Avaldatud: 2021-02-26 22:59:00 CET
Silvano Fashion Group
Majandusaasta aruanne

Silvano Fashion Group 2020.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2020. aasta 12 kuu (võrrelduna 2019. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Muutus
Müügitulu 38 479 56 943 -32,4%
Brutokasum 23 209 29 651                        -21,7%
Ärikasum 10 544 12 712 -17,1%
EBITDA 14 111 17 004 -17,0%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) 2 551 11 149 -77,1%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 2 231 10 663 -79,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,06 0,30 -80,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 6 356 15 086 -57,9%


tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 Muutus
Varad kokku 42 256 46 309 -8,8%
Käibevarad kokku 29 597 27 123 9,1%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 24 504 26 324 -6,9%
Raha ja raha ekvivalendid 8 980 5 152 74,3%


Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2020 12 kuud 2019 Muutus
Brutokasum 60,3 52,1 15,7%
Ärikasum 27,4 22,3 22,9%
EBITDA 36,7 29,9 22,7%
Puhaskasum (kahjum) 6,6 19,6 -66,3%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 5,8 18,7 -69,0%


Finantssuhtarvud, % 31.12.2020 31.12.2019 Muutus
ROA 5,3 22,2 -76,1%
ROE 9,3 38,9 -76,1%
Hinna/ kasumi suhe 25,2 7,3 245,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,4 2,7 25,9%
Likviidsuskordaja 1,3 0,8 62,5%

Majandustulemused

Kontserni 2020. aasta 12 kuu käive moodustas 38 479 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 32,4%. Jaemüügi käive vähenes 32,4% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2020. aasta 12 kuu brutokasum oli 23 209 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 21,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 12 kuu jooksul 52,1%-lt 60,3%-le.

2020. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 17,1% ja ulatus 10 544 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta        12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 712 tuhat eurot. 2020. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 27,4% võrreldes 22,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 17,0% ja moodustas 2020. aasta 12 kuuga 14 111 tuhat eurot, mis tähendab 36,7% rentaablust (17 004 tuhat eurot ja 29,9% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 12 kuuga 2 231 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 10 663 tuhat eurot 2019. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 12 kuul 5,8% võrreldes 18,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 42 256 tuhande euroni, vähenedes 8,8% võrreldes 31. detsembriga 2019.

Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 522 tuhande euro võrra ja moodustasid  2020. aasta 31. detsembri seisuga 2 088  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 832 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 18 527 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 820 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 31. detsembri seisuga 24 504 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 12 kuuga 1 371 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2020. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 289 tuhat eurot, 1 216 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2020. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2020. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 854  tuhat eurot (13 195 tuhat eurot 2019.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 710 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2020. aasta 12 kuu jooksul

30. juunil 2020 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

· Üldkoosolek kinnitas 2019. majandusaasta aruande;

· Üldkoosolek otsustas jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotama kasumi hulka;

· Üldkoosolek otsustas tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt. Kinnitada seltsi uus põhikiri;
· Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja  Stephan David Balkin. Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. ;

· Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn) 2020, 2021 ja 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   8 980 5 152
Väljaantud laenud   2 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2                 2 088                 2 610
Varud 3 18 527 19 359
Käibevara kokku   29 597 27 123
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   249 334
Investeeringud sidusettevõtetesse   57 82
Müügiootel finantsvara   238 321
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 032 905
Immateriaalne põhivara   374 423
Kinnisvarainvesteeringud   1 018 869
Materiaalne põhivara 4 9 691 16 252
Põhivara kokku   12 659 19 186
VARAD KOKKU   42 256 46 309
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused    
Saadud laenud   400 0
Lühiajalised kapitalirendikohustused   2 121 2 362
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 5 583 6 899
Maksuvõlad   675 889
Lühiajalised kohustused kokku   8 779 10 150
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   500 14
Pikaajalised panga laenud   400 0
Pikaajalised kapitalirendikohustused   4 707 6 333
Pikaajalised eraldised   52 61
Pikaajalised kohustused kokku   5 659 6 408
Kohustused kokku   14 438 16 558
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -19 748 -15 697
Jaotamata kasum   34 024 31 793
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   24 504 26 324
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 314 3 427
Omakapital kokku   27 818 29 751
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   42 256 46 309

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal           2020 IV  kvartal 2019
12 kuud
2020

12 kuud 2019
Müügitulu 8 8 720 12 132 38 479 56 943
Müüdud toodangu kulu   -3 608 -5 138 -15 270 -27 292
Brutokasum   5 112 6 994 23 209 29 651
          
Turustuskulud   -1 940 -2 958 -8 548 -11 714
Üldhalduskulud   -911 -1 181 -3 779 -4 582
Muud äritulud   113 81 336 300
Muud ärikulud   -200 -314 -674 -943
Ärikasum   2 174 2 622 10 544 12 712
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   214 144 -6 172 3 057
Muud finantstulud/(kulud)   -83 -223 -428 -590
Finantstulud ja -kulud kokku   131 -79 -6 600 2 467
         
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   4
5


1


8
Kasum enne tulumaksu 2 309
2 548

3 945

15 187
Tulumaks   -956
-1 163

-1 394

-4 038
           
Aruandeperioodi kasum   1 353 1 385 2 551 11 149
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   1 231 1 371 2 231 10 663
   Mittekontrolliva osaluse osa   122 14 320 486
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes)   0,03


0,040,060,30
  Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal 2020 IV kvartal 2019
12 kuud
2020

12 kuud
2019
         
Aruandeperioodi kasum   1 353 1 385 2 551 11 149
Muu koondkasum (-kahjum), mis reklassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse aruandekuupäeva järgsetel perioodidel   -1 321 -1 035


-4 071-699
Sealhulgas:          
    Emaettevõte omanike osa   -913 -1 035 -4 051 -1 001
    Mittekontrolliva osaluse osa   -408 0 -20 302
           
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   32 350 -1 520 10 450
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   318 336 -1 820 9 662
   Mittekontrolliva osaluse osa   -286 14 300 788

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2020 12 kuud
2019
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 2 551 11 149
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 3 567 4 292
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest -1 -8
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 9 50
  Finantstulud ja -kulud kokku 560 -2 467
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 20 45
  Varude eraldis 202 263
   Pikaajaliste hüvitiste eraldis 52 0
   Edasilükkunud tulumaksuvara allahindluse reserv 0 678
Tulumaksukulu 1 394 4 038
Varude muutus 832 -1 714
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes 427 944
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -1 512 114
Makstud intressid -9 0
Makstud tulumaks - 1 736 -2 298
Kokku rahavood äritegevusest 6 356 15 086
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 13 12
Saadud dividendid 46 0
Materiaalse põhivara müük 75 84
Antud laenude tagasimaksed 0 6
Materiaalse põhivara soetus -289 -1 216
Immateriaalse põhivara soetus -110 -219
Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine -26 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -291 -1 333
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 800 0
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -2 495 -2 988
Väljamakstud intressid -492 -636
Väljamakstud dividendid -413 -7 710
Aktsiakapitali vähendamie 0 -10 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 600 -22 134
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 465 -8 381
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 152 13 603
Valuutakursi muutuste mõju rahale 363  -70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 980 5 152Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2020.a IVkv ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf