 -23 985 -15 000
Makstud intressid - 3 846 1 863 -5 379 -2 766
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 2 240 000 0 1 309 000 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 208 382 -12 189 1 279 636 -17 766
Kokku rahavood 38 060 -1 032 110 -315 372 -1 133 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 99 382 1 169 420 414 754 1 233 190
Raha ja raha ekvivalentide muutus 37 884 -1 032 154 -315 372 -1 133 808
Valuutakursside muutuste mõju -176 -44 0 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 137 266 137 266 99 382 99 382

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

  Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital Kokku
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum)
31.12.2020 100 000 564 840 148 397 -421 952 391 285
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -176 865 -176 865
Emiteeritud aktsiakapital 8 500 1 300 500 0 0 1 309 000
Muutused reservides 0 0 47 932 0 47 932
30.06.2021 108 500 1 865 340 196 329 -598 817 1 571 352
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -283 738 -283 738
Muutused reservides 0 0 80 996 0 80 996
31.12.2021 108 500 1 865 340 277 325 -882 555 1 368 610 
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -690 310 -690 310
Emiteeritud aktsiakapital 14 000 2 226 000 0 0 2 240 000
Muutused reservides 0 0 31 916 0 31 916
30.06.2022 122 500 4 091 340 309 241 -1 572 865 2 950 216
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -934 949 -934 949
Muutused reservides 0 0 49 807 49 807
31.12.2022 122 500 4 091 340 359 048 -2 507 814 2 065 074

 

Henri Lindal

Saunum Group AS juhatuse liige

Tel: +372 5556 0153

Email: henri.lindal@saunum.com

www.saunum.com 


Saunum Group AS 2022. majandusaasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf