Avaldatud: 2019-04-18 15:47:04 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, ESIMENE KVARTAL 2019

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 1 442 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 982 tuhat eurot. 2019 aasta esimese kvartali tulemus sisaldab 117 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Alates 1. jaanuarist 2019 rakendus IFRS 16 „Rendilepingud“, mis muudab rendilepingute kajastamist selliselt, et järelejäänud rendilepingute kehtivuse perioodi rendimaksed kajastatakse finantsseisundi aruandes nüüdisväärtuses varade ja kohustustena ning kasumiaruandes ei kajatata enam perioodi rendimakseid vaid amortisatsiooni- ja intressikulu. Kohustusliku uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 mõju kasumiaruandele on näha alljärgnevas tabelis.

 Tuhat eurot1 kv 2019
Rendikulude vähenemine1 605
Amortisatsioonikulu suurenemine-1 502
Ärikasumi suurenemine103
Arvestuslik intressikulu rendikohustuselt-220
Puhaskasumi vähenemine kokku-117

Lisaks mõjutab IFRS 16 oluliselt ettevõtte mitmeid bilansilisi varasid ja kohustusi. 31.03.19 seisuga kasvab põhivara (ehk lihtsustatult rendimaksed lepingu kehtivusperioodi lõpuni nüüdisväärtuses) 16 577 tuhande euro võrra ja samal ajal kasvab lühiajaline rendimaksete kohustus 6 815 tuhande euro ning pikaajaline rendimaksete kohustus 9 879 tuhande euro võrra.

Grupi müügitulu vähenes esimeses kvartalis 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9 270 tuhat eurot. Suurima osatähtsusega müügikanal, jaemüük, vähenes 2% ja oli 7 975 tuhat eurot. Müügitulu vähenes 5% nii Eesti kui ka Läti turul, Leedus müügitulu kasvas 6%. Mitmendat kvartalit järjest on langustrendis formaalsete rõivaste ning meeste segmendi müük, samas on kasvanud nõudlus kleitide ja üleriiete järele.

Äriklientide (hulgi-, frantsiisi- ja konsignatsiooniklientide) müügitulu oli esimeses kvartalis 708 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 58%. Ligi 1 miljoni eurone müügitulu vähenemine on seotud Valgevene ja Ukraina frantsiisipartneritega lõpetatud lepingutest ning Venemaa frantsiisimahtude vähenemisest. Teiseks oluliseks müügitulu vähenemise põhjuseks on Saksamaa ja Kesk-Euroopa kaubamajade keti Peek&Cloppenburgiga 2018. aasta sügisel toimunud koostöö muudatused ning Hispaania frantsiisipoodide sulgemine.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16% ja oli 544 tuhat eurot. Esimese kvartali e‑poe müügist moodustas Monton 37%, millele järgnes Mosaic 26%-ga. Kõige kaugemad riigid, kuhu esimesel kvartalil Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Jaapan, Austraalia, USA ja Kanada.

Kvartali brutokasum oli 4 434 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 449 tuhande euro võrra (1 kv 2018: 4 883 tuhat eurot). Brutokasumi vähenemine on eelkõige tingitud äriklientide langenud müügitulu tõttu. Brutokasumi marginaal oli 47,8% ehk samal tasemel eelmise aasta esimese kvartaliga (1 kv 2018: 47,2%).

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 5 029 tuhat eurot, vähenedes 98 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustuskulude vähenemine on eelkõige seotud IFRS 16 „Rendilepingud“ arvestuspõhimõtete muudatusest tingitud rendilepingute kajastamisega Grupi finantsseisundi aruandes.

Omakapital

Esimese kvartali lõpu seisuga on ettevõtte omakapital negatiivne ning omakapitali taastamiseks ja äriseaduse nõudega vastavusse viimiseks võttis 12. aprillil 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolek vastu järgnevad otsused: seoses omakapitali äriseadustiku nõudega vastavusse viimiseks suurendada AS Baltika aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia, seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital 4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu otsus suurendada 2019. a augustis aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

AS Baltika suuraktsionär KJK Fund, Sicav-SIF, kellele kuulub 38,9% AS Baltika aktsiatest, on kinnitanud valmisolekut märkida uusi aktsiaid proportsionaalselt oma osalusele ning vastavalt Prospektis määratud korrale kuni 5 000 tuhande euro ulatuses, sõltuvalt teiste osalejate märkimisõiguste kasutamisest. See tähendab, et KJK Fund, Sicav-SIF märgib ka aktsiad, millele antakse täiendavad märkimisõigused Prospektis sätestatud jaotamise tingimuste kohaselt, ja mida teised aktsionärid ei märgi.

Aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud otsuste mõju Grupi finantsseisundi aruandele on näha alljärgnevast pro forma omakapitali tabelist

OMAKAPITAL31.03.2019pro forma kanne1pro forma kanne2pro forma
Aktsiakapital nimiväärtuses4 079-3 6725 0005 408
Ülekurss0000
Reservid 1 107-1 10700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-5 1194 7790-340
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 44200-1 442
OMAKAPITAL KOKKU-1 37505 0003 625

1pro forma kanne aktsionäride üldkoosoleku päevakorra punkt number 7 otsuse mõju: „Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 4 012 972 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt: Vähendada seltsi aktsiakapitali kolme miljoni kuuesaja seitsmekümne ühe tuhande viiesaja kolmekümne kuue (3 671 536) euro võrra.“

2pro forma kanne aktsionäride üldkoosoleku päevakorra punkt number 8 otsuse mõju: „Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend miljonit (50 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot. AS Baltika aktsiakapital suureneb viie miljoni (5 000 000) euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 (viis miljonit nelisada seitse tuhat üheksasada nelikümmend üheksa) eurot.“

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • Märtsis 2019 kinnitas AS-i Baltika nõukogu ettevõtte 2019 ja 2020 tegevusplaani. Tegevusplaani peamised osad on brändiportfelli ja müügikanalite optimeerimine, digitaliseerimine ja hankebaasi muutmine. Üleminekuga optimeeritud brändiportfellile, äriprotsesside olulise lihtsustamise ning Eesti tootmisüksustes tootmise lõpetamisega plaanitakse Baltika Grupi püsikulusid vähendada ligi kahe miljoni euro võrra järgmise 12 kuu jooksul
  • Märtsis 2019 kinnitas AS-i Baltika nõukogu AS Baltika juhatuse kolmandaks liikmeks Mae Hanseni, kelle ülesanne on viia ellu ettevõtte 2019 ja 2020 tegevusplaan.
  • 14. märtsil 2019 võttis nõukogu vastuse otsuse teha AS Baltika aktsionäride üldkoosolekule ettepanek suurendada aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia, seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital 4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks selleks, et viia ellu 2019–2020 tegevusplaan ja viia omakapital äriseadustiku nõudega vastavusse.
  • 14. märtsil 2019 võttis nõukogu vastuse otsuse teha AS Baltika aktsionäride üldkoosolekule ettepanek suurendada 2019. a augustis aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.
  • 14. märtsil 2019 andis nõukogu juhatusele nõusoleku sõlmida laenuleping KJK Fund SICAV-SIF-ilt 3 miljoni euro suuruse laenu võtmiseks järgneva 2 kuu jooksul. Laen võeti kasutusele kahes jaos – 1 500 tuhat eurot võeti märtsis 2019 ja 1 500 tuhat eurot aprillis 2019. Laen kannab 6%-list intressi ja see makstakse tagasi aktsiaemissiooniga kaasatud vahenditest augustis 2019.
  • 12. aprillil 2019 toimunud AS Baltika aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2018. aasta majandusaasta aruande ning kahjumi kinnitamise. Üldkoosolek otsustas kutsuda AS Baltika nõukogust tagasi nõukogu liikme Valdo Kalmu. Seoses omakapitali äriseadustiku nõudega vastavusse viimiseks võttis üldkoosolek vastu otsuse suurendada AS Baltika aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia, seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital 4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu otsus suurendada 2019. a augustis aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 31.03.201931.12.2018
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid465428
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 092866
Varud10 48010 707
Käibevara kokku12 03712 001
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara286286
Muu pikaajaline vara213287
Materiaalne põhivara18 2881 878
Immateriaalne põhivara529543
Põhivara kokku19 3162 994
VARA KOKKU31 35314 995
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused15 9577 829
Võlad hankijatele ja muud kohustused5 9075 934
Lühiajalised kohustused kokku21 86413 763
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused10 8641 165
Pikaajalised kohustused kokku10 8641 165
KOHUSTUSED KOKKU32 72814 928
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses4 0794 079
Ülekurss00
Reservid1 1071 107
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-5 1190
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 442-5 119
OMAKAPITAL KOKKU-1 37567
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU31 35314 995

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 1 kv 20191 kv 2018
   
   
Müügitulu9 27010 343
Müüdud kaupade kulu-4 836-5 460
Brutokasum4 4344 883
   
Turustuskulud-5 029-5 127
Üldhalduskulud-598-595
Muud äritulud (-kulud)117-17
Ärikasum (-kahjum)-1 076-856
   
Finantskulud-366-126
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 442-982
   
Tulumaks00
   
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 442-982
   
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-1 442-982
   
   
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,04-0,02
   
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,04-0,02


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

Manus


Baltika Vahearuanne 1Q 2019.pdf