English Estonian
Avaldatud: 2024-05-30 10:33:46 CEST
Tallinna Vesi
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Tallinna Vesi 30.05.2024 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 08. mail 2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning ajalehes „Postimees“.

Oma hääle andis kokku 22 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 108 916 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,54 % kõigist aktsiatega esindatud häältest.


Seltsi aktsionärid võtsid 30.05.2024 vastu järgmised otsused:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada  Seltsi2023. aasta  majandusaasta  konsolideeritud  aruanne  üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 15 107 381 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 12 844 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 200 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2023 seisuga kogunenud 79 059 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta. 

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.   Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.  
Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 27.juunil 2024. a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024. tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates 18. juunist 2024 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 

Otsus võeti vastu 15 107 879 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).


3. Nõukogu liikme volituste pikendamine 

OTSUS: Pikendada Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 04.06.2024 uueks põhikirjajärgseks ametiajaks. 

Otsus võeti vastu 15 107 014 poolthäälega (s.o 99,99 % koosolekul esindatud häältest).


4. Nõukogu tasude muutmine

OTSUS: Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitada alates 01.06.2024 nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.  

Otsus võeti vastu 15 107 039 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).

Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel. 


Kristiina Tamberg
Kommunikatsiooni ja turunduse juht
(+372) 52 85 521
kristiina.tamber@tvesi.ee