English Estonian
Avaldatud: 2023-05-19 11:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Grab2Go AS aktsiate esmase avaliku pakkumise kordusteade ning pakkumisperioodi pikendamine

 

Grab2Go AS (registrikood 16014547, Veskiposti tn 2-1002, 10138, Eesti, edaspidi Grab2Go või Emitent) tuletab meelde, et käimas on Grab2Go aktsiate esmane avalik pakkumine, millest Grab2Go teavitas 5. mail 2023 avaldatud börsiteatega. Pakkumise aluseks on Grab2Go poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Grab2Go kodulehel https://www.grab2go.eu/investors.

Suurendamaks teadlikkust Emitendist ja võimaldamaks enamatel investoritel pakkumises osaleda on Grab2Go otsustanud pikendada pakkumisperioodi kuni 6. juunini 2023. Seega on Grab2Go aktsiate esmase avaliku pakkumise periood 8. mai 2023 kell 10:00 kuni 6. juuni 2023 kell 16:00 Eesti aja järgi.

Grab2Go juhatuse liikme Mart Viilipuse kommentaar:

Ettevõtte tegevjuht Mart Viilipus põhjendas pakkumise tähtaja pikendamist asjaoluga, et see võimaldab tõsta teadlikkust tootest ja turust.  “Huvi meie tegemiste vastu on olnud suur ja rohked arutelud seoses aktsiate pakkumisega on tõstatanud palju küsimusi. See on arusaadav, sest oleme tegutsenud pikalt koos klientidega niiöelda “suletud kardina taga” ja seetõttu on teadlikkus meie tootest ning teenustest vähene ning see kõik vajab selgelt rohkem selgitust ja aega. Me muudame oma toote ja arendustegevusega apteegi ning mugavuspoe opereerimise seniseid ärilisi protsesse. Toome sektorisse innovatsiooni ja tõstame klientide äriprotsesside efektiivsust. Pikendamisega soovime veel rohkem selgitada ja tutvustada oma toodet ja anda investoritele täiendavat aega süvenemiseks” lausus Viilipus ning lisas, et põhjalikuma info nii toote, klientide kui ka Grab2Go sihtturgude kohta leiab investoritele suunatud ettevõtte kirjelduse dokumendist.  

Kaasatavat kapitali plaanitakse kasutada tootearenduseks, meeskonna kasvatamiseks ning tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks. “Kaasame täna vahendeid selleks, et ettevõttele hoog sisse anda. Taustal käib pidev töö klientidega, et saavutada täiendavad kokkulepped uute tellimuste osas.” lausus Viilipus kindlalt ning julgustas kõiki, kes investeerimist kaaluvad, ettevõtte plaanidega lähemalt tutvuma.

 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 992 000 Grab2Go lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasutada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.  

Grab2Go on esitanud taotluse kõigi Grab2Go aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate,  kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 6. juunil 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga või kontot haldava finantsinstitutsiooniga, kes on Nasdaq Tallinna börsi liige.

Olulised uuendatud kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

8. mai 2023 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
6.juuni 2023 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
8. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
12. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
13. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil
21. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris
26. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil uute emiteeritud aktsiatega

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Grab2Go suuraktsionäri poolt Swedbank AS-le laenatud juba olemasolevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata arvelduse toimumisele järgneval päeval. Ajakavas toodud viide 26. juuni 2023 kuupäevale puudutab Grab2Go poolt Swedbank AS-le laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 

Lisainformatsioon:
Reio Orasmäe
Müügijuht ja kaasasutaja
Kontakt: reio@grab2go.eu ; 56877090

Juhatuse liige Mart Viilipus:
mart@grab2go.eu; 53053173

 

Grab2Go on Eestis asutatud ja Eestis tegutsev aktsiaselts mis arendab ja toodab nutika, iseseisvalt toimiva, mehitamata ja robotiseeritud mugavuspoe ja apteegi tehnoloogiat ning müügipunkte.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.  

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.