English Estonian
Avaldatud: 2023-08-11 11:02:40 CEST
Airobot Technologies
Börsiteade

Airobot Technologies AS 2023. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Airobot Technologies 2023. aasta esimese poolaasta kinnitatud tellimuste maht oli 895 704 eurot, mis kasvas võrreldes 2022. aasta esimese poolaastaga 79%. Ettevõtte kogukäive oli I poolaastal 653 544 eurot, millest 472 114 eurot kajastub müügituluna ja 181 430 eurot saadud ettemaksetena bilansis real "Võlad ja ettemaksed". Müügitulu kasvas võrreldes 2022. aasta esimese poolaastaga ligi 30%.  Ettevõtte kasvu reaalajas iseloomustab kõige paremini kinnitatud tellimuste maht, kuna tulenevalt Airoboti äritegevuse eripärast tekib müügitulu teatava viitega. 

Aruandeaasta I poolaasta kogukahjum oli 190 744 eurot. Ettevõtte tegelik kahjum oli esimesel poolaastal aga väiksem, kuna poolaasta aruande käibes ei kajastu ettemaksed summas 181 430 eurot, mis on tuleviku müügitulu.

Ettevõtte esimese poolaasta kahjum tekkis suures osas arenduskuludest. Airobot lansseeris kaks uut ventilatsiooniseadet ning nutikad küttejuhtimise tooted, millede arenduskulud kandusid suures osas 2023 esimesse poolaastasse.

Lisaks investeeris Airobot esimesel poolaastal turundustegevustesse, mis toetavad ettevõtte ekspordiplaane. Airoboti esimesed nutikad ventilatsiooniseadmed on eduka müügitöö tulemusena jõudnud esimesel poolaastal üheksasse välisriiki, milledeks on: Ühendkuningriigid, Holland, Saksamaa, Läti, Belgia, Poola, Fäärisaared, Rumeenia ja Rootsi. 

2023. aasta II poolaasta tegevusplaanid

Airoboti käibemahud on stabiilselt tõusnud. Ettevõte näeb, et turu mõõduka aktiivsuse püsimise korral on Airobot Technologies AS teisel poolaastal juba rahavooliselt plussis ning muutumas jooksvalt kasumlikuks. 

Sõltumata turu keerulisest olukorrast on ettevõte aktiivse kasvu ootuses. Kasvu kiirus võib aastatepõhiselt olla veidi kõikuv, kuid võib eeldada, et lähiaastate keskmine aastane müügimahtude kasv on sarnane eelmistele aastatele.

Airobot näeb, et ettevõttel on olulisel määral realiseerimata koduturu potensiaal. Senine eeltöö nii era-, äriklientide ja edasimüüjatega peaks hakkama kajastuma lähiaastate tulemustes. Samuti plaanib Airobot teisel poolaastal tugevdada suhteid esimeste ekspordipartneritega ning töötada selle nimel, et saavutada tellimuste järjepidevus ja järkjärgulline mahtude kasv välisriikidesse. 

Finantsnäitajad

          01.01.2023 - 01.01.2022 -
          30.06.2023 30.06.2022
Müügitulu       472 114 363 188
Müügitulu kasv     30,0% 41,0%
Puhaskasum       -190 744 -233 982
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 -40,4% -64,4%
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised 37 933 585 740
Varade rentaablus (ROA) = puhaskasum : varad *100 -25,6% -24,6%
Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum : omakapital *100 -93,7% -42,7%
Finantsaruanded        
             
Konsolideeritud bilanss      
(eurodes)          
             
        30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022
             
Varad          
   Käibevarad          
  Raha     263 115 387 640 480 142
  Nõuded ja ettemaksed 23 922 52 495 84 871
  Varud     292 623 189 814 285 773
  Kokku käibevarad   579 660 629 949 850 786
   Põhivarad          
  Materiaalsed põhivarad 98 781 17 218 15 907
  Immateriaalsed põhivarad 66 797 75 325 83 902
  Kokku põhivarad   165 578 92 543 99 809
   Kokku varad   745 238 722 492 950 595
             
Kohustised ja omakapital      
   Kohustised          
  Lühiajalised kohustised      
     Laenukohustised   137 028 137 028 0
     Võlad ja ettemaksed 404 699 191 209 265 046
     Kokku lühiajalised kohustised 541 727 328 237 265 046
  Pikaajalised kohustised      
    Laenukohustised   0 0 137 028
    Kokku pikaajalised kohustised 0 0 137 028
  Kokku kohustised   541 727 328 237 402 074
             
Omakapital          
   Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital    
  Aktsiakapital nimiväärtuses 251 107 251 107 251 107
  Ülekurss   764 308 764 308 764 308
  Muud reservid   230 751 230 751 230 751
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -851 911 -463 663 -463 663
  Aruandeaasta kasum (kahjum) -190 744 -388 248 -233 982
  Kokku emaettevõtja aktsionäridele või 203 511 394 255 548 521
  osanikele kuuluv omakapital      
  Kokku omakapital   203 511 394 255 548 521
Kokku kohustised ja omakapital 745 238 722 492 950 595

 

Konsolideeritud kasumiaruanne    
(eurodes)        
           
        01.01.2023 - 01.01.2022 -
        30.06.2023 30.06.2022
           
 Müügitulu     472 114 363 188
 Muud äritulud   7 0
 Kaubad, toore, materjal ja teenused -225 753 -180 916
 Mitmesugused tegevuskulud -205 775 -208 350
 Tööjõukulud   -211 214 -190 811
 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -14 165 -10 636
 Muud ärikulud   -3 114 -1 608
 Ärikasum (kahjum)   -187 900 -229 133
 Intressitulud   13 13
 Intressikulud   -2 857 -4 862
 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -190 744 -233 982
 Aruandeaasta kasum (kahjum) -190 744 -233 982

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne  
(eurodes)        
           
        01.01.2023 - 01.01.2022 -
        30.06.2023 30.06.2022
           
Rahavood äritegevusest      
   Ärikasum (kahjum)   -187 900 -229 133
   Korrigeerimised      
  Põhivarade kulum ja väärtuse langus 14 165 10 636
  Kokku korrigeerimised 14 165 10 636
   Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 28 573 -3 937
   Varude muutus   -102 809 -194 105
   Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 214 685 116 195
   Laekunud intressid   13 0
   Muud rahavood äritegevusest 0 0
   Kokku rahavood äritegevusest -33 273 -300 344
Rahavood investeerimistegevusest    
    Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade -87 200 -2 973
    soetamisel        
   Kokku rahavood investeerimistegevusest -87 200 -2 973
Rahavood finantseerimistegevusest    
   Makstud intressid   -4 052 -4 840
   Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 780 002
   Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 052 775 162
Kokku rahavood   -124 525 471 845
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses 387 640 8 297
Raha ja ekvivalentide muutus -124 525 471 845
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 263 115 480 142

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne      
(eurodes)            
               
      Aktsiakapital Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum Kokku
      nimiväärtuses     (kahjum  
               
31/12/2021   235 412   230 751 -463 663 2 500
Aruandeaasta kasum       -233 982 -233 982
(kahjum)            
Emiteeritud             
aktsiakapital   15 695 764 308     780 003
30/06/2022   251 107 764 308 230 751 -697 645 548 521
Aruandeaasta kasum       -154 266 -154 266
(kahjum)            
31/12/2022   251 107 764 308 230 751 -851 911 394 255
Aruandeaasta kasum       -190 744 -190 744
(kahjum)            
30/06/2023   251 107 764 308 230 751 -1 042 655 203 511

 

Airobot Technologies AS on sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airoboti põhitooteks on innovaatilised nõudluspõhise juhtimisalgoritmiga ventilatsiooniseadmed, mis on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega. Seadmeid arendatakse, disainitakse ja toodetakse Eestis. 

Lisainformatsioon:

Heiki Aulik
Airobot Technologies AS
Juhatuse liige
Tel: +372 528 3181
E-mail: heiki@airobothome.com


AIROBOT ARUANNE 2023 6 kuud.pdf