English Estonian
Avaldatud: 2023-05-09 08:06:35 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts") juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 1. juunil 2023 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 1. juunil 2023 kell 09.00 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 25. mail 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 28. juunil 2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. juuni 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:
Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 1. juuni 2023).

3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek:
Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

4. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek:
Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.

-----------------------------------

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas (sh alternatiivsete nõukogu liikmete kandidaatide osas) ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult posti teel (Ädala 10, 10614 Tallinn) või elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 17. mail 2023. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. mai 2023 päeva lõpuks (s.o kl 23:59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon
Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 31. maiks 2023 kella 17ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2022.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustiku §-s 2941 sätestatud teave. Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada Seltsi kommunikatsioonijuhile, pr Maria Tiidusele (e-posti aadress maria.tiidus@tvesi.ee, telefon +372 62 62 271). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 31. mail 2023 kell 17ks.

Esindaja määramine
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 31.maiks 2023 kella 17ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia volikirjast e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 31.maiks 2023 kella 17ks. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->01.06.2023->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid".

Elektrooniline eelhääletamine.
Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (31. mai 2023) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedel e-kirjaga aadressil tvesi@tvesi.ee. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel. Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid
Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 10. mail 2023.

Pärast üldkoosoleku lõppu on kõigil aktsionäridel ja meedia esindajatel võimalik tutvuda veepuhastusjaama ja selle protsessidega. Ringkäik kestab ca poolteist tundi. Palume huvitatutel endast eelnevalt teada anda aadressil maria.tiidus@tvesi.ee.

Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel.

 

Aleksandr Timofejev

AS Tallinna Vesi tegevjuht

+372 6262 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

 

Manused2022 ASTV_aastaaruanne_EST.pdf
Aktsionaride korralise uldkoosoleku otsuste eelnoud-loplik.docx
Elektroonilise-haaletamise-haaletussedeli-vorm.docx
Elektroonilise haaletamise kord.docx
Haaleoiguste koguarv ja haaleoigused.doc
Info noukogu liikme kandidaatide kohta est-eng -taiendamisel.docx
Informatsioon audiitori kandidaadi kohta.docx
Noukogu aruanne 2022 EST.doc
Seltsi tegevuse kohta juhatuselt teabe kusimise kord.docx
Taiendavate kusimuste paevakorda votmise ja otsuste eelnoude esitamise kord.docx
TALLINNA VESI kons. PIE est.pdf
Uldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut toendavad dokumendid.docx
Volikiri_ASTV_uldkoosolekul_haaletamiseks.doc