Estonian
Avaldatud: 2023-09-29 16:48:12 CEST
Tuul Mobility
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ 2023. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Üldine informatsioon

Tuul Mobility OÜ on registreeritud Eesti Äriregistris 16.12.2021. Ettevõtte peamine tegevusala on elektritõukerataste rendi-ja jagamisteenuse osutamine. Kuni 2021. aasta lõpuni toimus tõukerataste renditeenuse osutamine Comodule OÜ koosseisus. 2022. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tuule üksus Comodule OÜ 100% tütarettevõttena Tuul Mobility OÜ (edaspidi “Tuul”). Konsolideeritud aruanne koosneb Tuul Mobility OÜ ja tema 100% tütarettevõtte Tuul Mobility SIA andmetest.

Ettevõtte äritegevus on aasta lõikes hooajaline, mis on tingitud ilmast. Ettevõte tegutseb Baltikumis, kus ilm muutub aasta lõikes palju. Ilm mõjutab inimeste valmisolekut tõukeratastega sõita ja see kajastub ka ettevõtte tulemites ning plaanides. Suvel on teenuse vastu nõudlus kõige suurem, kevadel ja sügisel keskmine ning talvel nõudlus kõige madalam. Sellest tingitult on I poolaasta nõudlus väiksem kui II poolaasta nõudlus, sest kõrgema nõudlusega kuid on II poolaastas rohkem.

2023. I poolaasta olulised sündmused

Terve I poolaasta jooksul pakuti tõukerataste renditeenust Tallinnas ja Riias. 31. mail taasavas Tuul tõukerataste renditeenuse pakkumise ka Pärnus. Tuul soetas märtsis juurde 280 tõukeratast, mis suunati Eesti ja Läti turule. 

I poolaastal Tuul arendas välja ja läks üle uuele sisemisele opereerimise platvormile. Uus platvorm on kiirem, parema kasutajamugavusega, automatiseeritud protsessidega ja aitab operaatoritel tänaval tegevusi optimeerida.Uus platvorm muudab nii operatsioonide kui kasutajatoe tööd efektiivsemaks.

Toote poole pealt on Tuul I poolaastal teinud rida uuendusi, et tõsta teenuse väärtuspakkumist, kasvatada kasutajatebaasi ja parandada kasumlikkust. Näiteks “soovita sõbrale” süsteemi ümberehitus krediidi põhisele lahendusele, Tuul pääsmete ümberstruktureerimine minuti põhiseks mudeliks ja Tuul ärikliendile pakkumise piloteerimine.

2023. II poolaasta plaanid

Jätkame II poolaastal teenuse kvaliteedi parandustega, tarkvara süsteemide arendusega, operatsioonide efektiivsuse tõstmisega ning kliendibaasi kasvatamisega.

Majandustulemused

Tuule konsolideeritud auditeerimata 2023. I poolaasta müügitulu oli 1 215 909 eurot, mis on 85% kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (658 678 eurot). Käibekasvu toetas aktiivse kasutajabaasi märgatav suurenemine (70% kasv 2023. I poolaastal võrreldes 2022. I poolaastaga). II poolaasta nõudlus on ajalooliselt olnud kõrgem kui I poolaasta nõudlus, seega Tuul ootab käibe kasvamist ka II poolaastal.

 

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

  30.06.2023 30.06.2022
Varad    
Käibevarad    
Raha  109 506  705 825
Nõuded ja ettemaksed  238 306  95 873
Varud  73 319  33 786
Kokku käibevarad  421 131  835 484
Põhivarad    
      Nõuded ja ettemaksed 0  685 655
Materiaalsed põhivarad  3 041 526 2 405 665
Immateriaalsed põhivarad   183 145  204 691
Kokku põhivarad  3 224 671 3 296 011
Kokku varad 3 645 802 4 131 495
Kohustised ja omakapital    
Kohustised    
Lühiajalised kohustised    
Võlad ja ettemaksed   787 652  489 144
Kokku lühiajalised kohustised  787 652  489 144
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised 3 100 000 3 100 000
Kokku pikaajalised kohustised  3 100 000 3 100 000
Kokku kohustised 3 887 652 3 589 144
Omakapital    
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv
omakapital
   
Osakapital nimiväärtuses  2 500  2 500
Ülekurss  868 826  868 826
Muud reservid   229 034 0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) - 742 553 -  200
Aruandeaasta kasum (kahjum)  - 599 657 - 328 775
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv
omakapital
- 241 850  542 351
Kokku omakapital  - 241 850  542 351
Kokku kohustised ja omakapital  3 645 802 4 131 495

   

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

  2023 I poolaasta 2022 I poolaasta
Müügitulu  1 215 909  658 678
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu - 574 440 - 244 361
Amortisatsioonikulu - 450 559 - 145 758
Brutokasum (-kahjum)   190 910  268 559
Turustuskulud  - 73 765 - 73 358
Üldhalduskulud  - 564 610 - 449 696
Muud äritulud  1 381  6 875
Ärikasum (kahjum)  - 446 084 - 247 620
Intressikulud  - 153 573 - 81 155
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist  - 599 657 - 328 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)  - 599 657 - 328 775
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) - 599 657 - 328 775
EBIDTA  4 475 - 101 862

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne 
(eurodes)

  2023 I poolaasta 2022 I poolaasta
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum)  - 446 084 - 247 620
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus  450 559  145 758
Kokku korrigeerimised  450 559  145 758
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus - 142 433 - 95 873
Varude muutus  - 39 533 - 33 786
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus   707 346  767 397
Kokku rahavood äritegevusest   529 855  535 876
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel - 562 022 -2 951 396
Kokku rahavood investeerimistegevusest  - 562 022 -2 951 396
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud  0 3 260 000
Saadud laenude tagasimaksed  0 - 160 000
Makstud intressid  - 153 573 - 81 155
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest  0 0
  Muud laekumised finantseerimistegevusest 0 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest  - 153 573 3 018 845
Kokku rahavood  - 185 740  603 325
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses   295 246  102 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus  - 185 740  603 325
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  109 506  705 825

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes) 

  Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital  
  Osakapital
nimiväärtuses
Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum
(kahjum)
Kokku
31.12.2021  2 500     -  200  2 300
Aruandeperioodi kasum (kahjum)       - 328 775 - 328 775
Muud muutused omakapitalis    868 826      868 826
30.06.2022  2 500  868 826   - 328 975  542 351
Aruandeaasta kasum (kahjum)       - 599 657 - 599 657
Muutused reservides      229 034    229 034
Muud muutused omakapitalis       - 413 578 - 413 578
30.06.2023  2 500  868 826  229 034 -1 342 210 - 241 850

 

Tuul Mobility OÜ pakub elektritõukerataste rendi teenust. Tuule missioon on pakkuda keskkonnahoidlikku, efektiivset ja mugavat liikumisvõimalust, rikastades sellega linna elustiili ning vähendades ökoloogilist jalajälge ja linnamüra. Oma missiooni täidab Tuul rentides välja Eestis toodetud vastupidavaid ja loodussõbralikke e-tõukerattaid ning neid loodussäästlikult opereerides.

 

Lisainfo:
Jaan Kekišev
Tuul Mobility OÜ
Juhatuse liige
jaan@tuul.xyz

 


Tuul Mobility OU 2023. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf