English Latvian
Publicēts: 2021-06-15 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada 15. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 1. Valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes, padomes  un revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. 2020. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valdes sastādītos un padomes izskatītos:

 1. “Latvijas Gāze” koncerna konsolidēto un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” gada pārskatu par 2020. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām (turpmāk – Gada pārskats);
 2. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2020. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa;
 3. Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu, kas ir Gada pārskata sadaļa.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. 2020. gada peļņas izlietošana

2020. gada peļņu 11 500 971 EUR apmērā izlietot šādi:

 1. 10 773 000 EUR jeb 0,27 EUR uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2021. gada 8. jūliju, par dividenžu aprēķina datumu - 2021. gada 9. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu - 2021. gada 12. jūliju;
 2. 727 971 EUR ieskaitīt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Atlīdzības noteikšana padomes un Revīzijas komitejas locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem
 2. Izmaksāt vienreizēju  piemaksu par 2020. gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam K.Seļezņovam  6 ikmēneša  atalgojuma  apmērā,  Padomes  priekšsēdētāja vietniekiem J.Savickim  5 ikmēneša atalgojuma apmērā un O.Gīzem 5 ikmēneša  atalgojuma apmērā, Padomes locekļiem M.Kolenbaham, D.S.Harisonam, N.Merigo Kukam, H.P.Florenam, O.Ivanovam,  V.Hatjkovam, J.Mihailovai, S.Kuzņecam –  5 ikmēneša   atalgojuma apmērā.
 3. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par 2020. gada darbības rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Revīzijas komitejas locekļiem J. Savickim, B. Kudorei, A.Kaņepai un A.Belevitinam 3000 EUR apmērā katram.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot atlīdzību par 2021. gada revīziju  EUR 31 400 (bez  PVN),  tajā   skaitā  akciju  sabiedrības  “Latvijas  Gāze” 2021. gada finanšu pārskata revīzija par summu EUR 23 900 (bez PVN) un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija par summu EUR 7 500 (bez PVN).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei
 2. Balstoties uz akcionāra Marguerite Gas II S.à r.l. pieprasījumu, saskaņā Komerclikuma 296.panta septīto daļu atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Sergeju Kuzņecu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 1. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 15. jūnijā:
  1. Oliveru Gīzi,
  2. Matiasu Kolenbahu,
  3. Jeļenu Mihailovu,
  4. Kirilu Seļezņovu,
  5. Vitāliju Hatjkovu,
  6. Sergeju Kuzņecu,
  7. Hansu Pēteru Florenu,
  8. Nikolasu Merigo Kuku,
  9. Ēriku Atvaru,
  10. Juri Savicki,
  11. Oļegu Ivanovu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis

 1. Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.
 2. Saistībā ar Deivida Stīvena Harisona neizvirzīšanu pārvēlēšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē un ņemot vērā viņu personīgo ieguldījumu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņa darbību 2021. gadā 2 mēnešu atalgojuma apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs                                                                                Aigars Kalvītis