Publicēts: 2021-07-05 16:22:50 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2021-07-05 16:22 CEST -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2021. gada 05. jūlijā no pulksten 14.00 līdz 14.20.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājum: (i) par Sabiedrības rezerves kapitālu, (ii) par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā krīzes atbalsta programmas kultūras nozares komersantiem finansēšanai, (iii) par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā, (iv) par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2020. gadā.

Akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi:

1. Palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt 10 000 000 euro programmas “Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība” finansēšanai;

  palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu un ieskaitīt 2 000 000 euro programmas “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” finansēšanai;

   programmas “Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība” īstenošnai rezerves kapitālā ieskaitītos 2 500 000 euro novirzīt programmas  “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”  finansēšanai.

2. Palielināt Sabiedrības rezerves kapitālu par EUR 815 488 krīzes atbalsta programmas kultūras nozares komersantiem īstenošnai.

3. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

4. Par Iekšējā audita daļas vadītāja novērtējumu par darbu 2020. gadā.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv