Publicēts: 2021-05-27 07:47:45 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces lēmumi

HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada 26.maijā pieņemtie lēmumi

Rīga, 2021-05-27 07:47 CEST -- HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē, ka 2021.gada 26.maijā plkst.14:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 vadības ofisā, kā arī ar iespēju akcionāriem piedalīties attālināti notika HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020.finanšu gada darbības rezultātiem. 

Pielikumā ziņai pievienoti valdes (angļu valodā) un padomes ziņojumi par 2020.gada finanšu darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2020. finanšu gadu.

3. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.

4. Izmaksāt dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 0,03 EUR (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 54 881,43 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā. Noteikt un paziņot 2021. gada 9. jūniju kā Ex-datumu, noteikt 2021. gada 10.jūniju, kā ieraksta datumu, un 2021. gada 11.jūniju, kā dividenžu izmaksas datumu 0,03 EUR (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 54 881,43 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā.

5. Apstiprināt SIA Deloitte Audits Latvia (vienotais reģistrācijas Nr. 40003606960) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2021. un 2022. gada Sabiedrības finanšu pārskatu auditam un noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2021. un 2022. gadā kopā Sabiedrības finanšu pārskatu audita veikšanai 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, apmērā (65 000 EUR plus PVN gadā). 

6. Apstiprināt jaunu Sabiedrības statūtu redakciju, izsakot statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: “Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku”, šādā redakcijā: “Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl  akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku. Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto jauno redakciju. 

Pielikumā šim paziņojumam pievienota Sabiedrības statūtu konsolidētā redakcija.

7. Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Andu Rubesu un ievēlēt Sabiedrības Padomes locekļus Ingrīdu Blūmu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Ilmāru Osmani un Baibu Andu Rubesu.

Neatkarīgie padomes locekļi ir Ingrīda Blūma, Anders Lennart Borg un Baiba Anda Rubesa.

Informācija par padomes locekļu profesionālo pieredzi pievienota pielikumā šim paziņojumam.

8. Uzticēt Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei. 

9. Apstiprināt padomes atalgojumu 2021.gadam.

(a) Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikas nozarē 2100 EUR brutto, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.

(b) Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienes padomes sēdēs pēc nepieciešamības.

Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikas nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

10. Apstiprināt Akcionāru sapulces reglamentu.

Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienots Akcionāru sapulces reglaments.

11. Apstiprināt jaunu Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu jauno redakciju, izsakot šo noteikumu 8. nodaļu sekojoši:

“8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA

8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.

8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības un 100% meitas Sabiedrības darbiniekiem, kas nav valdes locekļi, individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.

8.3. Sabiedrības Padomei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības valdes locekļiem un 100% meitas Sabiedrības valdes locekļiem individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem

8.4.Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārija “Nasdaq CSD SE” uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā “Nasdaq CSD SE” iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.”

Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienoti Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumi.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas darbojas Baltijas, Ziemeļvalstu un Eiropas Savienības tirgū un veic elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu augstas pievienotās vērtības produktu tirgus sektoros.


2021-11-05 HM akcionaru sapulces reglaments_LVL.pdf
HM_Management Board_AGM_presentation_2021-05-26.pdf
HansaMatrix padomes zinojums par 2020.pdf
2021-11-05 AS HansaMatrix_Opciju izlaisanas noteikumi_LVL.pdf
2021-11-05 Padomes pieredze LVL.pdf
2021-11-05 Statuti konsolideta versija_Articles consolidated 2021 LVL_ENG.pdf