Published: 2019-11-29 16:46:43 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

SKANO GROUP AS 2019. majandusaasta kolmanda kvartali vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE

Skano Group AS auditeerimata 2019. majandusaasta KOLMANDA kvartali tulemused

Konsolideetritud müügitulu jätkuvatelt tegevustelt (kiudplaadi toomine ja müük, mööbli jaemüük ning hiljuti alustatud kinnisvara haldamine ja müük) 2019. majandusaasta 3. kvartalis oli 3,25 miljonit eurot, mis tähendab 6%-list kasvu võrrelduna 2018. aasta sama perioodiga.

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aasta 3. kvartalis 3,06 miljonit eurot, mis on 5% rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. See on tingitud peamiselt uute klientide juurde saamises põhiliste tootesegmentide osas. Ülejäänud kontserni müük jätkuvatelt tegevustelt ehk mööbli jaemüügist, ruumide üüri- ja haldustegevuselt ning kontsernisisestelt tehingutelt oli 0,19 miljonit eurot (versus 0,16 miljonit eurot 2018. aasta 3. kvartalis). Müügitulu kokku koos lõpetatud tegevusega, milleks on mööbli tootmine ja hulgimüük, oli 2019. aasta 3. kvartalis 3,61 miljonit eurot, mis oli 3% väiksem  võrreldes 2018. aasta 3. kvartaliga.

Skano Group EBITDA oli 2019. aasta 3. kvartalis 81 tuhat eurot, mis on 76% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (EBITDA 3. kvartal 2018 oli 46 tuhat eurot). Kiudplaadi tootmise ja müügi segmendi EBITDA oli 125 tuh eurot, mis on 16 tuhat eurot vähem kui 2018. aasta 3. kvartalis. EBITDA Suur-Jõe tn 48 peahoone haldus- ja üüritegevuselt oli 14 tuhat eurot, ülejäänud mööblisegmendiga seotud tegevuste (sealhulgas lõpetatud tegevuste) EBITDA oli -59 tuhat eurot. 2019. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 700 tuhat eurot, millest 540 tuhat eurot on erakorraline kahjum tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügist (2018. aasta 3. kvartali puhaskahjum 211 tuhat eurot).

Ärisegmentide ülevaade 2019. majandusaasta KOLMANDA kvartali kohta

Puitkiudplaadi müügitulu 2019. aasta 3. kvartalis oli 3,06 miljonit eurot, mis on 5% rohkem võrreldes 2018. aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu põhjuseks oli tööstussegmendi ja märkmetahvlite segmentide turuosa suurendamine uute Euroopa ja Aasia klientide näol. Kiudplaadi tootmise brutomarginaal on olnud 2019. aastal iga kvartali lõikes jätkuvalt suurenev: 1. kvartal 13%, 2. kvartal 15%, 3. kvartal 18% (2018. aasta 3. kvartali brutomarginaal oli 20%). 2019. aasta 3. kvartali muud tegevuskulud (sh üldkulud) olid 415 tuhat eurot, mis on 3,5% väiksemad kui eelmise aasta samal perioodil (2018. aasta 3. kvartal 430 tuhat eurot), mille tulemusena oli 2019. aasta 3. kvartali EBITDA 125 tuhat eurot (141 tuhat eurot 2018. aasta 3. kvartalis).

Mööbli hulgimüügi, kuni selle segmendi müügihetkeni 05.09.2019, müügitulu oli 2019. aasta 3. kvartalis 353 tuhat eurot (2018. aasta 3. kvartalis 630 tuhat eurot). Mööbli jaemüügi müügitulu 2019. aasta 3. kvartalis oli 265 tuhat eurot, üle 20% väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil (2018. aasta 3. kvartalis 333 tuhat eurot). Mööbli hulgi- ja jaemüügi EBITDA 2019. aasta 3. kvartalis olid mõlema ärisegmendi puhul negatiivne, hulgimüük -12 tuhat eurot ja jaemüük -95 tuhat eurot (2018. Aasta 3 kvartalis samuti negatiivsed, vastavalt -31 tuhat ja -50 tuhat eurot).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvara maht oli seisuga 30.09.2019 9,2 miljonit eurot (30.09.2018: 11,0 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.09.2019 seisuga 7,6 miljonit eurot (30.09.2018: 7,7 miljonit eurot), milledest Skanol on laenukohustisi seisuga 30.09.2019 4,6 miljonit eurot (30.09.2018: 4,9 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 30.09.2019 seisuga 1,8 miljonit eurot (30.09.2018: 1,6 miljonit eurot). Varud 30.09.2019 seisuga 1,1 miljonit eurot (30.09.2018: 2,4 miljonit eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga  30.09.2019 6,3 miljonit eurot (7,0 miljonit seisuga 30.09.2018).

Ärisegmendi tulevikuväljavaade

Puitkiudplaadi ärisegmendi müügitulu on kasvanud tänu sellele, et kiudplaadi toodete kasutusvõimalus on suurenenud eri rakendusvaldkondades, millel on laialdasem ülemaailmne haare, kui traditsioonilisel tuuletõkke- ja isolatisooniplaadi müügil Skano tradistioonilistel turgudel Soomes, Venemaal ja Eestis. Tööstuslik segment pakub rohkem võimalusi, kuna kliendid väärtustavad üha enam keskkonnasõbralikke materjale nagu seda on meie puitkiudplaat. Me näeme potensiaali märkmetahvlite segmendis, eriti Aasia turgudel.

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

 tuh EURtuh EUR
 III kv 2019III kv 20189k 20199k 2018
Jätkuvad tegevused    
Kiudplaadi tootmine ja müük3 0642 9248 9708 603
Mööbli jaemüük2653331 1261 095
Kinnisvara haldamine320480
Elimineerimine(109)(177)(525)(537)
Kokku jätkuvatelt tegevustelt3 2533 0809 6209 162
     
Lõpetatud tegevus    
Mööbli tootmine ja müük3536301 7032 207
     
Kokku3 6063 70911 32311 369

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EURIII kv 2019III kv 20189k 20199k 2018
EBITDA ärisegmentide lõikes    
Kiudplaadi tootmine ja müük125141117349
Mööbli tootmine ja müük*(12)(31)(176)15
Mööbli jaemüük(95)(50)(134)(80)
Kinnisvara haldamine140300
Elimineerimine49(14)100(22)
Kokku EBITDA8146(63)261
Põhivara kulum ja amortisatsioon163181501554
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM(82)(135)(564)(294)
Neto finantskulud61877759212
PUHASKASUM/-KAHJUM(700)(211)(1 322)(505)

* Lõpetatud tegevus, tütarettevõte müüdi  05.09.2019
** Neto finatskulud sisaldavad erakorralist kulu, kahjum Skano Furniture factory OÜ müügist 540 tuhat eurot

Kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 3. kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot, mis on 5% suurem 2018. aasta 3. kvartali müügitulu tasemest (2,92 miljonit eurot). Müügitulu kasvas Euroopa Liidu, Aasia ja Aafrika turgudel, langes aga Venemaa ja Lähis-Ida turgudel, mis peegeldab nende piirkondade majanduskeskkondades toimuvat olukorda.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

 tuh EURtuh EUR
 III kv 2019III kv 20189k 20199k 2018
Euroopa Liit (sh Suomen Tuulileijona müük)2 2912 0936 6206 455
Venemaa4174481 1691 169
Aasia157128400318
Lähis-Ida3474160248
Aafrika12262421137
Teised 43118200276
Kokku3 0642 9238 9708 603

MÖÖBLI HULGIMÜÜK*

Kuni mööbli hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügini 05.09.2019 oli mööbli hulgimüügi 2019. aasta 3. kvartali müügitulu 353 tuhat eurot (2018. aasta kogu 3. kvartali müügitulu oli 630 tuhat eurot.

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EURtuh EURtuh EUR
 III kv 2019III kv 20189k 20199k 2018
Venemaa170254627892
Soome 38148335596
Skano jae91177476530
Teised riigid5451265189
Kokku3536301 7032 207

* Lõpetatud tegevus, tütarettevõtte müüdi 05.09.2019.

Mööbli jaemüük

Skano kontserni jaeäri müügitulu oli 3. kvartalis 2019. aastal 265 tuhat eurot, mis on 20% madalam 2018. aasta 3. kvartaliga võrreldes. Me alustasime Septembri alguses Läti ja Leedu salongides tühjendusmüüki ning salongid lõpetasid tegevuse 30.09.2019.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EURtuh EURtuh EURKaupluste arv
 III kv 2019III kv 20189k 20199k 201830.09.201930.09.2018
Eesti16223478360334
Läti*405612525001
Leedu*634321824201
Kokku (toimivad kauplused)2653331 1261 09536

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019

 

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Kontserni koguvara maht oli seisuga 30.09.2019 9,2 miljonit eurot (30.09.2018: 11,0 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.09.2019 seisuga 7,6 miljonit eurot (30.09.2018: 7,7 miljonit eurot), milledest Skanol on laenukohustisi seisuga 30.09.2019 4,6 miljonit eurot (30.09.2018: 4,9 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 30.09.2019 seisuga 1,8 miljonit eurot (30.09.2018: 1,6 miljonit eurot). Varud 30.09.2019 seisuga 1,1 miljonit eurot (30.09.2018: 2,4 miljonit eurot). Finantsinvesteeringute (st Trigon Property Development aktsiate) väärtus oli 378 tuhat eurot 30.09.2019 (seisuga 399 tuhat eurot 30.06.2019 seisuga). Põhivara kokku seisuga 30.09.2019 oli 6,3 miljonit eurot (7,0 miljonit seisuga 30.09.2018).

2019. aasta 9 kuu sissetulev rahavoog äritegevusest oli 279 tuhat eurot (2018. aasta 9 kuu jooksul 295 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli 2019 aasta 9 kuu raha väljavoog 117 tuhat eurot (2018. aasta 9 kuu jooksul 197 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli 2019. aasta 9 kuu raha väljavoog 172 tuhat eurot (2018. aasta 9 kuu jooksul 129 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019. aasta 9 kuu jooksul -10 tuhat eurot, mis on parem kui 2018. aastal kui sama perioodi -31 tuhat eurot.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

SKANO FIBREBOARD

Ootame puitkiudplaadi müügitulu kasvu kiudplaadi toodete kasutusvõimaluse suurenemise tõttu  eri rakendusvaldkondades ning ehitussektoris. Soome ja Venemaa ehitussektor on hetkel langevas trendis, mistõttu ei ole nendelt kahelt ajalooliselt oluliselt turult Skano jaoks erilist müügikasvu oodata. Elektrihinna tõus peaks olema väiksem kui puiduhakke ja gaasi hindade langus. Lisaks oleme vähendanud oma  tootevalikut, lõpetades madala varude käibekiirusega toodete tootmise, mis peaks parandama ettevõtte kasumlikkust.

SKANO FURNITURE RETAIL SALES

Me jätkame mööbli jaemüügi sulgemistegevustega, Tartu salong suletakse 2019. aasta novembri lõpus ning me oleme alustanud tühjendusmüügiga Tallinna salongis. Me planeerime Tallinna salongi ja Pärnu vabrikupoe sulgemist 2020. aasta alguses, millega loeme mööbli jaemüügi tegevuse lõpetatuks.

Töötajad

Seisuga 30.09.2019 töötas Kontsernis 128 inimest (võrdluseks 213 inimest seisuga 30.09.2019). Töötajate keskmine arv oli 2019 3. kvartalis 123 (3. kvartalis 2018: 213). Töötajate vähenemise põhjuseks on tütarettevõtte müük.

2019. aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 2,7 miljonit eurot (2,7 miljonit eurot esimesed üheksa kuud 2018). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 103 tuhat eurot 2019. aasta üheksa kuu jooksul, ning 136 tuhat eurot 2018 üheksa kuu jooksul.

Finantssuhtarvud

tuh EUR    
KasumiaruanneIII kv 2019*III kv 2018*9k 2019*9k 2018*
Müügitulu3 6063 70911 32311 369
EBITDA8146(63)261
EBITDA rentaablus2%1%(1%)2%
Ärikasum/-kahjum(82)(135)(564)(294)
Ärirentaablus(2%)(4%)(5%)(3%)
Puhaskasum/-kahjum jätkuvatelt tegevustelt(700)(211)(1 322)(505)
Puhasrentaablus jätkuvatelt tegevustelt(19%)(6%)(12%)(4%)
* Sisaldab lõpetatud tegevusi    
     
Bilanss30.09.201931.12.201830.09.201831.12.2017
Koguvarad9 21310 30711 01210 937
Koguvarade puhasrentaablus(14%)(9%)(5%)(1%)
Omakapital1 6082 9013 2773 753
Omakapitali puhasrentaablus(82%)(31%)(15%)(3%)
Võlakordaja83%72%70%66%
     
Aktsia30.09.201931.12.201830.09.201831.12.2017
Aktsia viimane hind (EUR)*0,410,360,490,62
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)(0,29)(0,20)(0,11)(0,03)
Hind-tulu (PE) suhtarv(1,38)(1,82)(4,36)(21,83)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)0,360,640,730,83
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe1,140,560,670,74
Turukapitalisatsioon tuh EUR1 8271 6202 2052 771
Aktsiate arv tk4 499 0614 499 0614 499 0614 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/finantsriskid

Intressirisk

Skano Group AS intressimäärade risk sõltub EURIBORi (Euro Interbank Offered Rate) võimalikust muutusest, kuna Kontserni laenude intressid on seotud EURIBORiga. Seisuga 30.09.2019 oli 6-kuu EURIBOR (0,394)% (30.09.2018 6-kuu EURIBOR (0,268)%. Kuna EURIBOR on negatiivne ning laenulepingus on see 0%, siis EURIBORi langus ei oma intressikuludele vähenevat mõju. Kuna laenukohustised on tähtajaga kuni 2 aastat või vähem, hindab juhtkond, et ujuv intressimäär ei oma märkimisväärset mõju Kontserni rahavoogudele.

Intressimäärad kinnitatakse EURIBORi muutusest lähtuvalt iga kuu igal 30-ndal päeval faktooringu puhul ning iga kuue kuu möödumisel pangalaenude puhul.

Intressirisk sõltub ka üldisest majanduslikust olukorrast Eestis ja eurotsoonis. Skano Group AS-l on intressiriskist tulenev rahavoogude risk, kuna tema laenud on ujuva intressimääraga. Juhtkond usub, et rahavoo risk ei ole oluline, seetõttu riskimaandamisinstrumente ei kasutata.

Valuutarisk

Valuutarisk on Kontserni risk saada olulist kahjumit valuutakursside kõikumise tõttu. Samas ei oma Skano Group ärisid väljaspool Euroala ning enamus meie eksport-import lepingutest väljaspool Euroala on nomineeritud EURis. Tootmiseks vajalik toormaterjal ning edasimüügi eesmärgil ostetud kaubad on enamasti EURis.

Majanduskeskkonna risk

Majanduskeskkonna risk sõltub ehitusmaterjalide divisjoni üldistest ehitusturu arengutest ning mööblidivisjoni tarbijate tulevikuootustest majandusliku heaolu suhtes.

Õiglane väärtus

Juhtkond hindab et raha, kohustised hankijatele, lühiajalised laenukohutised ja võlakohustised ei erine oluliselt nende raamatpiamisväärtusest. Pikaajaliste laenude ja võlakohustiste õiglane väärtus ei erine oluliselt nende raamatupidamisväärtusest, kuna intressimäärad vastavad turu oodatavatele intressimääradele.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud Skano Group AS tegevusaruande ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuande Skano Group AS kolmanda kvartali 2019 tarvis.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 9 esitatud Skano Group AS tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate emaettevõtte ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku äritegevuse arengust, tulemustest ja finantsseisundist.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 11 kuni 31 esitatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annab juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja õiglase ülevaate emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku varadest, kohustistest, finantsseisundist ja tulemustest vastavalt rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning sisaldab peamiste riskide kirjeldust.


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees                                                                      

Pärnu, 29. november, 2019

Manus


Skano Group vahearuanne 2019 3.kvartal ja 9 kuud.pdf