Avaldatud: 2020-03-16 18:04:41 CET
Admiral Markets
Majandusaasta aruanne

Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2019

Admiral Markets AS saavutas rekordilise uute klientide arvu 

Admiral Markets jaoks oli 2019 järjekordne edukas aasta, kuna grupi turuosa ja kliendibaas kasvasid turu ootustest kiiremini. 

Vaatamata maailma turgudel valitsenud madalale volatiilsusele, suutis Admiral Markets AS 2019. aastal oma kauplemistegevuse netotulu säilitada eelmise aasta tasemel. 2019. aastal oli ettevõtte kauplemistegevuse netotulu 23,2 miljonit eurot. Aasta tagasi oli see 24,2 miljonit eurot. Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aastal 4,6 miljoni eurot, mis on 51% vähem kui aasta varem (2018: 9,5 miljonit eurot). Samuti langes ettevõtte kasumimarginaal ja oli 20%, võrreldes eelmise aasta 39%-ga. Kasumimarginaali langus oli seotud tegevuskulude suurenemisega- nii personali-, turunduse- kui IT valdkonnas. IT-ga seotud kulude kasv sisaldab suuremahulisi investeeringuid toote- ja kauplemisplatvormide arendamiseks. Turunduskulude kasvu tulemuseks oli meie aktiivsete klientide märkimisväärne kasv. Personaliga seotud kulude kasv oli tingitud tulevaste klientide hõivamiseks loodud uutest ametikohtadest, et ettevõte suudaks teenindada suuremat kliendimahtu.  

Admiral Markets AS-i emaettevõte Admiral Markets Group AS suutis kasvatada aastast konsolideeritud kauplemistegevuse netotulu võrreldes 2018. aastaga. Kui aasta varem küündis see 32,6 miljoni euroni, oli see 2019. aastal 3% kõrgem, 33,5 miljonit eurot. Hoolimata tegevuskulude kasvust, oli grupi konsolideeritud kasum 5,2 miljonit eurot. Admiral Marketsi kliendid teostasid 2019. aastal üle 31,8 miljoni kauplemistehingu ja tehingute väärtus kasvas 3%, 590 miljardi euroni. Admiral Markets Group AS-il oli 2019. aasta detsembri lõpuks ligi 14 800 aktiivset klienti kuus. Võrreldes sama ajaga 2018. aastal, mil vastav arv oli ligi 10 500. Aktiivsete klientide vara kasvas 45% ja registreeritud klientide koguarv üle 20%.

“2019. aastat iseloomustavateks märksõnadeks on uued turud, tugev meeskond ja investeeringud innovatsiooni ning IT-lahendustesse,” ütles Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov. “Suuremahulised tehnoloogilised arendused võimaldasid meil klientidele pakkuda veelgi kvaliteetsemat rahvusvahelistel finantsturgudel osalemise kogemust ja personaalsemat kliendisuhtlust,” lisas Sergei Bogatenkov. “Avasime grupi  jaoks piirkondadena Aafrika, Aasia ja Kanada, kus soovime oma kohalolekut lähiaastatel veelgi suurendada. Ettevõtte ja meie töötajate jaoks on suur tunnustus see, et meie tegevust hinnatakse ja märgatakse. Esmakordselt jõudsime EAS-i ettevõtluse auhinna aasta eksportööri auhinna kategoorias esikümnesse ning võitsime Saksamaal kõik valdkonnapõhised auhinnad, mis tõestab, et oleme jätkuvalt oma valdkonna kvaliteediliidrid,” märkis Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov. 

Bogatenkovi sõnul viis Admiral Markets möödunud aastal töötajate seas läbi ideekorje, kuidas ettevõte saaks juurutada keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid ja lahendusi, et jalajälg ümbritseva suhtes oleks väiksem. Samuti oli Admiral Markets SOS Lasteküla sotsiaalkampaania #OlemeKoos üks peamistest taustajõududest. 

2020. aastal jätkab Admiral Markets 2030. aastaks kavandatud visiooni rakendamist ja tutvustab uut murrangulist IT-lahendust, mis avab finantsteenuste kasutamise potentsiaalsetele klientidele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.2019      31.12.2018
Varad  
Nõuded krediidiasutustele19 75715 467
Nõuded investeerimisühingutele6 7866 738
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande9 75911 047
Laenud ja nõuded3 9833 044
Varud061
Muud varad9121 045
Materiaalne põhivara1 2831 267
Kasutusõigusega vara4 0590
Immateriaalne põhivara630745
Varad kokku47 16939 414
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande66176
Võlad ja ettemaksed2 3491 843
Rendikohustis4 145
Allutatud võlakirjad1 8271 827
Kohustused kokku8 3873 846
   
Omakapital  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum35 93732 724
Omakapital kokku38 78235 568
   
Kohustused ja omakapital kokku47 16939 414
   
   
   

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)20192018
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande34 83834 081
Vahendustasu tulu7185
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-11 708-9 960
Muud kauplemistegevusega seotud tulud                  31                  74
Muud kauplemistegevusega seotud kulud                  -22                  -44
Kauplemistegevuse netotulu23 21024 236
Muud tulud777475
Muud kulud-202-98
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile7567
Muud samalaadsed intressitulud18399
Intressikulu-224-147
Netokasum valuutakursi muutustest266380
Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande500
Tööjõukulud-7 006-5 082
Tegevuskulud-11 268-9 843
Põhivara kulum-526-283
Kasutusõigusega vara kulum-4200
Kasum enne tulumaksu4 9159 804
Tulumaks-311-334
Aruandeperioodi kasum4 6049 470
Aruandeperioodi koondkasum4 6049 470
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta11,40 

              23,44

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 18 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 130 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

Manus


Majandusaasta aruanne 2019.pdf