Publicerad: 2021-05-04 08:30:00 CEST
HÖVDING SVERIGE AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Hövding Sverige AB: DELÅRSRAPPORT kvartal 1 2021

HÖVDING DELÅRSRAPPORT kvartal 1 2021

Januari - Mars

Fortsatt ökad efterfrågan Hövding

FINANSIELLT RESULTAT
PERIODEN  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 ökade till 21 476 (13 646) st. (+57%).
  • Nettoomsättningen ökade till 33 185 (20 953) KSEK (+58%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 22% (15%).
  • EBITDA uppgick till -7 497 (-16 619) KSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8 857 (-17 944) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,81) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 795 (-24 113) KSEK
  
VD ord

Antal sålda Hövdingar ökade under första kvartalet 2021 med 57% jämfört med föregående år.
Omsättningen ökade med 58% till 33 185 KSEK.

Våra tre huvudmarknader Sverige, Danmark samt Tyskland, står fortsatt för den betydande delen av omsättningen. Sverige ökar med +61%, Danmark +85% och Tyskland med +5%. Den lägre ökningen i Tyskland förklaras av föregående års fasning av distributörsordrar som resulterade i en ovanligt hög ordernivå 2020.
Övriga länder representerar under kvartalet 13% (3%) av antalet sålda Hövdingar. Vi kommer framöver följa Frankrike mer specifikt då den marknaden från en lägre nivå visar positiv utveckling och ökat intresse för Hövding.

Vid utvärderingen av kvartalets omsättning gör sig pandemin fortsatt påmind. I mars 2020 såg vi inte den sedvanliga accelerationen av vårförsäljningen som vi sett tidigare år. I år kan vi åter se ett mer vanligt försäljningsmönster, vilket har positiv effekt på kvartalets jämförelsetal. Det är dock fortsatt så att rådande restriktioner i Danmark och Tyskland under första kvartalet påverkar försäljningen i butik negativt. Våra onlineåterförsäljare har tagit marknadsandelar från de fysiska butikerna vilket bidrar till, att det trots restriktionerna, är ett bra kvartal. Även vår egen online försäljning påverkas positivt under kvartalet.

Tillgången till lager att sälja har under kvartalet varit god men det har till viss del behövt säkras genom flygfrakt vilket har bidragit till ökade fraktkostnader generellt. Fraktsituationen från fabrik kommer fortsatt vara ansträngd med ökande kostnader och utmaningar att planera leveranser. Vi kommer därför ligga på något säkrare lagernivåer framöver för att säkerställa varor för fortsatt planerad tillväxt.

För att möta ökande produktrelaterade kostnader, som är en konsekvens av pandemin, ändrades det rekommenderade konsumentpriset på Hövding 3 till 3 499 SEK från den 1 april. Tidpunkten för denna justering faller väl in med att produkten nu är väl etablerad på de tre nyckelmarknaderna samtidigt som den ännu inte på bred front lanserats på nya marknader. Den initiala responsen från marknaden på prisförändringen har varit god och det säkrar marginalen samt ger möjlighet till löpande förbättrad bruttomarginal. De kommande månaderna blir en övergångsperiod och vi förväntar oss en effekt av förändringen under vårt tredje kvartal. Utöver detta kommer vi att fortsätta implementera vår förbättringsplan för bruttomarginal som inkluderar åtgärder inom produkt, inköp och minskning garantiavsättning.

2021 har påbörjats i samma anda som 2020 avslutades. Organisatoriskt fokus på kostnadskontroll, steg för steg förbättrad bruttomarginal och tillväxt driven av tre nyckelmarknader, samtidigt som vi breddar våra tilltag selektivt till nya marknader.
Resultatet i stort tecknar den bilden och vi fortsätter framåt på samma inslagna väg.
Ebitda uppgick till -7 497 (-16 619) KSEK och de senaste fyra kvartalen har vi gått från
-42% till -16% Ebitda för rullande 12 månader.

Vi har positivt momentum och har startat året på ett bra sätt. Det är fortfarande arbete att göra för att ta oss till hållbar lönsamhet, men de kontinuerligt förbättrade resultaten ger energi att anta de utmaningar vi möter. Pandemin är fortsatt närvarande, och påverkar produktion och försäljning, men vi hanterar och planerar utifrån de förutsättningarna och organisationen har visat prov på agilt och flexibelt tänkande vilket vi har nytta av både nu och i framtiden.


Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ

PERIODENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för perioden var 33 185 (20 953) KSEK.
Antalet sålda hjälmar var under perioden 21 476 (13 646) stycken.
Av dessa såldes 40% (46%) via distributörer, 53% (51%) via återförsäljare och 7% (3%) på bolagets webbshop.
Försäljningsandel per land visar Sverige 32% (32%), Danmark 25% (21%), Tyskland 29% (43%), Storbritannien 1% (1%) och för övriga länder 13% (3%).

Bruttomarginalen visar på 22% (15%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 82% (82%), frakt och tullkostnader med 5% (7%) samt garantikostnader för sålda hjälmar 13% (11%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 14 832 (19 726) KSEK. Bland kostnaderna finns 5 502 (8 305) KSEK som avser övrigt och 7 970 (9 926) KSEK är personalkostnader.
EBITDA för kvartalet uppgick till -7 497 (-16 619) KSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -8 857 (-17 944) KSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 124 (-1 014) KSEK samt av de materiella tillgångarna med -176 (-183) KSEK.

INVESTERINGAR
Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 172 (5 647) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8 795 (-24 113) KSEK.

ANSTÄLLDA
Per den 31 mars 2021 uppgick antalet anställda till 35 (42) personer.

RISKFAKTORER
Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings 2020 årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER
Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM
Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:

  • 3 augusti 2021 – Delårsrapport kvartal 2 2021

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

BOLAGSUPPGIFTER
Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
VD Fredrik Carling
Tel: 040 - 236868
fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040 - 236868

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Fredrik Arp (ordf)                                Helén Richenzhagen  Tony Grimaldi

Alexander Izosimov                           Maria Minskova                                                 

Fredrik Carling (vd)                  

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas ner här:
www.mynewsdesk.com/se/hovding

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 08.30 CET.    

BilagaDelarsrapport Q1 2021.pdf