Paskelbta: 2021-04-27 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 27 d., sprendimai

2021 m. balandžio 27 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visi susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

 • Patvirtinti audituotas 2020 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
 • Paskirstyti 2020 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 145 652 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87 391 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2020 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 11 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2020 m. dividendus mokėti 2021 m. gegužės 25 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

 • Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitą.
 • Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 270 000 (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dviejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 135 000 (šimtą trisdešimt penkis tūkstančius) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).
 • Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamoji valdybos kadencija baigėsi 2021 balandžio 26 d., į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
  - p. Douglas Gordon Lubbe (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Agnetą Magdaleną Wallmark (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Claes Johan Ingemar Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Dovilę Grigienę (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
  - p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“)

Douglas Lubbe (g. 1972 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2020 m. lapkričio 23 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys. Išsilavinimas: Pietų Kvinslando universiteto (Australija) Verslo administravimo magistras, Pietų Afrikos atestuotų apskaitininkų instituto narys – atestuotas apskaitininkas, Pietų Afrikos universiteto Apskaitos bakalauras ir Potchefstroom universiteto (Pietų Afrika) verslo bakalauras. Darbovietė – „Telia Sverige AB“ (Švedija) finansų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Mobile Networks AB“ (Švedija), „Sonera Holding BV“ (Nyderlandai) ir „TeliaSonera UTA Holdings BV“ (Nyderlandai) valdybų narys. Douglas Lubbe „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė–Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) ir „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybų narė, „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės (Švedija) Skyrimo komiteto pirmininkė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes Nycander (g. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT-Netværket P/S“ (Danija), „Telia Towers AB“ (Švedija), „Telia Company Danmark A/S“ (Danija), „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) ir „Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybų pirmininkas; „Systecon AB“ (Švedija), „Systecon Group AB“ (Švedija), „Systecon Software AB“ (Švedija), „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) ir Svenska UMTS-licens AB“ (Švedija) valdybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“ (Latvija) ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybų narys. Claes Nycander Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Verslo klientų bei operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybų narys, „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Dovilė Grigienė (g. 1977 m.) iki 2021 m. kovo buvo „Swedbank“, AB (Lietuva) valdybos pirmininke ir administracijos vadove, „Swedbank investicijų valdymas“, UAB (Lietuva) ir „Swedbank Life and P&C Insurance SE“ (Lietuva/Latvija/Estija) Stebėtojų tarybų nare, Lietuvos bankų asociacijos valdybos nare. Išsilavinimas: „Concordia University Wisconsin“ (JAV) Verslo administravimo magistrė (MBA) finansų ir Informacinių sistemų valdymo srityse, „Concordia International University Estonia“ (Estija) Tarptautinio verslo bakalaurė (BA). Dalyvavimas kitų įmonių veikoje: asociacijos „Lyderė“ (Lietuva) steigėja ir valdybos narė (2017–2019 m.), „Young Presidents’ Organization Lithuania Chapter“ (Lietuva) steigėja ir valdybos narė, UAB „Urbo slėnis“ (Lietuva) akcininkė (22,5 proc.). Dovilė Grigienė „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietės: „NRD Companies AS“ (Norvegija), „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) ir NRD Systems, UAB (Lietuva) generalinis direktorius, „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos narys, Jungtinių Tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto valdybos pirmininkas, asociacijos „Infobalt“ valdybos pirmininkas ir prezidentas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.). Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Visi į „Telia Lietuva“ valdybą išrinkti valdybos nariai yra laikomi valdybos nariais–direktoriais konsultantais (t. y. neetatiniais valdybos nariais), o Dovilė Grigienė ir Mindaugas Glodas, be to, ir nepriklausomais valdybos nariais.

 • Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2020 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- Telia Lietuva, AB 2020 m. atlygio ataskaita.
- Išrinktų valdybos narių gyvenimo aprašymai.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.ltPriedaiTelia_Lietuva_2020_Atlygio_ataskaita.pdf
CV_Agneta_Wallmark_LT_2021.pdf
Telia Lietuva_2020_pelno_paskirstymas.pdf
CV_Hannu_Matti_Makinen_LT_2021.pdf
CV_Mindaugas_Glodas_LT_2021.pdf
Telia Lietuva AB_2020 m. audituotos finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
CV_Claes_Nycander_LT_2021.pdf
CV_Dovile Grigiene_LT_2021.pdf
CV_Douglas Lubbe_LT_2021.pdf