English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-23 16:15:32 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. spalio 15 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. spalio 8 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimas inicijuojamas ir sušaukiamas Bendrovės valdybos sprendimu.

Valdybos patvirtinta susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:
1 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Sprendimo projektas: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą kandidatą, surinkusį daugiausia balsų.

2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimo projektas: Audito įmone  2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas (iki 25000 Eur + PVM metams) ir kitas sąlygas.

3 darbotvarkės klausimas: Atlygio politikos tvirtinimas
Sprendimo projektas: Patvirtinti atlygio politiką.
Valdybos apsvarstytas ir teiktinas akcininkams AB „Snaigė“ atlygio politikos projektas pridedama.

4 darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;
Sprendimo projektas: Vadovaujantis LR akcinių bendrovių 372 str. 1 d. 3 p. AB “Snaigė” įstatus papildyti kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams bei atsižvelgiant į šiame susirinkime priimamą sprendimą dėl atlygio politikos tvirtinimo pakeisti įstatų 6.3 p. nauja redakcija ir patvirtinti pakeistus įstatus.
Nauja 6.3. p. redakcija:
„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.
Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas.
Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.
Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).
Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per  kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.
Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.
Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas“.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus.
Priedas: Įstatų redakcija su pakeistu 6.3 p.

 Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu akcininkams@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. rugsėjo 30 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2021 m. spalio 14 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu akcininkams@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2021 m. spalio 14 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Susirinkimo dieną esant ribojimams žmonių susirinkimams dėl Covid-19 ligos, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantinui,  posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas, o Bendrovės akcininkai bus kviečiami dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime  ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą, sprendimų projektai darbotvarkės klausimais;
- Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
- Bendrojo balsavimo biuletenio forma;

         Generalinis direktorius
         Mindaugas Sologubas
         Tel. +370 315 56206


PriedaiAB Snaige atlygio politika_Remuneration policy.pdf
AB Snaige Istatai_Articles of association.pdf
VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_10_15.pdf