Publicēts: 2021-04-30 14:48:51 CEST
Storent Investments
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Storent Investments" revidēts konsolidētais gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31.decembrī

Iekšēja informācija, 2021-04-30 14:48 CEST --  

  

Sabiedrības attīstība un sasniegtie finanšu rezultāti atskaites perioda laikā

Storent grupas sniegumu pārskata gadā negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija visās valstīs. Nomas ieņēmumi samazinājās par 12% un konsolidētais apgrozījums samazinājās par 7%, sasniedzot 42.1 miljonus eiro. Būvniecības tirgus visās Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs samazinājās par mazāk nekā 5%, bet lielā cenu konkurence un nomas iekārtu pārprodukcija samazināja nomas ienākumus. Pārskata gadā ievērojami mainījās nomas tehnikas struktūra - pašu aprīkojuma attiecība pret pārnomāto tehniku ir samazinājusies no 87% līdz 57%. Covid-19 pandēmija un aprīkojuma struktūra negatīvi ietekmēja Grupas rezultātu.

Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi samazinājās par 15%, ar gandrīz identiskām krituma tendencēm visās Baltijas valstīs. Baltijas valstu reģiona pienesums ir aptuveni 65% no visas Grupas nomas ieņēmumiem. 2020.gadā būvniecības pieaugums Igaunijā saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Paredzams, ka tirgus izaugsme 2021.gadā būs neliela, un gada laikā tiks realizēti dažādi būvniecības projekti. Latvijas būvniecības tirgus 2020.gadā pieauga par 2.7%. Augstākais pieauguma temps bija specializētajos būvdarbos ar 7.8% izaugsmi. 2021.gadā tiks aizsākti vairāki liela un vidēja mēroga projekti, daļa no tiem tiks īstenota ES programmu ietvaros. Tādējādi paredzams, ka arī tuvākajā nākotnē būvniecības tirgus turpinās pieaugt. Lietuvas būvniecības tirgus 2020.gadā samazinājās par 0.5%. Ievērojams pieaugums bija mājokļu segmentā ar 7% pieaugumu. 2021.gadā sagaidāms, ka tiks uzsākts Rail Baltic projekts, kas nodrošinās papildus pieprasījumu pēc nomas tehnikas Baltijā un dod vadībai papildu pārliecību par 2021.gadu.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi ir palielinājušies par 8%, salīdzinot ar 2019. gadu. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ būvniecības apjomi 2020.gadā ir samazinājušies, izaugsme ir bijusi iespējama salīdzinoši mazās tirgus daļas dēļ. Daudzi ar būvniecību saistīti projekti ir aizkavējušies, taču ir apstiprinājums tam, ka lielākā daļā no tiem sāksies 2021.gadā. 2021.gada marta pārdošanas rezultāti ir daudzsološi, un, sākoties sezonai aprīlī, mēs sagaidām turpmāku izaugsmi.

Meitas sabiedrības Storent OOO Kaļiņingradā ienākumu līmenis ir nedaudz pieaudzis. Būvniecības tirgus 2020.gadā samazinājās par 7% galvenokārt Covid-19 pandēmijas ietekmē. Perspektīva 2021.gadam joprojām ir neskaidra, tomēr redzams, ka ir sākti vairāki liela mēroga projekti, kas noteikti veicinās nomas iekārtu pieprasījumu reģionā.

2020.gada janvārī Grupa sāka darbu ar pārnomas platformu PreferRent un 2020.gada beigās 36% no nomas iekārtām tika piegādāta PreferRent. Tas ļāva palielināt Grupas efektivitāti, jo PreferRent pārņēma daļu nomas tehnikas pārvaldības funkcijas un palielināja tās atdevi, neveidojot papildus finanšu saistības. Saskaņā ar apstiprināto Grupas stratēģiju, daļa no nomas tehnikas parka tika pārdota izsolē un daļa pārnomas tehnikas piegādātājiem, kā rezultātā pašu nomas tehnikas īpatsvars samazinājās no 87% uz 57% no kopējā nomas tehnikas parka apjoma. Ieguldījumu plāns nomas aktīviem 2020.gadā bija ievērojami mazāks, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Grupa turpināja attīstīt un ieguldīt IT tehnoloģijās. Elastīga pieeja nomas tehnikas parka kustībai Grupā nodrošināja ātrāku reaģēšanu uz būvniecības tirgus izmaiņām un kopumā efektīvāku tā izmantošanu.

Grupas bilances struktūra joprojām ir uzskatāma par pietiekami spēcīgu, kas sastāv no: 26% pašu kapitāls, 40% iltermiņa saistības un 34% īstermiņa saistības. Ilgtermiņa aktīvi veido 78% no kopējiem aktīviem. Grupas biznesam vēsturiski vienmēr ir bijis apgrozāmo līdzekļu deficīts augstā ieguldījumu nomas tehnikā finansēšanas saistību līmeņa dēļ, taču tas nav traucējis Sabiedrības saistību segšanu atbilstoši to termiņiem. Bankas kontu atlikums 3.7 miljonu eiro vērtībā pārskata perioda beigās ir pietiekams, lai nodrošinātu Grupas operatīvās darbības. Grupa noslēdza 2020.gadu ar 11.5 miljonu zaudējumiem, kas galvenokārt ir Covid-19 pandēmijas ietekme. Pārskata gada zaudējumus būtiski ietekmēja arī atzītais Igaunijas sabiedrības nemateriālās vērtības samazinājums 4 miljonu eiro apmērā. Grupas vadība strādāja pie efektivitātes palielināšanas. 2020. gada laikā tika samazināts darbinieku skaits par 22 cilvēkiem, veikti ietaupījumi uz citu izdevumu pozīcijām.

2020.gada martā Baltijā un 2020.gada beigās Ziemeļvalstīs Storent uzsāka pirmās tiešsaistes iekārtu nomas platformas, kas izmanto mākslīgo intelektu un mašīnmācību, darbu. Līdz 2020.gada beigām gandrīz 40% no visiem iekārtu nomas pasūtījumiem klienti veica tiešsaistē un 70% darījumi tika parakstīti digitāli. Lai motivētu klientus izmantot tiešsaistes nomas risinājumus, Grupa uzsāka klientu lojalitātes programmu “Rental points”. Veicot pasūtījumus tiešsaistē un digitāli parakstot darījumus, klienti var nopelnīt līdz pat 20% “Rental points” no nomas cenas. “Rental points”var tikt izmantoti kā maksāšanas līdzeklis Grupas sniegtajiem pakalpojumiem.

Grupas izaugsme nākotnē

Grupas vadība plāno turpināt savas darbības attīstību, sniedzot savu atbalstu meitas sabiedrībām un attīstot Storent grupas kopējo izaugsmi. Galvenā uzmanība 2021.gadā tiks pievērsta digitālajiem pārveidojumiem un efektivitātes palielināšanai. Grupa turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2021.gada aprīlī Grupa plāno pievienoties PreferRent tiešsaistes nomas platformai, kas piedāvās tiešsaistes nomas pakalpojumus no daudziem nomas uzņēmumiem Baltijā.

Grupa plāno turpināt pārdot savu nomas tehniku un 2021.gada laikā palielināt dalītos nomas kopējos ienākumus no pašreizējiem 42% līdz 50%. Vadība paredz, ka būvniecības nozare atgūsies no Covid-19 pandēmijas 2021.gada rudenī, tomēr, tā kā būvtehnikas nomas industrija ir sezonāla, vadība uzskata, ka būvniecības apjomi atgriezīsies 2020.gada līmenī un turpinās augt tikai sākot ar 2022.gada pavasari. Paredzams, ka Rail Baltic projekts dos ievērojami pozitīvu ietekmi uz būvniecības industriju Baltijā.

AS Storent Investments iesniegtajos Starpposmu ziņojumos par 2020.gadu Konsolidētais ienākumu pārskata postenis “Ienākumi” sastādīja 51 918 189 eiro, savukārt auditētajā Konsolidētajā 2020.gada pārskatā Konsolidētais ienākumu pārskata postenis “Neto apgrozījums” ir 42 124 274 eiro. Izmaiņas ir saistītas ar 16.SFPS prasību piemērošanu no pamatlīdzekļu pārdošanas darījumiem, nosakot to uzrādīšanu neto rezultātā. Starpposmu ziņojumos pamatlīdzekļu pārdošanas rezultāts ir uzradīts divos posteņos “Ienākumi” un “Materiālu un pakalpojumu izmaksas”. 2020.gada finanšu rezultātu šīs izmaiņas nav ietekmējušas.

 

  

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


KORPORATIVAS PARVALDIBAS PRINCIPI 2020.pdf
2020 Storent Investments Cons_LV_w_AR_30-04-2021.pdf