English Estonian
Avaldatud: 2021-09-22 16:31:05 CEST
Elmo Rent
Majandusaasta aruanne

PARANDUS: ELMO Rent AS 2021. majandusaasta kuue kuu auditeerimata vahearuanne

ELMO Rent AS-l on tänavu läinud plaanitust paremini. Ettevõte ületas tänu edukale IPO-le 2021. aasta esimese poolaasta investeerimisplaani ja kasvatas seetõttu 126% võrra müügitulu. 

ELMO Rendi keskkonnasõbralike sõidukite jagamise tulemusel hoiti 2021. esimese poole aastaga peamiselt Tallinna, Tartu ja Pärnu linnateedel õhku sattumast kokku 87181 kg CO2-e, mis on võrreldes aasta varasemaga samuti märkimisväärne 127% kasv.

Tänu edukale IPO-le suurendas ELMO Rent investeeringuid oma tehnoloogialahendustesse nagu sõidukipargi opereerimise tarkvara, autokontroller ja kaugjuhitav auto. Samuti töötati 2021. aasta esimese poolaasta jooksul välja parim keskkonnasõbralike sõidukite kodumaine sõidujagamise äpp, mille turule tuleku aeg teatatakse septembris.

Tänu tehnoloogiate arendamisse investeerimisele muutub ettevõtte teenuste kasutamine senisest veelgi lihtsamaks, kampaaniate kommunikeerimine klientidele efektiivsemaks ja lihtsustab tulevikus uute teenustega välja tulemist. Perspektiivikate tehnoloogialahenduste arendamine tagab ettevõttele konkurentsieelised jätkusuutlikuks kasvuks nii koduturul kui sisenemisel uutele turgudele.

Kuid kasv ning areng ei piirdunud vaid tarkvaraga. 2021. aasta esimese kuue kuuga kasvas ELMO Rendi sõidukite park 121 ühikuni. Võrreldes 2020. aasta esimese kuue kuuga on kasv olnud 101%. Seetõttu kasvasid ettevõtte põhivarad võrreldes aasta lõpuga 62% ehk 1,97 miljoni euroni. 

Põhivarade kasvu finantseeriti eelkõige IPO-st saadud vahenditega ning võimendati laenude ja liisingutega, mistõttu suurenes ettevõtte võlakoormus perioodi lõpuks 0,4 miljoni euro võrra 1,8 miljoni euroni. 

  • ELMO Rendi müügitulu kasvas 2021. aasta esimese kuue kuuga 126%. Kui 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu oli 134000 eurot, siis tänavu teeniti sama ajaga 303000 eurot. See jääb plaanitu piiridesse, sest kuigi eeldused plaani ületamiseks olid loodud, mõjutasid asjade käiku järgmised asjaolud:*Elektriautode ja e-mootorratatse tehaste tarneviivitused. Uued sõidukid jõudsid kohale ja hakkasid teenima tulu alles juuni lõpus, mistõttu nende mõju rendikäibele ilmneb alles aasta teisel poolel.   
  • Uute sõidukite planeeritust pikem ettevalmistusaeg. Kontrolleri paigaldusele eelnev uute sõidukite tundmaõppimine, kontrollerite paigaldamine ja liidestamine võtsid suurenenud mahu ja ebapiisavaks osutunud inimressursi tõttu oodatust rohkem aega.
  • Turuosa ja tulu kasvatamiseks tõime turule alates juunist elektrilised mootorrattad, alates augustist ka premium klassi autod. Nende mõju käibele selgub selle poolaasta jooksul. Kuid kummagi uue ärisuuna käivitamiseks vajalikud  investeeringut tegime esimesel poolaastal

Samas mõjutas sõidukipargi täiendamine uute keskkonnasõbralike sõidukitega otseselt ELMO Rendi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Enim CO2-e vabu sõidukilomeetrid läbisid ELMO Rendi masinad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kui mullu läbiti poole aastaga kokku 313476 kilomeetrit, siis tänavu kuue kuuga 714604 kilomeetrit. 87181 kg CO2-e, mis on võrreldes aasta varasemaga samuti märkimisväärne 127% kasv.

Eduka IPO järel värbas ELMO Rent oma meeskonda uusi inimesi, mis avaldus paratamatult ka ettevõtte kulubaasis. Peamiselt kasvatasid kulubaasi järgmised kasvuartiklid:

  • Tööjõukulu moodustas 2021. aasta esimesel poolaastal 35708 eurot (6 kuud 2020: 12 522 eurot). Tänaseks on ettevõtte palgal kümme töölepinguga ning viis teenuslepinguga töötajat. Ka ettevõtte osanikest koosnev nõukogu tegutseb täiskoormusega. Poole aastaga on ELMO Rendi meeskond kahekordistunud ning ettevõte jätkab kasvamise käigus ka edaspidi uute töökohtade loomisega. 
  • Sõidukipargi kasvatamiseks on ELMO Rent võtnud täiendavaid finantskohustusi, mis on viinud ka intressikulude kasvuni. 2021. esimese poolaasta intressikulu moodustas 59 467 eurot (6 kuud 2020: 21 843 eurot). Selle kulu optimeerimiseks tegeletakse uute finantslahendustega.
  • Ettevõte on panustanud uutesse ärisuundadesse. Kuid esialgu tõi eraautode kaasamine sõidukiparki esimese poole aastaga  kahjumit 11000 eurot. Selle põhjuseks olid eelkõige:

​1) uue ärisuunaga alustamine madalhooajal.

2) uute ja klientidele atraktiivsete autode parki meelitamiseks käivitasime agressiivse „1000 euro kuus kampaania“ ehk kolme esimese kuu jooksul garanteeris ELMO Rent jagamisautode omanikele 1000 euro kuus suuruse väljamakse, sõltumata autoga reaalselt teenitud renditulust.

3) osade uute mudelite liidestamine meie sõidukiparki (läbi kontrolleri auto juhtfunktsioonide kodeerimine) ja jagamisteenusesse osutus oodatust keerulisemaks. See võttis oluliselt rohkem aega kui planeerisime, mis tähendas meile teenimata tulu seisvate autode pealt. 

Kokkuvõttes hindab ELMO rent uue ärisuuna käivitamise kulusid ja raskusi väärtusliku kogemuse ning investeeringuna tulevikku. Endiselt on olemas selle ärisuuna potentsiaali, ärisuund kasv suureneb igakuiselt ja uued võimalused äri kiiremaks kasvuks. Pealegi tagab eraautode kaasamine kasvu täiendavat kapitali kaasamata. 

Kokkuvõtvalt ulatus ELMO Rendi esimese poolaasta EBITDA  -6383 euroni, samas kui kogu 2020. aasta EBITDA oli 197618 eurot.

ELMO Rendi juhtkond ning nõukogu on ühisel arvamusel, et tänu 2021. aasta esimese poolaasta eeltöödele (investeeringud, varade kasv, meeskonna laienemine ja kahjumi kandmine) tulemusel ületab ettevõte ka oma teise poolaasta plaane. Seda kinnitavad teise poolaasta esimese kahe kuu, juuli ja augusti majandustulemused.

Bilanss      
(eurodes)      
  30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020
Varad      
Käibevarad      
Raha 757 148 42 306 21 350
Nõuded ja ettemaksed 319 139 220 235 80 476
Varud 365 189 0 0
Kokku käibevarad 1 076 287 262 541 101 826
Põhivarad      
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse     2 500
Nõuded ja ettemaksed      
Materiaalsed põhivarad 1 972 658 1 217 035 336 355
Immateriaalsed põhivarad     0
Kokku põhivarad 1 972 658 1 217 035 338 855
Kokku varad 3 048 945 1 479 576 440 681
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised  266 033 254 226 64 535
Võlad ja ettemaksed 299 276 91 246 67 124
Kokku lühiajalised kohustised 565 309 345 472 131 659
Pikaajalised kohustised 1 520 653 1 136 813 468 406
Kokku pikaajalised kohustised 1 520 653 1 136 813 468 406
Kokku kohustised 2 085 962 1 482 285 600 065
Omakapital      
Osakapital nimiväärtuses   2500 2500
Aktsiakapital nimiväärtuses 220 000    
Ülekurss 934 333 0 0
Muud reservid 10 000 10 000 10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -15 508 -17923 -17923
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -185 842 2310 -153961
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või
osanikele kuuluv omakapital
962 983 -3113  
Vähemosalus 0 404  
Kokku omakapital 962 983 -2709 -159384
Kokku kohustised ja omakapital 3 048 945 1 479 576 440 681

 

 

Kasumiaruanne    
(eurodes)    
  2021 2020
  I poolaasta I poolaasta
Müügitulu 230 672 134 000
Muud äritulud 72 500 3 509
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 0 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused -184 390 -154375
Mitmesugused tegevuskulud -75 235 -83655
Tööjõukulud -35 708 -12522
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -119 995 -18600
Olulised käibevara allahindlused 0 0
Muud ärikulud -14 222 -475
Ärikasum (kahjum) -126 378 -132118
Intressikulud -59 467 -21843
Muud finantstulud ja -kulud 3  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -185 842 -153961
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -185 842 -153961

 

Rahavoogude aruanne    
(eurodes)    
  2021 2020
  I poolaasta I poolaasta
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum)  -126 378 -132118
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus  119 995 18 600
Kasum (kahjum) põhivarade müügist  -13 883  
Muud korrigeerimised  -3 816  
Kokku korrigeerimised  102 296 18 600
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  -94 198 -28867
Varude muutus -15 984 25 789
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus  128 321 29 948
Kokku rahavood äritegevusest  -5 943 -86648
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -279080 -16156
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 18 917 0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -300 0
Laekunud tütarettevõtjate müügist 0 0
Antud laenud 0 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -260463 -16156
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 459 625 244 606
Saadud laenude tagasimaksed -188646 -82737
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -215961 -42420
Makstud intressid -59463 -21843
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 985 689 0
Muud laekumised finantseerimistegevusest 4 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 981 248 97 606
Kokku rahavood 714 842 -5198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 42 306 26 548
Raha ja raha ekvivalentide muutus 714 842 -5198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 757 148 21 350

   

 

Omakapitali muutuste aruanne            
(eurodes)            
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Vähemosalus Kokku
31.12.2019     90 250 -17923    72 327
Aruandeperioodi kasum (kahjum)     0 2310   2310
Muutused reservides     -80250     -80250
Muud muutused omakapitalis 2500       404 2904
30.06.2020 2500   10 000 -171884   -159384
Aruandeperioodi kasum (kahjum)            
Muutused reservides            
31.12.2020 2500   10 000 -15613 404 -2709
Aruandeperioodi kasum (kahjum)       -185842   -185842
Emiteeritud aktsiakapital 217 500 934 333        
Väljakuulutatud dividendid            
Muutused reservides       105 -404 -299
30.06.2021 220 000 934 333 10 000 -201350 0 962 983

 

 

Lisainformatsiooni:

Julia Nekrassova

CEO, juhatuse liige

julia@elmorent.ee 

 


Elmo Rent AS konsolideeritud poolaasta aruanne 2021_2020.pdf