English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-06 16:00:00 CEST
Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB Novaturas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2023 m. birželio 6 d. įvyko AB Novaturas visuotinis metinis akcininkų susirinkimas.  Susirinkime dalyvavo akcininkai, valdantys  4 172 117 vnt. akcijų, kas sudarė 53,44 % iš visų 7 807 000 išleistų Bendrovės akcijų.  Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

  1. Patvirtintas audituotas Bendrovės ir konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.
  2. Pritarta Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.
  3. Pritarta žemiau pateiktam Bendrovės pelno paskirstymo projektui (sumos nurodytos tūkst. eur.).
 1)Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje10 454 
 2)Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(713)
 3)Per 2022 metus išmokėti dividendai0
 4)Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)0
 5)Pervedimai iš rezervų0
 6)Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):0
 7)Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso9 741
 8)Pelno dalis paskirta: 
 į privalomąjį rezervą0
 į rezervą savoms akcijoms įsigyti0
 į rezervą akcijoms suteikti0
 į kitus rezervus0
 dividendams išmokėti0
 kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.)0
9) Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus9 741

  1. Pritarta Bendrovės įstatų pakeitimui, nustatant naują valdybos narių skaičių (trys nariai) bei jų kadenciją (dveji metai).
  2. Išrinkti Bendrovės valdybos nariai : Tomas Korganas, Ugnius Radvila bei Gediminas Almantas (nepriklausomas narys) dvejų metų kadencijai.
  3. Patvirtintos esminės sutarčių, sudaromų su valdybos nariais, sąlygos.
  4. UAB Ernst & Young Baltic paskirta Bendrovės dvejų (2023,2024) finansinių metų ataskaitų auditoriumi nustatant 111 tūkst. eurų atlygį už 2023 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą bei šią sumą, indeksuotą 2024 m. rugpjūčio mėn. metinės infliacijos dydžiu nustatant atlygiu už 2024 finansinių metų Bendrovės ir konsoliduotų ataskaitų auditą.
  5. Patvirtintas papildomo apmokėjimo limitas Bendrovės 2022 finansinių metų auditą atlikusiai UAB Deloitte Lietuva bei suteikti atitinkami įgaliojimai bei įpareigojimai Bendrovės vadovui.


Vygantas Reifonas
Finansų direktorius
+370 687 21603