Paskelbta: 2018-12-20 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 20 845 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 17 639 tūkst. EUR).

Grupės 2019 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 416 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 445 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 952 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 079 tūkst. EUR.

Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ planuoja naujų gamybinių ir produkcijos sandėliavimo patalpų statybą bei įrangos ir technologijų įsigijimą. Iki 2021 metų pabaigos planuojama investuoti iki 53 mln. EUR. Dalį investicijoms reikiamos sumos – iki 43 mln. eurų, numatoma pasiskolinti, likusią dalį – iki 10 mln. eurų finansuoti bendrovės nuosavomis lėšomis.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2019 ....pdf