Publicēts: 2020-12-15 08:01:04 CET
Rīgas kuģu būvētava
Akcionāru sapulces lēmumi

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2020.gada 28.decembrī

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, (Sabiedrība) valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00 Rīgā, Gāles ielā 2, Sabiedrības telpās.

Sabiedrības valde, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstiski, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šim paziņojumam un ir pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.riga–shipyard.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv un AS Nasdaq Riga tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrība lūdz aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz akcionāru sapulci klātienē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020.gada 23.decembrim.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


 


rkb atalgojuma politika 2020 lat.pdf
pazinojums birzai rkb akcionaru lemumu projekti 2020 lat.pdf
pazinojums birzai rkb akcionaru lemumu projekti 2020 balsojuma veidlapa lat eng.pdf