Avaldatud: 2020-10-30 18:00:46 CET
PRFoods
Majandusaasta aruanne

PRFoods: Auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019/2020

Juhtkonna kommentaar

ASi PRFoods majandusaasta viimase kvartali finantstulemused on tugevalt mõjutatud Covid-19 pandeemia tõttu väljakuulutatud eriolukorrast kõikides riikides, kus Grupi ettevõtted tegutsevad (Eesti, Soome, Suurbritannia ja Rootsi). Aasta kokkuvõttes jäi müügilangus 8,7% tasemele (19/20: 78,3 miljonit eurot; 18/19: 85,7 miljonit eurot) ning finantsaasta EBITDAks kujunes 1,9 miljonit eurot (18/19: 1,7 miljonit eurot). Arvestades valitsevat olukorda turgudel, kus Grupi ettevõtted tegutsevad ning võrreldes meie konkurentide tulemusi, võib aastaga rahule jääda. Finantsaasta esimese poolaasta tulemuste põhjal ootasime palju tugevamat tulemust. Arvestades, et juba jaanuarist oli Hiinas levima hakanud koroonaviiruse mõju globaalsele nõudlusele ja kalahinnale negatiivne, suutsime teisel poolaastal reageerida rahuldavalt, kuid kogu turu languse taustal oli ülimalt keeruline saavutada kõrgemat tulemust.

Hotellide, restoranide ning muu toitlustamisega seotud sektori (edaspidi: HoReCa) piirangud ning lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid ettevõtte käivet juba märtsi keskpaigast ning kahjuks on antud segmendi taastumine olnud PRFoodsi põhiturgudel Soomes ja Suurbritannias siiani vaevaline. Tingituna lõhe ja forellihinna langusest on odavnenud ka lõpptooted eriti Soome turul, mis mõjutab kasumlikkust. PRFoods läks Covid-19 pandeemiale vastu tugevdatud bilansiga, olles aasta alguses refinantseerinud lühiajalised laenud viieaastaste võlakirjadega, lisaks oleme parandanud rahavoogusid hoides tooraine ladude taseme optimaalsel tasemel.

Grupi müügitulu

Majandusaasta käibe vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 8,7%, millele suurimat mõju avaldas aruandeperioodi viimase kvartali 29,5%-line müügilangus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lisaks toimus 2019/2020. aastal muudatus tooteportfellis, kus värske kala ja -filee osakaal suurenes 4 pp ning suitsutatud toodete osakaal vastavalt vähenes. Värske kala ja -filee osakaal tooteportfellist on 45,6% (41,7% eelmisel aastal) ning suitsutatud toodete osakaal on 38,4% (43,0% eelmisel aastal).

Värske kala ja filee müügihind on otseselt mõjutatud lõhe ja forelli ekspordi turuhindadest, mis on olnud kalendriaasta algusest langustrendis. Aruandeperioodi jooksul kõikus kala turuhind oluliselt, näiteks märtsis 2020 oli lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes oli lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Eelkõige mõjutas see negatiivselt värske kala hulgimüügihindasid ja käivet.

Finantsaasta tulemus

Grupi konsolideeritud EBITDA oli 1,9 miljonit eurot (18/19: 1,7 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga võrreldes 8,0%. Äritegevuse EBITDAks (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes 2,8 miljonit eurot (18/19: 4,0 miljonit eurot). Äritegevuse EBITDAd mõjutas negatiivselt suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes peamiselt Soome müügikoguste vähenemisest private labeli segmendis, Covid-19 negatiivne mõju HoReCa sektori müügile ning kala turuhindade langus. Aasta kokkuvõttes vähenes brutomarginaal 1,7 pp võrreldes eelmise finantsaastaga (19/20: 12,2% vs 18/19: 13,9%).

Aruandeaasta puhaskahjumiks kujunes 1,9 miljonit eurot (18/19: 1,5 miljonit eurot), sh finantskulud kasvasid 0,3 miljoni euro võrra seoses intressikulude kasvuga (investeerimislaenu intress 3,25% vs võlakirjaintress 6,25%).

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 20,7 miljonit eurot seisuga 30.06.2020 (30.06.2019: 20,5 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 30.06.2020 negatiivne: lühiajalised kohustused ületavad käibevarade taset 3 967 tuhande euro võrra (30.06.2019: 3 054 tuhat eurot). Lühiajalised kohustused seisuga 30.06.2020 sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4 046 tuhat eurot (sh 1 500 tuhat eurot lühiajaline laen Amber Trust II S.C.A.’lt (vt. lisa 15) ning 2 591 tuhat mittekontrolliva osaluse väljaostu kohustuse õiglane väärtus ettevõttes JRJ & PRF Ltd (vt. lisa 26)). Elimineerides lühiajalised kohustused seotud osapooltega, kellega on vajadusel Grupil võimalus kokku leppida maksetähtajad pikemad kui 12 kuud, on Grupi käibekapital positiivne.

PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta jaanuaris, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. Võlastruktuuri muutus avaldab mõju ka ettevõtte majandustulemustele, finantskulude mõju PRFoodsi puhaskasumile on negatiivne 0,35 miljonit eurot aastas.

Koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia mõju

Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamise tõttu on ettevõtte käive alates märtsikuu keskpaigast märkimisväärselt langenud HoReCa segmendis, mille osakaal Grupi käibest on ligikaudu 20%. Antud segmendi müügilanguseks kujunes finantsaasta viimases kvartalis ca 70%, mida jaekaubanduse 7%-line käibekasv paraku ei kata, vaid pigem suurenes värske kala ja kalafilee osakaal kuum- ja külmsuitsutatud toodete asemel, mille kasumimarginaal on oluliselt madalam. Võttes arvesse aasta esimese 9 kuu keskmise brutomarginaali (13,9%), hindame COVID-19 otseseks negatiivseks mõjuks EBITDA-le 0,6 miljonit eurot. Grupi tulemustele avaldas negatiivset mõju eelkõige Soome üksus, samas Suurbritannia üksuse tulemus püsis eelmise aastaga samal tasemel hoolimata koroonaviirusest tingitud olukorrast.

Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10-30%. Grupi ettevõtted Eestis ja Suurbritannias on kasutanud riigi poolt pakutavaid töötasu kompenseerimise toetusi.

Grupp on keskendunud kulude ja rahavoogude juhtimisele, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ka tulevikus. Kindlasti on suurematel tööstustel nagu PRFoods parem toime tulla selliste kriisidega, samuti on ettevõtte tegevus jaotunud mitme turu vahel. Osadel turgudel eeldame oma positsioonide tugevnemist konkurentsi vähenemise tõttu.

2020. aasta märtsikuus viis PRFoods läbi võlakirjade emissiooni avaliku pakkumise, mille perioodi planeerimisel ei osanud kriisi ette näha, mistõttu võlakirjade märkimine jäi oodatust oluliselt madalamaks – 1,9 miljonist märgiti 0,9 miljonit ehk 47% sh 0,5 miljonit eurot PRFoodsi enda poolt märgitud võlakirjad eesmärgiga need realiseerida pärast kriisi lõppu.

Finantsaasta sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal. Me eeldame, et HoReCa sektori taastumist ei ole näha enne 2021.aastat. Arvestades, et kogu globaalse HoReCa osakaal lõhe ja forelli puhul on ca 30% on koroonaepideemia mõjul tekkinud turul nii tooraine kui valmistoodangu ülepakkumine. Tarbimise vähenemise trend on näha ka teiste toiduainete puhul, näiteks liha ja piim, kuna kehtivad nii reisi- kui sisemaised piirangud. Samas, riikides, kus on siiani edukalt koroonaviirusega võideldud, sh Eesti, on näha HoReCa kiiret taastumist. Kuna olukord muutub kiiresti, on raske teha pikaajalisi ennustusi.

Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021. aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9% võrra. 2021.aasta keskmine lõhehinna tulevikuhind raporti esitamise kuupäevaga on 5,55 eur/kg võrreldes 4,40 eur/kg augustis 2020.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Seda kahel peamisel põhjusel: a) mõju kalakasvatusele, b) Soome jaehindade muutusele, kus lõpptoodete hinnad reageerivad koheselt ka tooraine hinnalangusele tingituna kogu turu private labeli suurest osakaalust. Tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest, näeme 2020. aasta puhul tervikuna madalaid kala hindasid. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit. Samas võimaldab madalam hind oluliselt suurendada ekspordimahte.

Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui majandusaasta lõpus, seda järgnevatel põhjustel:

•    John Ross Jr ja Coln Valley on suutnud säilitada oma absoluutkasumlikkuse hoolimata ligi 30%-lisest käibe langusest tingituna bränditoodete kõrgemast kasumlikkusest;

•    Eesti turul oleme suutnud oma tooteid oluliselt paremini müüa ning näeme, et 2020/2021. finantsaasta jooksul suurendame märkimisväärselt oma tooteportfelli Eestis jaetoodete osas;

  • Oleme lõpule viinud 2019.aastal alustatud Soome ja Eesti tootmisüksuste juhtimise tsentraliseerimise, sh juhtkonna vahetuse. Trio Trading ja Heimon Kala ühendamine Soomes on toimunud. Lisaks tuli meil üles ehitada uus müügimeeskond, mis töötajate vahetuse tõttu omas ajutist negatiivset mõju käibele;

•    Suurendame Eestis ja Soomes tehaste automatiseerituse taset, mille tulemusena oleme tulevikus suutelised palju efektiivsemalt ja väiksema inimeste arvuga korraldama tootmist;

•    Suuremamahulisem investeeringute programm on toimunud tootmises. Jätkame kalakasvatuse investeeringute programmi;

•    Positiivsed uudised Eestist ja Rootsist kalakasvatuse mahtude suurenemise osas võimaldavad meil efektiivsemalt ja kasumlikumalt kasvatada kala ning tõusta Eesti- Soome üheks suurimaks ja keskkonnasõbralikumaks kalakasvatajaks;

•    Eeldame, et otsene koroonaviiruse põhjustatud kahju on möödunud. Samas on ettearvamatu kaasneva majanduskriisi pikaajaline mõju tarbijate käitumisele ning samuti konkurentsile.

Oleme alates 4. kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mille tulemusena kulud vähenevad aastas ca 0,4 miljonit eurot. 2019. aastal alustatud ühe miljoni euro säästuprogramm on seega täidetud. 2020/2021. finantsaasta põhiteemaks on kasumlikkuse säilitamine ja kasv tugeva ülepakkumise tingimustes turul. Arvestades Grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist. Jätkame PRFoodsist keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse kalakasvataja ja -töötleja väljaarendamisega.

Grupi võtmenäitajad

KASUMIARUANNE
mln EUR
19/2018/19                17/1816/17
Müügitulu78,385,794,951,1
Brutokasum9,611,913,23,9
EBITDA äritegevusest*2,84,06,00,6
EBITDA1,91,74,42,0
Ärikasum (-kahjum)-0,7-0,52,30,7
EBT-1,8-1,21,40,5
Puhaskasum (-kahjum)-1,9-1,51,00,2
Brutomarginaal12,2%13,9%13,9%7,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal3,5%4,7%6,3%1,2%
EBITDA marginaal2,4%2,0%4,7%3,8%
Ärikasumi marginaal-0,9%-0,5%2,5%1,4%
EBT marginaal-2,2%-1,4%1,5%1,1%
Netomarginaal-2,4%-1,7%1,1%0,4%
Tegevuskulude suhtarv13,4%12,5%10,5%9,6%
BILANSS
mln EUR
30.06.2030.06.1930.06.1830.06.17
Netovõlgnevus20,720,518,11,0
Omakapital19,821,923,322,7
Käibekapital-4,0-3,12,811,5
Varad57,162,565,533,5
Likviidsuskordaja0,8x0,9x1,1x2,3x
Omakapitali suhtarv34,7%35,0%35,6%67,8%
Finantsvõimendus51,1%48,3%43,7%4,1%
Võlakordaja0,7x0,7x0,6x0,3x
Netovõlg/EBITDA äritegevusest7,5x5,1x3,0x1,6x
Omakapitali tootlus-9,1%-6,5%4,3%0,9%
Varade tootlus-3,2%-2,3%2,0%0,6%

* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee

 

Manus


PRF_aastaaruanne_2019_2020.pdf