English Lithuanian
Paskelbta: 2020-04-15 08:58:00 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Kaunas, Lietuva, 2020-04-15 08:58 CEST --

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas: 2020 m. gegužės 7 d. 9 val.
Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.
Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. gegužės 7 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. gegužės 7 d. 8.55 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.            Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko rinkimas);
2.            Bendrovės 2019 metų metinio pranešimo tvirtinimas;
3.            Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimas;
4.            Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymas;
5.            Bendrovės savų akcijų supirkimas;
6.            Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.
Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2020 m. balandžio 29 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena: 2020 m. gegužės 21 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, kitą audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, kitą audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu danas@ewa.lt ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu danas@ewa.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.
Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – rekomenduojame Bendrovės akcininkams nuomones reikšti ir balsuoti paskelbtais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais iš anksto balsuojant raštu, pateikiant balsavimo biuletenius.
 
Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu danas@ewa.lt) arba pristatytas į Bendrovę adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 1 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.ewa.lt skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 37 262318.

 

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt