English Estonian
Avaldatud: 2023-01-31 06:00:00 CET
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade ja teavitus prospekti lisa registreerimisest

Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004; Bigbank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) ja informeerib prospekti lisa nr 1 kinnitamisest Finantsinspektsiooni (FI) poolt 5. septembril 2022 kinnitatud põhiprospektile (Prospekt).

Pakkumine on Prospekti alusel loodud Bigbanki tagamata allutatud võlakirjaprogrammi (Programm) teine seeria. Pakkumine viiakse läbi Prospekti alusel, mida on täiendatud 30. jaanuaril 2023 FI poolt kinnitatud lisaga nr 1 (Lisa), mis on avaldatud käesoleva teate kuupäeval Bigbanki ja FI veebilehekülgedel. Lisaga inkorporeeritakse Prospekti Bigbanki vahearuanne 9-kuulise perioodi kohta, mis lõppes 30. septembril 2022, uuendatakse teatud riskifaktoreid, muudetakse pakkumise tulu kasutamist ja täiendatakse Prospekti vahepeal toimunud sündmuste ja muudatusega.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 5 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbank allutatud võlakiri 23-2033” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 16. veebruaril 2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad on registreeritud Eesti Väärtpaberiregistris ISIN koodi EE3300003052 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 31. jaanuaril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 10. veebruaril 2023 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis, selle Lisas ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus31. jaanuaril 2023 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp10. veebruaril 2023 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine13. veebruaril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval
Pakkumise arveldus16. veebruaril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval
Esimene kauplemispäev Börsil17. veebruaril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi börsi (Börs) liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:investori nimi
Väärtpaberikonto:investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EUR 8.00 Bigbank allutatud võlakiri 23-2033
ISIN kood:EE3300003052
Väärtpaberite arv:Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta):1000 eurot
Tehingu summa:Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool:Bigbank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99000870377
Tehingu vastaspoole kontohaldur:AS SEB Pank
Tehingu väärtuspäev:16. veebruar 2023
Tehingu liik:„ost“ või „märkimiskorraldus“


Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Bigbank taotles Börsilt kõigi Programmi raames emiteeritavate võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas, mille Börs kiitis tingimuslikult heaks 6. septembril 2022. Bigbank esitab taotluse ka Pakkumise raames emiteeritavate võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks ja kauplemine algab eelduslikult 17. veebruaril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Bigbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Prospekt koos Lisa, võlakirja tingimuste, lõplike tingimuste ja Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebileheküljel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja FI veebileheküljel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebileheküljel https://investor.bigbank.eu/ elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti kokkuvõtte tõlked eesti, läti ja leedu keelde.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle Lisa ja kokkuvõttega ning võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee  

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle Lisas ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti või selle Lisa kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.