Publicēts: 2019-09-16 07:38:37 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada augustu

Rīga, Latvija, 2019-09-16 07:38 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē augusta darbības pārskatu. 2019. gada augustā likvidējamā ABLV Bank, AS atguvusi 32,1 miljonu eiro.

Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā. Līdz 2019. gada 31. augustam Sabiedrība kopumā atguvusi aktīvus 668 miljonu EUR vērtībā, kā rezultātā Latvijas Bankā (t.sk. fiduciārajos kontos) glabājas 1,64 miljardi EUR, kas nodrošina aptuveni 80% no visiem kreditoru prasījumiem.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 31. augustu:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,3 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,6 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 290,3 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 668 miljoni EUR.

Sabiedrība turpina ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Ernst & Young komanda turpina neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

Augustā turpinājās kreditoru sniegtās informācijas pārbaudes, aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī sniegta informācija un atbildes uz pieprasījumiem no dažādām valsts institūcijām likumā noteiktajā kārtībā.

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


LAS_AB_31aug19_LV.pdf