Publicēts: 2021-03-11 11:07:38 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Paziņojums par galīgo akciju atpirkšanu

Ar 2021.gada 9.marta lēmumu Nr. 34 Finanšu un kapitālā tirgus komisija atļāva sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "NAMEJS 1" (reģistrācijas numurs 40003495045) veikt akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" galīgo akciju atpirkšanu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 82. panta septīto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas veikšanu:

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca", vienotais reģistrācijas numurs 40003044420, juridiskā adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, Latvija, tālruņa numurs: +371 67272790, elektroniskā pasta adrese: info@rigagold.lv, mājaslapas adrese: www.rigagold.lv

 Piedāvātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMEJS 1", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004.gada 8.oktobrī ar reģistrācijas numuru: 40003495045, juridiskā adrese: Rīga, Terēzes iela 1A, LV-1012, kurai tieši un netiši pieder 95,03% Mērķa sabiedrības akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir EUR 0,27 (divdesmit septiņi centi) par vienu akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cena noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās un otrās daļas prasībām.

Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam

Ieraksta datums ir piektā darba diena pēc informācijas publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ieraksta datumā atpērkamās akcijas tiek bloķētas akciju turētāju kontos, un šie akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar tiem piederošajām akcijām. Nākamajā darbadienā pēc ieraksta datuma Atpirkšanas īstenotājs ieskaita Nasdaq CSD norādītajā naudas kontā naudas summu, kas atbilst atpērkamo akciju vērtībai, pēc kā Nasdaq CSD pārskaita iegrāmatotas atpērkamās akcijas uz Atpircēja kontu, un veic naudas pārvedumus uz attiecīgo Nasdaq CSD dalībnieku naudas kontiem, nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst Atpērkamās akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru – Atpērkamo akciju turētāju finanšu instrumentu kontos. Nasdaq CSD dalībnieks, kurš saņēmis augstāk minēto naudas maksājumu no Nasdaq CSD, vienas darba dienas laikā pēc šāda naudas maksājuma saņemšanas pārskaita Atpērkamo akciju pirkuma maksu attiecīgajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem atbilstoši tiem piederošo Atpērkamo akciju skaitam saskaņā ar iegrāmatojumu finanšu instrumentu kontos ieraksta datuma dienas beigās. Atlīdzību tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem, kuru akcijas ieraksta datuma norēķinu dienas beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas kontā.
 
Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Ar galīgās akciju atpirkšanas prospektu var iepazīties Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com  un Terēzes ielā 1, Rīgā,  Akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" telpās darbdienās, laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Ieraksta datums - 2021.gada 18.marts.

Norēķinu datums - 2021.gada 19.marts.

Sīkāka informācija pielikumā: Galīgās akciju atpirkšanas prospekts

Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv

 


Prospekts.docx