English Latvian
Publicēts: 2018-05-11 16:27:37 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Olainfarm” Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei

AS „Olainfarm” Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei

Akciju sabiedrības „Olainfarm” Padome ir iepazinusies ar Sabiedrības Valdes sagatavoto konsolidēto un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskatu, kā arī ar zvērināto revidentu slēdzienu par šo pārskatu. Tāpat Padome ir izvērtējusi Sabiedrības finansu stāvokli un Valdes darbu šī finanšu gada laikā un ir sagatavojusi šo paziņojumu.

Padome 2017. gadu Sabiedrībai vērtē kā pārbaudījumu gadu.  Jau sākot ar gada otro ceturksni un Krievijas rubļa svārstību radītajiem zaudējumiem, bija redzams, ka Sabiedrība ne tikai nespēs izpildīt akcionāru apstiprinātās peļņas un apgrozījuma prognozes, bet arī var nesasniegt 2016.gada peļņas rādītājus.  Pieaugošās mārketinga un administrācijas izmaksas šīs bažas tikai pastiprināja.  Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka arī turpmākajos ceturkšņos Sabiedrības finanšu rādītāji būtiskus uzlabojumus neparādīja.  Lai arī lielā mērā finanšu rādītāju pasliktināšanās tomēr izrietēja no valūtas kursu svārstību radītajiem zaudējumiem, Sabiedrības rentabilitātes samazinājums, liek Padomei pievērst Valdes uzmanību jautājumiem, kas tieši saistīti ar sabiedrības rentabilitāti, it īpaši nepieciešamībai rūpīgāk izvērtēt Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu mārketinga un realizācijas izmaksu pamatotību un caurskatāmību. Apzinoties, ka jauna tirgus veiksmīgākai apgūšanai un jaunu produktu veiksmīgākai realizācijas uzsākšanai lielākas mārketinga izmaksas ir vitāli nepieciešamas, Padome tomēr aicina kritiskāk izvērtēt lielu mārketinga izmaksu nepieciešamību jau esošiem produktiem jau esošos tirgos. Tāpat, Padome aicina Valdi rūpīgi sekot investīcijām īpašumos, to pārvaldībai un vērtības izmaiņām, lai nākotnē no šīm investīcijām Sabiedrība varētu gūt maksimālu labumu.

Padome vēlas atzīmēt veiksmīgo darbu ar Sabiedrības debitoriem, it īpaši ar Ukrainas uzņēmumu “OLFA”, kas ir viens no svarīgākajiem Sabiedrības sadarbības partneriem.  2017. gadā paveiktais ir ļāvis Sabiedrībai samazināt šī partnera saistībām iepriekš veiktos uzkrājumus.   Tāpat, Padome vēlās atzīmēt vairāku  Sabiedrības meitas uzņēmumu veiksmīgo darbību 2017. gadā, kad “Tonus Elast”, “Latvijas Aptieka” un “Silvanols” Sabiedrībai dividendēs vien izmaksāja vairāk kā 1.5 miljonus eiro.

Padome ir gandarīta, ka 2017.gada laikā Sabiedrībai ir izdevies būtiski samazināt aizdevumu apjomu saistītām personām.   Tas lielā mērā ir noticis pateicoties salīdzinoši lielajiem dividenžu maksājumiem 2017. gada laikā, kad dividendēs par vienu akciju tika izmaksāti 0.64 eiro.  Padome vērš Valdes un akcionāru uzmanību uz to, ka ilgstoša šāda apjoma dividenžu izmaksa var Sabiedrībai radīt likviditātes sarežģījumus un ierobežot tās tālākās attīstības iespējas un nebūtu atbalstāma, tādēļ piekrīt Valdes piedāvājumam 2018. gadā dividendēs izmaksāt 0.21 eiro par akciju, veicot dividenžu izmaksu divos maksājumos.   

2017. gada laikā Sabiedrības Padome ir pildījusi savus pienākumus un uzraudzījusi Sabiedrības darbu saskaņā ar likumdošanu, akcionāru sapulces lēmumiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi Sabiedrības vadības darbu.  Pārskata gada laikā un laikā līdz šī paziņojuma sagatavošanai notika pavisam 15 Padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti Valdes ziņojumi un atskaites par darbu, plānu un budžeta izpildi, kā arī iepriekš izskatīti akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi un to lēmumu projekti, tika pārvēlēta Valde. Nekādi būtiski trūkumi Sabiedrības Valdes darbībā 2017.gada laikā konstatēti netika. Valde savā darbībā patstāvīgi ir konsultējusies ar Padomi un ņēmusi vērā iepriekšminētos un citus ieteikumus Sabiedrības biznesa drošības un tālākas izaugsmes nodrošināšanai.

Padome nevar nepiemināt Sabiedrības ilggadējā vadītāja Valērija Maligina pāragro nāvi 2017 gada beigās.  Maligina kunga ieguldījums sabiedrības izaugsmē, nostiprināšanā un attīstībā ir nenovērtējams.  Lai arī ilggadējā Sabiedrības līdera pēkšņā un pāragrā nāve radīja Sabiedrībai veselu virkni izaicinājumu, tomēr Padome uzskata, ka Sabiedrības vadības struktūras un kolektīvs ir pielikuši maksimālas pūles, lai šis traģiskais zaudējums atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu ikdienas darbu.

Padome vēlas pateikties Valdei, visiem Sabiedrības darbiniekiem un partneriem par sadarbību 2017.gadā, un novelēt veiksmīgu, stabilu un iespējām bagātu nākamo gadu.

Apstiprināts Padomes sēdē 2018. gada 8. maijā

Padomes priekšsēdētājs                        Ivars Godmanis

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv