Paskelbta: 2021-04-08 15:19:41 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dividendų ex-diena

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2021 m. balandžio 14 d. yra AB Šiaulių banko dividendų ex-diena.

Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos banko akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2021 m. kovo 31 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Papildomą informaciją teikia
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653
pranas.gedgaudas@sb.lt