Avaldatud: 2021-05-31 07:00:00 CEST
Nordic Fibreboard
Börsiteade

Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 21.06.2021.a. kell 10:00 aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu 80042.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:45 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 10:00
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 14. juuni 2021, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli  7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

2. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

3. 2021. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.nordicfibreboard.com avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 18. juuni 2021. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud/2021 ja Seltsi kontoris  asukohaga Rääma 31, Pärnu Pärnu maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond.  
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond.  Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusedVOLIKIRJA_TAGASIVTMISE_TEADE_KORRALINE 2021.docx
Nordic Fibreboard AS Majandusaasta aruanne 2020. est.pdf
OTSUSTE EELNOU_Nordic Fibreboard aktsionaride uldkoosolek.pdf
VOLIKIRI _ aktsionari oiguste teostamiseks Nordic Fibreboard AS aktsionaride uldkoosolekul.docx
Uldkoosoleku info 2021.pdf