Finnish
Julkaistu: 2003-04-29 06:00:24 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KAS
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN
KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA
OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA
EUROA

Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)
miljoonaa
euroa. Tunnusluvut olivat seuraavat*):

·  käyttökate 85
miljoonaa euroa (78)
·  liikevoitto 7 miljoonaa euroa (-13), ilman
konserniliikearvon
   poistoa 21 miljoonaa euroa (1)
·  tulos ennen
satunnaisia eriä ja veroja -5 miljoonaa euroa (-
   25), ilman
konserniliikearvon poistoa 9 miljoonaa euroa (-11)

Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä operatiivinen kassavirta**) oli
44 miljoonaa euroa.
Rahoituksellinen asema oli vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka
oli 767 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa),
·  operatiiviset
investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 30
   miljoonaa (48), investoinnit
osakkeisiin 1 miljoona (4) ja 
   GSM-rahoitussopimusten takaisinostoihin 9
miljoonaa euroa (20),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia
(38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen odottaa
loppuvuodelta edelleen
maltillista parannusta viime vuoden tuloksiin
verrattuna.

öElisa-konsernin alennettu investointitaso ja hankkeiden
tarkka
ajoitus kasvattivat ensimmäisen neljänneksen
operatiivista
kassavirtaa. Nykyisessä markkinatilanteessa
pitäydymme
edellisvuoden tilinpäätöksen julkistuksessa antamassamme
vuoden
2003 kokonaisnäkymässä.ö

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

*) Vertailuluvut ilman kertaluonteisiksi määriteltyjä
eriä:
käyttökate 85 miljoonaa euroa, liikevoitto 11 miljoonaa euroa ja
tulos
ennen satunnaisia eriä ja veroja -1 miljoona euroa.

**) Operatiivinen
kassavirta = oikaistu käyttökate - operatiiviset
investoinnit –
nettorahoituskulut; operatiiviset investoinnit =
käyttöomaisuusinvestoinnit
ilman rahoitussopimusten lunastuksia.


ELISA OYJ

Jyrki Antikainen,
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen, puh. 010
262 2917
Johtaja, Group Spokesman Pekka Perttula, puh. 050 555 0600
Talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262
2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU
2003

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli
371 miljoonaa euroa
(384). Liikevaihto supistui 3 prosenttia edellisen
vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puhelinluettelo-
ja
asennusliiketoiminnoista luopuminen ja kirjauskäytännön
muutokset
pienensivät liikevaihtoa yhteensä noin 10 miljoonaa
euroa.


Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7
miljoonaa euroa
(-13, ilman kertaeriä 11). Ilman konserniliikearvon poistoa
tammi-
maaliskuun liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (1).
Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ei ollut olennaisia kertaluonteisia
eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta
olivat yhteensä 65 miljoonaa euroa (77, ilman
kertaeriä 60). Poistojen kasvu
oli seurausta vuoden 2003 alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen
lyhentämisestä ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman
matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin
poistoa 14 miljoonaa euroa (14).
Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut
konserniliikearvo oli
katsauskauden lopussa 569 miljoonaa euroa
(647).

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut tammi-maaliskuulta
olivat
yhteensä -11 miljoonaa euroa (-11).

Osakkuusyritysten tuloksista
konsernin osuus oli yhteensä -1
miljoona euroa (-1).

Tammi-maaliskuun verot
olivat -4 miljoonaa euroa (-7). Saksan
tytär- ja osakkuusyritysten kertyneistä
tappioista ei ole kirjattu
laskennallisia verosaamisia.

Tammi-maaliskuun
tulos:
·  tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -5 miljoonaa euroa 
  
(-25, ilman kertaeriä -1) ja ilman konserniliikearvon poistoa 
   9 miljoona
euroa (-11)
·  tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli -8 miljoonaa

  euroa (-22)

Konsernin tammi-maaliskuun tulos/osake oli –0,06 euroa
(-0,18).

Elisa Mobile -liiketoiminta-alue

Elisa Mobile
–liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun
·  liikevaihto oli 175 miljoonaa
euroa (174)
·  käyttökate oli 42 miljoonaa euroa (52)
·  liikevoitto oli
5 miljoonaa euroa (6, ilman kertaeriä 20) ja
   ilman konserniliikearvon
poistoa 15 miljoonaa euroa (16).

Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat Telia
Mobile Finlandin
liittymien poistuminen Radiolinjan verkosta kesällä
2002,
hinnastomuutokset sekä kampanja- ja olemassa oleville
asiakkaille
suunnatut lojaliteettialennukset.

Liikevoiton kehitykseen
vaikutti käyttökatteen heikkenemisen
lisäksi 5 miljoonaa euroa edellisen
vuoden vastaavaa ajanjaksoa
suuremmat suunnitelman mukaiset poistot, jotka
johtuivat
poistoaikojen lyhenemisestä ja
matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Radiolinjan Suomen verkossa oli
maaliskuun 2003 lopussa 1 348 183
liittymää (1 348 710). Liittymämäärään
sisältyvät Radiolinjan omat
liittymät sekä Radiolinjan verkossa toimivat
Telian pre paid -
liittymät.

Radiolinjan kotimaan palveluoperaattorin
liittymien
 ·  vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella 14,4 prosenttia
   
vuositasolle muutettuna (18,2) ja
 ·  liikevaihto liittymää kohti
kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 38,4 euroa (41,4).
 ·  
lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 13 prosenttia
   (12).

ARPUn
lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
johtuu Suomen
mobiilimarkkinoiden asiakashintatason alenemisesta.

Radiolinja ja Cubio
Communications tekivät tammikuussa
palveluoperaattorisopimuksen. Sen mukaan
Radiolinja tarjoaa
mobiililiiketoimintaansa aloittavalle
operaattorille
verkkokapasiteetin lisäksi myös sisältö-
ja
asiantuntijapalveluita. Palvelut käynnistyivät kevään 2003
aikana.

Maaliskuun alussa astui voimaan Radiolinjan uusi
alueelliseen
kilpailustrategiaan perustuva organisaatio. Koko maan
kattavat
toimialueet ovat Uusimaa, Länsi-Suomi, Häme ja Keski-Suomi,
Itä-
Suomi sekä Pohjois-Suomi.

Virossa toimivan Radiolinjan tytäryhtiön
Radiolinja Eestin
liittymämäärä oli maaliskuun lopussa 157 600 (147 500).


Radiolinja Eestin tammi-maaliskuun
 ·  liikevaihto oli 13,6 miljoonaa
euroa (11,2).
 ·  käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (3,0) ja
 ·  liikevoitto
1,5 miljoonaa euroa (1,0)


Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa
Networks
–liiketoiminta-alueet)

Kiinteän verkon liiketoiminnan
·  
liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 170 miljoonaa euroa (186)
   ja
·  
käyttökate oli 52 miljoonaa euroa (51)
·  liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa
(23).

Liikevaihdon pienentyminen johtui puhelinluettelo-
ja
asennusliiketoimintojen myymisestä,
rakennejärjestelyistä
liiketoiminta-alueilla, kirjauskäytännön muutoksista
ja
hintaeroosiosta.

Liikevoittoon ei sisälly merkittävää konserniliikearvon
poistoa.

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen maaliskuun lopussa
kiinteitä
liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa kappaletta
(1,20).

Laajakaistaliittymien määrä oli n. 81 000 (37 000)
kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli maaliskuun lopussa 172 400
(157
900).

Elisan laajakaistaliittymien saatavuusalue laajeni alkuvuoden
aikana
kahdeksalla uudella paikkakunnalla. Laajentuminen jatkui
edelleen
katsauskauden jälkeen. Laajakaistaliittymien
kattavuusalueen laajentamisen
toteuttavat yhteistyössä ElisaCom,
Elisa Networks ja Elisa
Mobile.

Paikallispuhelujen hinnoittelurakenteen yhtenäistäminen
jatkui
katsauskaudella. Uusi laajakaistaoperaattorihinnasto tuli
voimaan
1.4.2003 alkaen.

ElisaCom ja Hewlett Packard uudistivat yhtiöiden
välisen laajan
yhteistyösopimuksen helmikuussa. Sopimus vahvistaa Elisan
asemaa
yritysasiakkaiden ICT-palvelujen toimittajana.

Soon Com ja
Etelä-Satakunnan Puhelin solmivat helmikuussa
sopimuksen, jolla yhtiöt
tiivistävät yhteistyötään.

Riihimäen Puhelin Oy yhtiöitti
palveluoperaattoriliiketoimintansa
1.1.2003 alkaen.
Palveluoperaattoriliiketoimintaa jatkaa 100 %
tytäryhtiö RPOCom Oy. RPOComiin
siirretiin RPO:n yritysmyynti,
asiakaspalvelu- sekä myymälätoiminta.

Elisa
Oyj:n omistus ylitti katsauskaudella tehdyillä
osakekaupoilla 90 prosentin
rajan Riihimäen Puhelin Oy:n
omistuksesta. Osakekohtainen kauppahinta oli
tehdyissä kaupoissa
1 525 euroa. Konserni ilmoitti 20.3.2003
lunastavansa
osakeyhtiölain mukaisessa menettelyssä loput Riihimäen
Puhelin
Oy:n osakkeet.


Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation
–liiketoiminta-alue)

Saksan toimintojen tammi-maaliskuun
 ·  liikevaihto
oli 32 miljoonaa euroa (27),
 ·  käyttökate oli -1 miljoona euroa (-15),
 ·
  liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-27, ilman kertaeriä 
   -17) ja
ilman konserniliikearvon poistoa -7 miljoonaa euroa 
   (-24).

Saksan
liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti huolimatta maan
edelleen
jatkuvasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.
Liikeasiakkaiden määrä
lisääntyi katsauskauden aikana, ja se oli
maaliskuun lopussa 16 633.
Katsauskauden negatiivinen käyttökate
johtui Saksan liiketoiminnalle
ominaisesta kausivaihtelusta.


Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti
tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa
23.4.2003 ja Yomi Oyj 28.4.2003. Näiden
pörssiyhtiöiden
katsauksissaan raportoimat tammi-maaliskuun avainluvut
olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 12,1 miljoonaa euroa (11,3)
· 
 käyttökate 0,5 miljoonaa euroa (-1,7)
·  liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa
(-2,6).

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 14,0 miljoonaa euroa (13,9)
·  
käyttökate 2,2 miljoonaa euroa (1,8)
·  liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa
(-0,8).

Yomin konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy
kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon liiketoimintaan.

Lisäksi konsernin
erillisyhtiöihin kuuluvan Estera-
konsernin
·  liikevaihto oli 5,4
miljoonaa euroa
·  käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli
0,1 miljoonaa euroa.


Investoinnit

Konsernin katsauskauden
bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 39 miljoonaa euroa (68), josta
operatiiviset investoinnit
olivat 30 miljoonaa euroa (48). Osakehankinnat
olivat 1 miljoonaa
euroa (4).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  
Radiolinjassa 16 miljoonaa euroa,
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 18 miljoonaa
euroa, ja
 ·  Saksan liiketoiminnassa 4 miljoonaa euroa
 
Radiolinjan
investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen
rahoitussopimuksia 9 miljoonaa euroa (20).


Rahoitusasema

Konsernin
rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina.
Nettovelka oli katsauskauden
lopussa 767 miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia
(vuoden 2002
lopussa 38,3 prosenttia). Konsernirahoituslaskelman
mukainen
kassavirta investointien jälkeen oli -10 miljoonaa
euroa.
Negatiivinen kassavirta johtuu korkokulujen
painottumisesta
katsauskaudelle sekä asiakaslaskutuksen ajoituksesta.
Tarkemmat
tiedot rahoitusasemasta ovat
liitetaulukossa.

Luottoluokituslaitos Moody´s Investor Services laski
13.3.2003
konsernin luottoluokituksen aikaisemmasta tasosta A3 (review
for
downgrade) tasolle Baa2 (Stable). Moody's:n päätös perustuu
näkemykseen
kotimarkkinoiden kovenevasta kilpailusta ja
hintaeroosiosta, Saksan
liiketoimintojen vaikeasta
toimintaympäristöstä ja tappiollisuudesta,
haasteellisesta
markkinatilanteesta järjestellä erillisliiketoimintoja
sekä
riskeistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi
yritysostoihin.


Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi
31.3.2003
oli 5,70 euroa. Tammi-maaliskuun ylin noteeraus oli 6,50 euroa
ja
alin 4,67 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 5,61 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli
138 011 757 kappaletta, jotka kaikki
olivat A-osakkeita. Niiden markkina-arvo
31.3.2003 oli 
782 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin
Helsingin Arvopaperipörssissä
1.1.2003 - 31.3.2003 kaikkiaan 26,1 miljoonaa
kappaletta 146,7
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 19
prosenttia
ulkona olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000
A-optio-oikeuksien määrä on
3.600.000 kappaletta. 1.1.2003 - 31.3.2003
A-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 7
950
kappaletta 1 443 euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden
keskikurssi oli
0,18 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,25 euroa ja alin 0,03 euroa.
Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli 0,03 euroa.

Tytäryhtiöiden
omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563
kappaletta, osakkeiden nimellisarvo oli
yhteensä 390 781,50 euroa ja osuus
osakepääomasta ja äänistä oli
0,57 prosenttia. Näiden omien osakkeiden
kirjanpitoarvo on
vähennetty konsernin voitonjakokelpoisista
varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita
1
577 763 kappaletta.

Fidelity International Limited ilmoitti 14.3.2003, että
tehdyillä
pörssikaupoilla yhtiön ja sen tytäryhtiöiden osuus Elisa
Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 5
prosentin.


Oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2002 toimintakertomuksessa
mainituissa
oikeudellisissa prosesseissa ei ole tapahtunut muutoksia,
eikä
uusia oikeudellisia prosesseja ole käynnistynyt.


Katsauskauden
jälkeiset tapahtumat

Elisa Oyj:n hallitus nimitti 3.4.2003 konsernin
uudeksi
toimitusjohtajaksi DI, MBA Veli-Matti Mattilan (41). Hän
siirtyy
konsernin palvelukseen 1.5. ja aloittaa toimitusjohtajana
1.7.2003.
Nykyinen toimitusjohtaja Matti Mattheiszen (60) toimii
hallituksen
erityistehtävissä 1.9.2003 saakka ja jää silloin
eläkkeelle.

Varsinainen
yhtiökokous päätti 4.4.2003 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta
2002 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja
taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille
ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2002 ja
hallituksen
ehdotus yhtiöjärjestyksen 1,3,4,7,11 ja 13 §:ien
muuttamiseksi hyväksyttiin.
Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
julkaistiin kokonaisuudessaan 4.4.2003
annetun yhtiökokousta
koskevan pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiökokouksessa
yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6
ja siihen valittiin
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Keijo Suila,
Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka
Ketonen ja Jere Lahti sekä
uutena Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika
Ihamuotila.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioilla hankitaan
Elisan
osakkeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Yhtiön
tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
(päävastuullinen
tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja
optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä
saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma
voi
korottua yhteensä enintään 13,8 miljoonalla eurolla.
     
Elisa
Oyj:n yhtiökokouksessa valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa
4.4.2003 ja valitsi puheenjohtajakseen
pääjohtaja Keijo Suilan ja
varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja
Ossi Virolaisen.

Yhtiökokouksen
päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen, mukaan
lukien nimenmuutos Elisa
Oyj:ksi, merkittiin kaupparekisteriin
11.4.2003.

Elisa Mobile
–liiketoiminta-alueella kotimaan
palveluoperaattoritoiminnot päätettiin
yhtiöittää Radiolinja Suomi
Oy:ksi 1.5.2003 alkaen.

Luottoluokituslaitos
Standard & Poor’s tiedotti 17.4.2003 Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen
laskemisesta nykyisestä tasosta
A- tasolle BBB+. Standard & Poor’s piti
lyhyiden lainojen
luokituksen entisellään tasolla A-2. Luottoluokituksen
näkymä
(outlook) on negatiivinen.


Loppuvuoden näkymät

Hallitus toistaa
vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä antamansa
arvion konsernin liikevaihdon,
käyttökatteen ja tuloksen
maltillisesta kasvusta edelliseen vuoteen
verrattuna. Saksan
toimintojen käyttökatteen positiivinen kehitys parantaa
koko
konsernin kannattavuutta.

Operatiiviset investoinnit rajoitetaan
enintään 15 prosenttiin
liikevaihdosta. Paranevan kannattavuuden ja
maltillisen
investointitason seurauksena konsernin kassavirta
säilyy
positiivisena ja nettovelkaa pystytään pienentämään.
Ei-
ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan
liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna 2003.
Liikevoiton arvioidaan kehittyvän
edelleen myönteisesti vuonna 2004, mutta
Saksan talouden epävarman
näkymän vuoksi tarkemman arvion antaminen on
vaikeata.


ELISA OYJ-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-31.3.2003


milj.euroa             Tammi-  Tammi-  
Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA       Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
   
                 2003   2002    2002

Liikevaihto   
            371   384   1 563
Liiketoiminnan muut tuotot   
      4    5     92
Liiketoiminnan kulut          -290 
  -311   -1 322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta     
      -65   -77    -322
 Konserniliikearvosta         
-14   -14    -59
Liikevoitto                7   -13 
   -48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista   
-1    -1     -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut     -11   -11 
   -50
Voitto ennen satunnaisia eriä       -5   -25   
-103
Satunnaiset erät                  3     3
Voitto
satunnaisten erien jälkeen     -5   -22    -100
Tuloverot      
           -4    -7     3
Vähemmistön osuus         
    0    7     26
Tilikauden voitto             -8  
 -22    -71

                  Tammi-   Tammi-  
Tammi-
KONSERNITASE            Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
   
                 2003   2002    2002
Pysyvät
vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          76    81    
77
Konserniliikearvo            569   647    
583
Aineelliset hyödykkeet          930   988    962
Osuudet
osakkuusyrityksissä        21    19     21
Muut sijoitukset   
          13    21     13
                  
  1 609  1 756   1 656
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus       
       20    26     21
Laskennallinen verosaaminen       
28         14
Saamiset                 344   431 
   334
Rahoitusarvopaperit            1    5     
2
Rahat ja pankkisaamiset          84   130     71
     
               477   592    442
Vastaavat yhteensä   
       2 086  2 348   2 098

Oma pääoma
Osakepääoma       
         69    69     69
Ylikurssirahasto           
 517   517    517
Vararahasto                3    
3     3
Edellisten tilikausien voitto      127   183    
198
Tilikauden voitto             -8   -22    -71
    
                708   750    716

Vähemmistöosuudet  
           83   127     83

Pakolliset varaukset      
     64    1     71

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka   
           15
Pitkäaikainen vieras pääoma       714   581 
   715
Lyhytaikainen vieras pääoma       517   874    513
 
                  1 231  1 470   1 228
Vastattavat
yhteensä          2 086  2 348   2 098

Tilinpäätöksestä
31.12.2002 lähtien 
Tropolys -alakonsernissa on vuoden 
2002
osavuosikatsauksista poiketen 
sovellettu tytäryhtiöiden hankinnassa 
IAS:n
sallimaa menettelyä, mikä on 
vaikuttanut konserniliikearvoon ja

vähemmistöosuuteen.

                 Tammi-   Tammi-  
 Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA     Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
  
                 2003   2002    2002

Liiketoiminnan
rahavirta
Tilikauden tulos             -8   -22    
-71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset        79    90    
381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset             
1
Liiketoiminnan myyntivoitot                 
-48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden 
myyntivoitot               
 0    0     -5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta         
   70
Muut oikaisut               0    -6    
-21
Laskennallisen verovelan/
-saamisen muutos             -14  
  -3    -34
Käyttöpääoman muutos ja muut erät    -28    25    
32
                     37   106    
376
Liiketoiminnan rahavirta         29    84    
305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen      -39  
 -69    -268
Käyttöomaisuuden myynti          1    1    
 6
Investoinnit osakkeisiin         -1    -4    
-7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti    0    3    
53
Investointien rahavirta         -39   -69   
-216

Rahavirta investointien jälkeen     -10    15    
89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos      -6   
-34     75
Lyhytaikaisten lainojen muutos      27    51   
-209
Maksetut osingot                  -1     -4
Omien
osakkeiden myynti                    18
Rahoituksen
rahavirta           21    16    -120

Rahavarojen muutos   
         11    31    -31
Rahavarat tilikauden lopussa     
  85   135     74

                  Tammi-  
Tammi-  Tammi-
TUNNUSLUVUT            Maaliskuu Maaliskuu
Joulukuu
                    2003   2002   
2002

Tulos/osake, (euroa)          -0,06  -0,18   -0,54
Oma
pääoma/osake, (euroa)        5,16   5,53   
5,21
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen   39    68    
269
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta   10,5   17,7   
17,2
Osakkeiden hankinnat            1    4    
16
Korottomat velat             379   510    
396
Henkilöstö keskimäärin         7 365  8 673   8 115

   
              Tammi-   Tammi-  Tammi-
VASTUUT        
      Maaliskuu  Maaliskuu Joulukuu
                  
  2003   2002    2002
Kiinnitykset
Omasta puolesta           
   75    70     67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset  
    10    38     10
Annetut takaukset
Muiden puolesta       
      11    1     11
Leasingvastuut              
79    76     72
Takaisinostovastuut            3    5 
    3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)  
     186   233    194
Muut vastuut               58 
   53     52
Vastuut yhteensä             422   476   
 409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data-
verkon
vuokrasopimusvastuut
31.3.2003 olivat noin 209 milj.euroa
(216 milj. euroa
vuoden 2002 lopussa).
Kyseisten GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia
lunastuksia varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa
jäljellä olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 65 milj.
euroa.

Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo     
       16    5     13
Käypä arvo                
 1    0     1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 
            0    8     0
Käypä arvo            
     0    0     0

                  Tammi-  
Tammi-   Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT   Maaliskuu Maaliskuu 
Joulukuu
(ilman kertaluonteisia eriä)      2003   2002   
2002

Liikevaihto               371   384   1
563
Käyttökate                85    85    
342
Käyttökate -%              22,9   22,1   
21,9
Liikevoitto                7    11    
32
Liikevoitto -%              1,9   2,9    2,0
Tulos
ennen satunnaisia eriä       -5    -1    -23

Oikaistut
avainluvut on laskettu ilman
seuraavia kertaluonteisia eriä:

Myyntivoitot 
                        73
Kulukirjaus GSM-verkon
vuokravastuusta            -77
GSM-verkon alaskirjaukset      
       -14    -51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen
alaskirjaukset                   -8
Muut kotimaan
alaskirjaukset                 -4
Mäkitorppa GmbH:n
alasajokulut          -10     -8
Muut Saksan liiketoiminnan
alaskirjaukset           -5

Kertaluonteiset erät yhteensä     
      -24    -80
 vaikutus käyttökatteessa             
-7     -9
 vaikutus liikevoitossa              -24    
-80
 vaikutus tuloksessa ennen satunnaiseriä     -24    
-80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetyt
erät ovat rivikohtaisesti
pyöristettyjä lukuja.

_______________________________________

Konsernin
liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-
alueittain (LTA) 1.1. -
31.3.2003
milj. euroa

Kiinteä verkko*   Liikevaihto   Käyttökate   
Liikevoitto
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03
1-3/02
Palvelut        159  173    8   8   -3  
-2
Verkko          71   80    44   43   27   25
LTA:n
sisäinen myynti  -60  -67
Konsernikirjaukset

Yhteensä        170
  186    52   51   24   23
*Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi
luvut eivät ole täysin 
 vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.

Elisa
Mobile     Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
         
 1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03
1-3/02
Radiolinja
(operaattoritoiminta)  165  166    41   53   14 
  18
Jakeluyhtiöt       16   12    1   -1    1   -2
LTA:n
sisäinen myynti  -6   -4
Konsernikirjaukset                
   -10   -9

Yhteensä        175  174    42   52    5 
  7

Saksa*)       Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
  
        1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03
1-3/02
Carrier-liiketoiminta  32   26    -1   -8   -7  
-14
Mäkitorppa GmbH         1       -7      
-10
Konsernikirjaukset                   -3  
-3

Yhteensä         32   27    -1  -15   -10  -27
*)
Osuus Saksan osakkuusyritysten tuloksista 
  1-3/03 oli 0 MEUR (
-1).

Muut yhtiöt     Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
  
        1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Comptel     
    12   11    1   -2    0   -3
Muut yhtiöt *)      13  
 9    -2   1   -2   0
LTA:n sisäinen myynti  
-1
Konsernikirjaukset                   -1  
-1

Yhteensä         24   20    -1   -1   -3  
-4
*)Sisältää Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.

Konsernitoiminnot
    9   8    -7   -9   -9  -12

Konserni yhteensä    371 
 384    85   78    7  -13

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain 
(ilman kertaluonteisia
eriä)

Liiketoiminta-alue
(LTA)        Liikevaihto   Käyttökate  
  Liikevoitto 
           (oikaistu)   (oikaistu)    
(oikaistu)   
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03
1-3/02
Kiinteä verkko     170  186    52   51   24  
23
Elisa Mobile      175  174    42   52    5   21
Saksa  
        32   27    -1   -8   -10  -17
Muut toiminnat    
  33   28    -8  -10   -12  -16
LTA:in välinen myynti  -39  
-31

Konserni yhteensä 
(oikaistu)       371  384    85   85 
  7  
11

___________________________________________


RAHOITUSTILANNE
31.03.2003

Milj. euroa     31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02 
31.3.02

Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirja-
 lainat        
572    572   472   472   423
 Lainat eläke-
 säätiöiltä    
   80    80    83    83    83
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta
      48    54    38    38    68
Yhteensä        
699    705   593   593   575
Lyhytaikaiset lainat
 
Joukkovelkakirja-
 lainat          0    52    52   152  
 153
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta       2     2    34   
34    23
 Komittoitu luotto-
 limiitti 1)       0     0   
40    0    50
 Yritystodistukset 2)  124    44   128   106 
  100
 Muut          27 3)   28    50    59   
60
Yhteensä         153    126   304   351   
385
Korolliset velat 
yhteensä         852    831   897   
944   960

Rahoitusarvopaperit    1     3    3    3    
5
Rahat ja pankkisaamiset  84    71    77    92   
130
Korolliset saamiset 
yhteensä         85    74    80   
 95   135

Nettovelka 4)      767    757   817   849   
825

1) Komittoitu luottolimiitti on seitsemän pankin kanssa tehty 
  170
miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää
ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 26.11.2003
saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
 
yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu.
Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan lunastusvelka
vähemmistöosakkaille 
  (16 milj. euroa) ja huoltokonttoritalletukset 
 
(11 milj. euroa).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla

  saamisilla

Rahoituksen 
tunnusluvut     31.3.03 31.12.02 
30.9.02 30.6.02 31.3.02

Gearing         97 %   95 %  105 %  
102 %   94 %
Omavaraisuusaste    38 %   38 %   35 %  38 %   38
%