English Latvian
Publicēts: 2017-06-01 19:34:38 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējā AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Olaine, 2017-06-01 19:34 CEST -- Kārtējā akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1. Valdes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. Padomes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2016.gadu.

 

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas ziņojumu par 2016.gadu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. Rezervju izlietošana.

 

5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” rezervju daļu EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), izmaksājot par vienu akciju EUR 0,02 (divi eurocenti).

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5.2. Noteikt 2017. gada 15.decembri par aprēķina datumu un 2017.gada 20.decembri par rezervju daļas EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā izmaksas datumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5.3. Atlikušo rezervju daļu EUR 40 449.68 (četrdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 68 eurocenti)  apmērā atstāt AS “Olainfarm” rezervēs.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6. 2016. gada peļņas izlietošana.

 

6.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2016.gada peļņas daļu EUR 9 014 449.92 (deviņi miljoni četrpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 92 centi) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,64 apmērā par vienu akciju izmaksājot 3 posmos, II, III, un IV ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 625 550.08 (seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 08 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā. I posmā izmaksājami EUR 0,22 par vienu akciju, II posmā izmaksājami EUR 0,22 par vienu akciju, III posmā izmaksājami EUR 0,20 par vienu akciju.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6.2. Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

I posms (II ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 15.jūniju un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada 20.jūniju;

II posms (III ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 07.septembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada 12.septembri;

III posms (IV ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 07.decembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada 12.decembri.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

7. Valdes ziņojums par 2017. gada budžetu un darbības plānu.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2017. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2017.gadā sasniegs 96 miljonus euro, AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 12,7 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs 127 miljoni euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 15,5 miljonus euro.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8. Statūtu grozījumi.

 

8.1. Izteikt Statūtu 6.2.punktu šādā redakcijā: „6.2. Revīzijas komiteja sastāv no trim revīzijas komitejas locekļiem. Revīzijas komitejas locekļi tiek ievēlēti akcionāru sapulcē uz 2 (diviem) gadiem”.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

8.2. Apstiprināt jaunu Statūtu redakciju.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

9. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2017. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

 

9.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2017. gadam.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

9.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2017.gadam EUR 47 600,00 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro)euro apmērā, neskaitot PVN.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

10. Padomes vēlēšanas.

 

10.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2017.gada 02.jūniju par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:

Vārds, uzvārds:

1. Valentīna Andrējeva

2. Andis Krūmiņš

3. Ivars Godmanis

4. Aleksandrs Raicis

5. Gunta Veismane

 

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

 

Par Valentīnu Andrejevu – 1 958 268 balsis, jeb 19,85% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Andi Krūmiņu – 1 972 155 balsis, jeb 19,99% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Ivaru Godmani- 1 985 074 balsis, jeb 20,12% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Aleksandru Raici – 1 973 321 balsis, jeb 20,00 % no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

Par Guntu Veismani – 1 958 210 balsis, jeb 19,85% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

Atturas (nenodod balsis) – 19 600 balsis, jeb 0,20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

10.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 13500,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

11. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

11.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā:

- Padomes priekšsēdētāja vietnieci Valentīnu Andrējevu,

- Padomes locekli Guntu Veismani,

- Viesturu Gurtlavu.

 

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

 

Par Valentīnu Andrejevu – 3 275 872 balsis, jeb 33,20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita,

Par Guntu Veismani – 3 275 599 balsis, jeb 33,20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita,

Par Viesturu Gurtlavu- 3 295 557 balsis, jeb 33,40% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

Atturas (nenodod balsis) – 19 600 balsis, jeb 0,20% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaita,

 

11.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu EUR 5350,00 (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit euro) apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv